Iedere vereniging in Nederland dient een bestuur te hebben. Het bestuur heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid over de vereniging en stuurt de verschillende commissies, medewerkers, werkgroepen en vrijwilligers aan. Ook treedt het bestuur namens de vereniging op naar buiten toe. Voor sportverenigingen is het belangrijk te weten aan welke voorwaarden een bestuur moet voldoen. Voor het bestuur zelf is het goed te weten dat een bestuurstaak niet vrijblijvend is.

Paragrafen

FAQ

  • Ja, dat moet van de wet. Het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn de twee verplichte organen van een vereniging. Tenzij de statuten van de vereniging anders bepalen, moet het bestuur minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester bestaan. Deze functies mogen door dezelfde persoon worden uitgevoerd.

  • Nee. Een bestuur mag zich alleen bezig houden met alles wat nodig is om de vereniging goed te laten functioneren. De taken van het bestuur kunnen, naast deze wettelijke beperking, nog verder ingeperkt worden in de statuten van de vereniging.

  • Nee, wettelijk is bepaald dat een individuele bestuurder nooit meer dan de helft van de stemmen mag hebben.

  • In principe onbeperkt, er is namelijk geen wettelijke bepaling over een maximale bestuurstermijn. In de praktijk zie je dat bij veel verenigingen een statutaire beperking is opgenomen, waarbij bestuurders voor een periode van vier jaar benoemd worden en daarna één of twee keer herkozen kunnen worden.

  • Normaal gesproken zou dit inderdaad leiden tot een onbevoegd bestuur. Door de pandemie geldt in dit geval op grond van artikel 2:8 BW dat de statutaire bepaling over de maximale zittingstermijn van het bestuur buiten werking kan blijven.

   Oftewel: het bestuur dat over haar termijn heen, is blijft aan totdat een algemene ledenvergadering gehouden kan worden, waarbij een nieuw bestuur kan worden gekozen. Overigens heeft de overheid het mogelijk gemaakt een digitale algemene ledenvergadering te houden. Zie daartoe deze informatie.

  • De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft gevolgen voor het bestuur van verenigingen op het instellen van een raad van commissarissen (RvC) en een monistisch bestuur (bestuur waarin uitvoering en toezicht samen wordt uitgevoerd).

   Daarnaast heeft deze wetswijziging invloed op het vertegenwoordigingsonbevoegd zijn bij tegenstrijdig belang, komt er een verplichte statutaire belet- en ontstentenisregeling en een bewijsvermoeden van bestuurdersaansprakelijkheid in het geval van faillissement van een vereniging die vennootschapsbelastingplichtig is.

   -> Meer info in hoofdstuk 5.5 WBTR

Relevante websites