Elke vereniging hoort een secretaris te hebben, ook een sportvereniging. De taken van een secretaris zijn nagenoeg niet wettelijk vastgelegd en moeten door de vereniging zelf worden vastgesteld. In dit hoofdstuk lees je meer over de bestuurstermijn, het kiezen en het vervangen van een secretaris

Paragrafen

FAQ

  • Ja, dat moet van de wet. Tenzij de statuten anders bepalen, moet het bestuur van een vereniging minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester bestaan.

  • Die verschillen per vereniging aangezien de vereniging hieraan zelf invulling kan geven. In het algemeen ondersteunt de secretaris de voorzitter bij vergaderingen en is hij/zij vaak het aanspreekpunt binnen de vereniging.

   Ook is de secretaris samen met de andere bestuurders beleidsverantwoordelijke. Veelvoorkomende taken van een secretaris zijn administratieve bezigheden zoals o.a. zorg dragen voor de notulen en verslaglegging van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering, beheren van een deugdelijke algemene administratie, de ledenadministratie en de boeken van de vereniging.

  • Ja, een combinatie van secretaris en andere bestuursfuncties is mogelijk, mits dit in de statuten van de vereniging is opgenomen.

  • In de wet is vastgelegd dat het bestuur zelf een secretaris uit haar midden kiest. De vereniging kan er echter ook voor kiezen statutair te bepalen dat de secretaris in functie wordt gekozen, en bijvoorbeeld benoemd wordt door de raad van commissarissen of de algemene ledenvergadering.

  • In principe onbeperkt, er is namelijk geen wettelijke bepaling over een maximale bestuurstermijn. In de praktijk zie je dat bij veel verenigingen een statutaire beperking is opgenomen, waarbij een secretaris voor een periode van vier jaar benoemd wordt en daarna één of twee keer herkozen kan worden.

  • Een secretaris kan ontslagen worden door het orgaan of de instantie die hem/haar heeft aangesteld. Als de secretaris bijvoorbeeld benoemd wordt door de algemene ledendergadering, dan is de algemene ledenvergadering ook bevoegd de secretaris te schorsen of ontslaan.

Relevante websites

Wetgeving Burgerlijk Wetboek: de in dit hoofdstuk genoemde wetgeving is kosteloos in te zien op www.maxius.nl.