Trainers, schoonmakers, managers. Veel sportverenigingen hebben personeel in dienst. Dit betekent dat ze naast sportclub, ook werkgever zijn. Aan het werkgeverschap zijn diverse wettelijke bepalingen verbonden. Naast wettelijke regels, zijn er ook fiscale aspecten waar de vereniging als werkgever op dient te letten. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste zaken omtrent personeel genoemd.

Paragrafen

FAQ

  • Dat ligt eraan. Is de sportvereniging lid van de WOS (Werkgevers in de Sport), dan moet je inderdaad de cao Sport toepassen. Is jouw sportvereniging geen lid van de WOS, dan is dit niet verplicht.

  • .Nee, dat mag niet. Iedere werkgever is wettelijk verplicht om werknemers ten minste het minimumloon te betalen.

  • Het minimumloon. Bij ziekte van de werknemer moet inderdaad minimaal 70% van het loon worden doorbetaald in de eerste twee ziektejaren. Maar als het wettelijk minimumloon hoger is dat 70% van het eigenlijke loon – en dat is zo in dit geval - dan moet je als werkgever het eerste ziektejaar het minimumloon doorbetalen. In het tweede ziektejaar hoeft dat niet en volstaat 70% van het loon.

  • Dat ligt eraan of het wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen zijn. Wettelijke vakantiedagen vervallen als ze niet binnen een half jaar na het jaar van ontstaan van het recht opgenomen zijn. (Wettelijke vakantiedagen opgebouwd in 2021, moeten dus vóór 30 juni 2022 opgenomen worden). Voor bovenwettelijke vakantiedagen is de verjaringstermijn vijf jaar. (Bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd in 2021, moeten dus vóór 31 december 2026 opgenomen worden).

  • Nee, dit mag niet zomaar. Het niet instemmen met het opnemen van de vakantiedagen mag alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen, oftewel als de vakantie echt grote problemen op zou leveren voor de sportvereniging. In principe dien je in te stemmen met de aanvraag.

  • Ja, dat moet. Zeg je een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren af, dan ben je toch verplicht een werknemer met een nul uren contract te betalen.

  • Nee, wanneer je iemand in dienst neemt met een ziekte, handicap en/of andere beperking en deze werknemer door een verminderde arbeidsproductiviteit minder dan het minimumloon kan verdienen, kun je bij de gemeente waar de werknemer ingeschreven staat loonkostensubsidie aanvragen.

   Deze loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen de loonwaarde en minimumloon. Daarnaast bestaan nog andere subsidieregelingen die wellicht van toepassing kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor de aanpassing van de werkplek of een interne jobcoach.

  • Nee, dat hoeft niet. Wanneer een werknemer zelf ontslag neemt, hoeft een werkgever geen transitievergoeding te betalen.

  • Nee, dat mag niet zomaar. Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen heb je een vergunning nodig van het UWV.

  • Nee, dat mag niet. Als werkgever ben je verplicht om een getuigschrift af te geven wanneer je werknemer daarom vraagt. Daarin moet je minimaal de begin- en einddatum van het dienstverband en de aard van de verrichtte werkzaamheden vermelden. Je mag wel weigeren de werknemer een referentie te geven.

Relevante websites