Het besturen van de vereniging is een taak die aan het gehele bestuur is opgedragen. Dat betekent dat het beleid een gezamenlijk beleid is, met een collectieve verantwoordelijkheid van de bestuursleden.

Stemmen

Tenzij in de statuten anders is bepaald, worden bestuursbesluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden bij een vergadering.

Tenzij in de statuten anders is vastgelegd, heeft iedere bestuurder één stem binnen het bestuur. Wettelijk is bepaald dat een individuele bestuurder nooit meer dan de helft van de stemmen mag hebben.

Verdeling van de taken

De wet geeft geen regeling voor de verdeling van taken onder de bestuursleden. De vereniging kan alle noodzakelijke taken dus naar eigen inzicht verdelen. Dat kan bij bestuursbesluit (het bestuur besluit onderling welke bestuursleden specifieke taken verrichten), maar dit kan ook statutair worden vastgelegd.