Het kan gebeuren dat een werknemer ziek wordt. In dat geval ben je als werkgever de eerste twee jaar verplicht minimaal 70% van het loon door te betalen. Samen met je werknemer en een Arbo-arts ga je inventariseren of er aangepaste werkzaamheden zijn die je werknemer ondanks de ziekte, nog kan uitvoeren.

Eerste en tweede ziektejaar

Bij ziekte van de werknemer moet minimaal 70% van het loon worden doorbetaald in de eerste twee ziektejaren. Is het wettelijk minimumloon hoger dat 70% van het loon? Dan moet je als werkgever het eerste ziektejaar het minimumloon doorbetalen. In het tweede ziektejaar hoeft dat niet en volstaat 70% van het loon. Als in de arbeidsovereenkomst staat dat bij ziekte meer loon doorbetaald moet worden dan het wettelijk minimum, geldt de arbeidsovereenkomst. De regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar vind je op wetten.overheid.nl.

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter verplicht zowel de werkgever als de werknemer om gedurende de eerste twee ziektejaren te voldoen aan de re-integratieverplichting. Dit houdt in dat beiden zich aantoonbaar moeten inspannen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Hierbij wordt eerst gekeken of de werknemer terug kan naar zijn oude functie. Is dat niet mogelijk, dan moet je je als werkgever inspannen om de werknemer in een andere functie aan de slag te krijgen. Dat kan binnen jouw sportvereniging, maar dat mag ook ergens anders, als dat beter is voor de werknemer.

Er bestaan speciale organisaties die jou als werkgever kunnen begeleiden met het re-integratietraject van je werknemer. Van werkgevers wordt verwacht dat zij met een gedegen plan van aanpak komen, dat in samenspraak met de werknemer is opgesteld.

Derde ziektejaar

Bij het derde ziektejaar hoef je als werkgever meestal geen loon meer te betalen aangezien de werknemer dan recht heeft op een WIA of WW-uitkering. Na twee ziektejaren kan je in de regel bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen om je zieke werknemer te ontslaan. Het UWV zal dan controleren of je als werkgever voldoende hebt gedaan aan de re-integratie van je werknemer.

Heb je als werkgever niet genoeg aan re-integratie gedaan? Dan kan het zijn dat je een loonsanctie krijgt en toch nog een jaar door moet betalen. Neem ruim vóórdat de beoordeling door het UWV plaatsvindt, contact op met een juridisch adviseur om vast te stellen of je genoeg hebt gedaan om je werknemer weer aan de gang te krijgen.

Wachtdagen

In de arbeidsovereenkomst kunnen maximaal twee wachtdagen beschreven staan. Is dat zo, dan hoef je als werkgever deze wachtdagen (de eerste dag / de twee eerste dagen dat de werknemer ziek is) geen loon te betalen. Ook hierbij geldt dat een afwijkende bepaling in de cao Sport kan zijn opgenomen.