De sportvereniging kan als rechtspersoon zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Dat houdt in dat de vereniging allerlei soorten overeenkomsten kan sluiten. Bijvoorbeeld onroerend goed kan aankopen, schulden kan aangaan, vergunningen kan aanvragen, subsidies kan aanvragen, etc. Als de vereniging, om welke reden dan ook, de op haar rustende verplichtingen vanwege een gesloten overeenkomst niet nakomt, kan dat leiden tot aansprakelijkheid. 

Ook bij het niet naleven van wetten, regels en verordeningen kan de vereniging als rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld. In dat geval kunnen boetes worden opgelegd aan de vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet correct naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of het overtreden van geluidsregels