Disclaimer

Algemeen

De Vereniging: Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (Kamer van Koophandel 09059703), hierna te noemen NOC*NSF, verleent u hierbij toegang tot www.nocnsf.nl (hierna: de ‘Website’). Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

NOC*NSF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website en in de nieuwsbrieven getoonde informatie wordt door NOC*NSF met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de Website en/of in de nieuwsbrieven wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. NOC*NSF is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s en/of in de nieuwsbrieven die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen.

Bepaalde (hyper)links op de Website en/of in de nieuwsbrieven leiden naar websites buiten het domein van NOC*NSF, welke geen eigendom zijn van NOC*NSF, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de Website van NOC*NSF. Hoewel NOC*NSF uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Auteursrechten

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud (onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten) van de Website blijven te allen tijde voorbehouden aan NOC*NSF dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOC*NSF dan wel haar licentiegevers. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Emaildisclaimer

NOC*NSF wil u erop wijzen dat de inhoud van e-mailberichten en alle daarbij meegestuurde bijlagen vertrouwelijk kunnen zijn en uitsluitend bestemd zijn voor geadresseerde(n). Indien u een e-mailbericht abusievelijk heeft ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de afzender te informeren door dit e-mailbericht te retourneren en het e-mailbericht niet te gebruiken en te verwijderen.

NOC*NSF acht het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail. Mede gelet op de mogelijke vertrouwelijkheid van de inhoud van een e-mailbericht, verwacht NOC*NSF van u dat u een ontvangen e-mailbericht niet zomaar zonder voorafgaande toestemming van de verzender verder verspreidt, op enige wijze openbaar maakt of kopieert.

NOC*NSF benadrukt dat aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail, risico’s kleven. NOC*NSF gaat er vanuit dat u als gebruiker van digitale communicatiemiddelen, deze risico’s, waaronder niet gegarandeerde bezorging van e-mailberichten en eventuele bijlagen, onjuiste of onvolledige overbrenging van de inhoud van een e-mailbericht en eventuele bijlagen, vertraging of virussen, aanvaardt.