Een sportvereniging kan zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Omdat een vereniging een rechtspersoon is, heeft het een natuurlijk persoon nodig om door vertegenwoordigd te worden. Die vertegenwoordiging gebeurt gewoonlijk door het bestuur. Bij het sluiten van overeenkomsten handelt het bestuur daarom niet in eigen naam, maar voor naam en rekening van de vereniging.  

Dat brengt met zich mee dat bij een aansprakelijkheidskwestie niet het bestuur zelf, maar de vereniging wordt aangesproken. De vereniging is dus aansprakelijk voor het doen of nalaten van het bestuur, mits dit handelen in overeenstemming met de wet en de statuten van de vereniging heeft plaatsgevonden. Het handelen van het bestuur moet hierbij in het belang van de vereniging zijn verricht. 

Voorbeelden van aansprakelijkheid van de vereniging voor het handelen van het bestuur 

  • Het bestuur van de vereniging besluit tot de bouw van een nieuw clubhuis en kon dit besluit op basis van de begroting ook doen. Echter, een jaar later blijkt dat vanwege een leegloop te weinig contributie binnenkomt. Hierdoor kunnen de facturen van de aannemer niet betaald worden. In dat geval is de vereniging de aansprakelijke partij, niet het bestuur.  

  • Het bestuur besluit dat de vereniging een groot jubileumfeest houdt. De avond van het feest staat de muziek te hard en wordt er een boete voor geluidsoverlast uitgeschreven. In dat geval krijgt de vereniging de boete, niet het bestuur.  

  • Het bestuur besluit een lid van de vereniging te royeren. Dat lid stapt vervolgens naar de rechter en eist schadevergoeding wegens een royement op onredelijke gronden. In dat geval kan alleen de vereniging tot het betalen van de schadevergoeding worden veroordeeld, niet het bestuur. 

Bestuur snel aansprakelijk bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid 

Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, ook wel een informele vereniging genoemd, is de vereniging niet aansprakelijk voor het doen of nalaten van het bestuur. Bij een informele vereniging zijn alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle schulden van de vereniging. De meeste sportverenigingen hebben echter volledige rechtsbevoegdheid.