Als er genoeg leden zijn (en inkomsten om alle kosten te betalen), dan kan een sportvereniging in principe eeuwig blijven voortbestaan. In de praktijk loopt het soms anders. Je wilt er als sportvereniging natuurlijk liever niet bij stilstaan, maar ook ontbinding van de vereniging is een onderwerp waar je mee te maken kunt krijgen.

Redenen voor ontbinding

Er zijn meerdere redenen om een vereniging te ontbinden. De drie meest voor de hand liggende redenen zijn:

  • De algemene ledenvergadering besluit de vereniging op te heffen;
  • Er zijn geen leden meer om de vereniging in stand te houden;
  • De vereniging blijkt niet in staat aan haar geldelijke verplichtingen te voldoen.

Ontbindingsbesluit

Als een sportvereniging geen leden meer heeft, te weinig inkomsten of vrijwilligers heeft om voort te bestaan of als er geen bestuur voor de vereniging kan worden gevonden, dan ligt ontbinding voor de hand.

Als er nog een bestuur is, dan kan zij een ontbindingsbesluit voorleggen aan de algemene ledenvergadering. In de statuten wordt bepaald aan welke voorwaarden het ontbindingsbesluit moet voldoen.

Bij een voorgenomen ontbinding van de vereniging is de laatste daad van de algemene ledenvergadering de aanwijzing van een lid dat de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende zeven jaar moet bewaren. De naam van deze 'bewaarder' moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Als er geen bestuur meer is, zal ontbinding moeten worden uitgesproken door de rechter.

Vereffening 

Nadat de vereniging is ontbonden, moet vereffening plaatsvinden. Daarvoor moet een vereffenaar worden aangesteld. Deze persoon heeft als taak alle bezittingen van de vereniging te gelde te maken en alle openstaande schulden van de vereniging te betalen. 

Als deze stappen zijn afgerond, moet een eindbalans worden opgemaakt en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Daar moet de eindbalans twee maanden ter inzage liggen. Komt er in die twee maanden nog een schuldeiser, dan moet de vereffening worden heropend. Als de termijn voorbij is gegaan en er op de eindbalans nog een positief saldo staat, kan tot uitkering worden overgegaan. 

Positief saldo na vereffening 

Wettelijk is bepaald dat in de statuten moet worden vastgelegd wat er met het positief saldo van de vereniging na vereffening gebeurt. Er kan voor worden gekozen om dit bedrag aan de leden (indien nog aanwezig) uit te keren. Ook kan er bijvoorbeeld worden gekozen om het financiële overschot aan een goed doel of een andere vereniging of sportbond te schenken. 

Nadat het positieve saldo is uitgekeerd, houdt de sportvereniging op met bestaan en kan de vereniging worden uitgeschreven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  

Ontbinding door de rechter

Als een sportvereniging zich niet aan de wet houdt, kan de rechter deze vereniging ontbinden. Iedere belanghebbende en het openbaar ministerie kunnen bij de rechter een verzoekschrift tot ontbinding indienen.

De rechter kan tot ontbinding overgaan in onder meer de volgende gevallen:

  • Als er strafbare feiten zijn gepleegd door de vereniging;
  • Als de statuten in strijd zijn met de wet en niet worden gewijzigd door de vereniging;
  • Als de vereniging geen leden meer heeft.
  • Ook na ontbinding door de rechter moet vereffening plaatsvinden.