In de wet is vastgelegd dat het bestuur van een vereniging zelf een secretaris uit haar midden kiest. Hier kan echter in de statuten van worden afgeweken, door statutair te bepalen dat de secretaris in functie wordt gekozen. Er kan dan bijvoorbeeld worden bepaald dat de secretaris benoemd wordt door de raad van commissarissen of de algemene ledenvergadering.

Veel verenigingen leggen statutair vast dat de secretaris in functie wordt gekozen (en dus niet door het bestuur zelf). Dit komt het vertrouwen in de secretaris ten goede.