Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een collectieve, schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan, gesloten tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Dit betreffen onder meer afspraken over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn en/of pensioen.

Cao en wettelijke arbeidsvoorwaarden

De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon en kunnen werknemers in de cao meer vakantiedagen krijgen dan het wettelijke minimum.

De afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de wet. In de cao mag dus geen lager loon staan dan het minimumloon of minder vakantiedagen dan in het Burgerlijk Wetboek (BW).

Cao Sport

Voor de sportsector bestaat de cao Sport. Kijk voor de meest recente versie daarvan op www.sportwerkgever.nl. Daar kan je ook nagaan of de huidige versie van de cao Sport algemeen verbindend is verklaard.

Werkgevers die lid zijn van de WOS (Werkgevers in de Sport) moeten deze cao Sport toepassen. Andere sportwerkgevers kunnen zelf besluiten of ze de cao Sport willen volgen of niet.

Cao gaat vóór individuele arbeidsovereenkomst

De afspraken in een cao gaan voor op de afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. Ben je als sportvereniging lid van de WOS en heb je een individuele arbeidsovereenkomst gesloten met je werknemer? Dan mogen de bepalingen in dit contract voor de werknemer niet nadelig afwijken van de bepalingen uit de cao Sport.

Afwijken van de cao mag wel wanneer de afspraken voor de werknemer gunstiger uitvallen, bijvoorbeeld als je de werknemer meer betaalt dan in de cao staat, of meer vakantiedagen toekent.