Sportakkoord: Sport verenigt Nederland

In juni 2018 hebben een groot aantal organisaties van binnen en buiten de sport het Nationaal Sportakkoord Sport Verenigt Nederland ondertekend. Met sportakkoord willen we bereiken dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Het ministerie van VWS is vanuit het regeerakkoord initiatiefnemer, de sport zelf (vertegenwoordigd door NOC*NSF), de gemeenten en de rijksoverheid zijn kernpartner in het akkoord.

Het sportakkoord kent zes inhoudelijke ambities:

  • Inclusieve sport: iedereen moet kunnen sporten, ook diegenen die afstand tot sport ervaren door een handicap, armoede of eenzaamheid.

  • Duurzame infrastructuur: de sportaccommodaties in Nederland gaan we, met behoud van kwaliteit en dichtheid, verduurzamen.

  • Vitale aanbieders: om sport op een goede manier te kunnen blijven aanbieden ondersteunen we verenigingen en andere aanbieders bij de doorontwikkeling van hun organisatie en aanbod.

  • Positieve sportcultuur: sportverenigingen ondersteunen we bij het creëren of behouden van een positieve cultuur waar ongewenst gedrag niet voorkomt.

  • Vaardig bewegen: we werken met vele partners aan het terugdringen van de bewegingsarmoede bij onze kinderen en jongeren; op school, bij de club, in de kinderopvang en in de buurt.

  • Topsport die inspireert: door blijvend te presteren inspireren we Nederland met mooie topsportprestaties.
Met sportakkoord willen we bereiken dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Voor de eerste vijf pijlers is de uitvoering gestart in 2019. De uitvoering voor de ambitie ‘topsport die inspireert’ is voorzien voor 2021. De uitvoeringsstrategie voor deze ambitie wordt ontwikkeld in 2020.

We pakken deze ambities met veel andere organisaties aan via een strategie van uitvoeringsplannen. Een belangrijk onderdeel vormt de ontwikkeling en uitvoering van lokale sportakkoorden. Daarnaast ondersteunen de sportbonden de sportclubs op lokaal niveau.

Ook de rijksoverheid neemt een aantal maatregelen die versterkend werken op de uitvoering in de andere uitvoeringslijnen. Voor de eerste vijf pijlers is de uitvoering gestart in 2019. De uitvoering voor de ambitie ‘topsport die inspireert’ is voorzien voor 2021. De uitvoeringsstrategie voor deze ambitie wordt ontwikkeld in 2020.