Als werkgever ben je wettelijk verplicht je personeel minimaal jaarlijks viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantiedagen te geven. Werkt de werknemer vijf dagen per week, dan heeft hij/zij dus recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Let op: zieke werknemers bouwen óók volledige wettelijke vakantiedagen op. In de cao Sport staan ook bepalingen over vakantiedagen opgenomen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Naast het aantal wettelijk verplichte vakantiedagen, kun je een werknemer ook meer vakantiedagen geven. Deze extra vakantiedagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd en staan beschreven in de arbeidsovereenkomst.

Verval- en verjaringstermijnen

Zijn de wettelijke vakantiedagen niet binnen een half jaar na het jaar van ontstaan van het recht opgenomen, dan vervallen deze dagen. Wettelijke vakantiedagen die opgebouwd zijn in 2021, moeten dus vóór 30 juni 2022 opgenomen worden. Zo niet, dan vervallen ze.

Er is een uitzondering op deze vervaltermijn: als de werknemer redelijkerwijs niet in staat was om de wettelijke vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld om medische redenen of omdat de werkgever hiertoe geen gelegenheid heeft gegeven. In dat geval geldt niet de vervaltermijn, maar een verjaringstermijn van vijf jaar.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen is de verjaringstermijn vijf jaar. Dat betekent dat bovenwettelijke vakantiedagen die opgebouwd zijn in 2021, dus vóór 31 december 2026 opgenomen worden.

Omdat wettelijke vakantiedagen eerder vervallen dan bovenwettelijke vakantiedagen moet een werknemer eerst de wettelijke vakantiedagen opnemen. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen ook uitbetaald worden in plaats van opgenomen, bij wettelijke vakantiedagen is dat niet toegestaan.

Vakantiedagen bijhouden

Als werkgever ben je verplicht om bij te houden hoeveel en welke soort vakantiedagen een werknemer nog heeft en wanneer deze verjaren. Let op: bij het einde van het dienstverband moet je als werkgever de niet opgenomen vakantiedagen uitbetalen, tenzij je daar met de werknemer een andere regeling over treft.

Opnemen van vakantiedagen

Wanneer een werknemer vakantiedagen op wil nemen, dan moet daartoe een schriftelijk verzoek worden ingediend. Als werkgever ben je verplicht binnen twee weken na ontvangst van de vakantie-aanvraag te reageren. In principe dien je in te stemmen met de aanvraag.

Collectieve vakantiedagen

In de arbeidsovereenkomst kan je als werkgever collectieve vakantiedagen vastleggen. Dit zijn dagen waarop alle werknemers verplicht vakantie moeten nemen. In de cao Sport worden bijvoorbeeld de dagen tussen Kerst en Nieuwjaar genoemd. Hiertoe heb je als werkgever wel instemming van de medezeggenschapsraad nodig.

Niet instemmen met het opnemen van vakantiedagen

Het niet instemmen met het opnemen van de vakantiedagen mag alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen, oftewel als de vakantie van de werknemer grote problemen oplevert voor jouw vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een trainer die net voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar vakantie wil opnemen.

Om dergelijke situaties te voorkomen, wordt aangeraden vooraf in de arbeidsovereenkomst te beschrijven dat het opnemen van verlofdagen in een bepaalde periode niet toegestaan is. Uiteraard kun je een aanvraag altijd weigeren als de werknemer niet voldoende vakantiedagen meer heeft.

Let op: reageer je niet schriftelijk binnen twee weken na aanvraag met een motivatie van weigering? Dan mag de werknemer automatisch de gewenste vakantiedagen opnemen. Als werkgever moet je ervoor zorgen dat je werknemers ieder jaar hun wettelijke vakantiedagen op kunnen nemen.