Een sportvereniging is, zoals de naam al doet vermoeden, een vereniging. Wat betekent dit voor de club en de leden? Hoe kun je een vereniging oprichten, fuseren of stopzetten? Mag iedereen lid worden van een vereniging? Dit hoofdstuk legt uit aan welke wetten, voorwaarden en regels een vereniging moet voldoen.  

Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ook aandacht besteed aan andere rechtsvormen dan de vereniging, die voor jouw club wellicht ook interessant kunnen zijn.

Paragrafen 

FAQ

  • Nee, volgens de wet kun je ook beperkte rechtsbevoegdheid bezitten als vereniging. De meeste sportbonden laten echter alleen verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid toe als lid.

   Een andere reden waarom volledige rechtsbevoegdheid een noodzaak is voor vrijwel alle sportverenigingen, is dat de meeste gemeenten het eisen van verenigingen die accommodaties huren. Ook kan een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid geen bezittingen hebben (zoals bijvoorbeeld een kantine) en geen lening afsluiten bij een bank.

  • Pas wanneer de door de notaris opgestelde oprichtingsakte (met statuten) gedeponeerd is bij de Kamer van Koophandel. Als dat gebeurd is, heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid en zijn de oprichters en bestuurders niet langer persoonlijk aansprakelijk.

  • Minimaal moet een vereniging bestaan uit een bestuur en een algemene ledenvergadering. Naast het bestuur en de algemene ledenvergadering kunnen nog andere organen worden ingesteld, zoals een raad van commissarissen of een raad van toezicht en bepaalde commissies, zoals een kascommissie. Dit is echter niet verplicht. 

  • Nee, het hoofddoel van een sportvereniging, het laten beoefenen van een bepaalde sport door de leden van de vereniging, hoeft met verloop van tijd niet te veranderen.

  • Nee, dat kan niet. Wijzigingen in de statuten van een vereniging moeten door een notaris in een nieuwe notariële akte vastgelegd worden. Om deze reden wordt het aangeraden interne afspraken vast te leggen in een huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement kan eenvoudig tijdens de algemene ledenvergadering gewijzigd worden; je hoeft daarna niet meer naar een notaris om de wijzigingen vast te laten leggen.

  • Op grond van de wet moet de algemene ledenvergadering minimaal één keer per jaar bijeengeroepen worden en plaatsvinden. De algemene ledenvergadering mag tegenwoordig ook digitaal plaatsvinden.

  • Dat hoeft niet per se zo te zijn en kan per vereniging verschillen. Het kan voorkomen dat bepaalde verenigingsleden een meervoudig stemrecht hebben, bijvoorbeeld dat de oprichters van de vereniging een extra stem krijgen.

   Wettelijk is vastgelegd (artikel 2:38 lid 1 BW) dat alle leden die niet geschorst zijn, toegang tot de algemene ledenvergadering hebben en daar ook stemrecht hebben. Is een lid geschorst, dan heeft dit lid geen stemrecht.

  • De jaarrekening (een onderdeel van het jaarverslag) bevat de balans en de staat van baten en lasten (resultatenrekening) met een toelichting. Doel van een jaarrekening is het inzicht bieden in de financiële positie van de vereniging.

   Om de juistheid van de jaarrekening waarborgen, schrijft de wet voor dat de jaarrekening voorzien is van een accountantsverklaring, of is gecontroleerd door een kascommissie. Het jaarverslag (en daarmee de jaarrekening) moet worden ondertekend door alle bestuurders en, indien aanwezig binnen de vereniging, alle commissarissen. Ontbreekt een handtekening, dan moet daar een verklaring voor worden opgenomen.

  • Als een sportvereniging zich niet aan de wet houdt. De rechter kan onder andere tot ontbinding overgaan als er strafbare feiten zijn gepleegd door de vereniging, als de statuten in strijd zijn met de wet en niet worden gewijzigd door de vereniging, of als de vereniging geen leden meer heeft.