Geluidhinder is de meest voorkomende klacht van omwonenden van sportverenigingen. Iedere sportvereniging heeft een eigen verantwoordelijkheid om geluidoverlast te voorkomen.

Overlast

De term overlast is ruim te interpreteren; bij veel sporten wordt immers geluid gemaakt. Is het niet door de spelers zelf, dan gebeurt het wel door de toeschouwers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ouders langs de lijn, bij een voetbalwedstrijd op een zaterdagmorgen.

Zolang het geluid binnen de perken blijft, is er weinig aan de hand. Uitbundig juichen tijdens een wedstrijd is dus gewoon mogelijk. De eisen zijn ’s nachts uiteraard strenger dan overdag.

Toegestaan geluidniveau

Het geluidniveau van een sportcomplex mag, op de gevel van nabijgelegen woningen, overdag gemiddeld niet hoger zijn dan 50 decibel (Db (A)). In de avondperiode geldt dat dit niveau wordt verlaagd naar 45 Db (A) tot 23.00 uur en 40 Db(A) van 23.00 uur tot 7.00 uur.

Vaak zijn sportverenigingen zich helemaal niet bewust van de overlast die door omwonenden wordt ervaren. Probeer je als sportvereniging daarom te verplaatsen in de buurtbewoners. Bedenk welke hinder zij van het geluid zouden kunnen ondervinden en neem aan de hand daarvan maatregelen. Als je er goed op let dat muziek alleen in de kantine wordt gedraaid, op een normaal niveau, de deuren van de vereniging dicht blijven en de buurt tijdig wordt geïnformeerd over toernooien en feesten, dan valt de overlast al snel mee.

Omgevingsvergunning met akoestisch rapport

Als je een sportvereniging start, kan het zijn dat de gemeente (of provincie) voorschrijft dat je daarvoor een omgevingsvergunning aanvraagt. Daarbij kan het verplicht worden gesteld een akoestisch rapport te overleggen. Dit zal bij een schaakvereniging niet het geval zijn, maar bij een motorcrossvereniging misschien wel. Dit akoestisch rapport moet vervolgens worden toegevoegd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor milieu, of een melding milieubeheer.

Als je aan de algemene regels uit het activiteitenbesluit voldoet, dan heb je als bestaande sportvereniging geen omgevingsvergunning nodig voor de dagelijkse uitoefening van de sport.

Laat je echter tijdens een wedstrijd een omroeper commentaar geven via een omroepinstallatie en/of speakers, zul je wel al snel een akoestisch rapport moeten laten opmaken. Hetzelfde geldt voor in het sportcomplex. Zolang het bij achtergrondmuziek blijft, mag in de kantine gewoon muziek worden gespeeld. Wanneer er echter luidere muziek wordt gemaakt, dan moet ook een akoestisch rapport worden opgemaakt.

Wijziging van activiteiten

Let op: als je de activiteiten van je sportvereniging gaat uitbreiden en/of vaker gaat trainen, op andere tijdstippen, kan tot meer overlast leiden. In zo’n geval doe je er goed aan de wijzigingen af te stemmen met de gemeente.

Evenementenvergunning

Stel, je wilt als sportvereniging een jubileumfeest geven, of die ene Olympische medaillewinnaar tijdens een groot feest in het zonnetje zetten. Daar hoort uiteraard muziek bij!

In een dergelijk geval dien je als sportvereniging een evenementenvergunning aan te vragen. Een evenementenvergunning stelt voorwaarden aan het geluidsniveau, de zogenaamde geluidsnormen. Ook kunnen voorwaarden gesteld worden aan bijvoorbeeld het tijdstip en de duur van een optreden.

Tijdens het evenement zelf kan gecontroleerd worden of de geluidsnormen niet worden overschreden. Is dit wel het geval, dan kan het optreden worden stilgelegd en krijgt de sportvereniging een boete.

Schietbanen

Voor schietbanen (zowel binnen- als buitenbanen) zijn aparte regels opgesteld in het activiteitenbesluit. De uitwerking daarvan tref je hier aan.

Regelgeving over geluidhinder

De in Nederland geldende geluidsvoorschriften zijn opgenomen in verschillende wetten en besluiten.

Zo is een deel van de geluidsvoorschriften te vinden in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en een ander deel in de Wet Geluidhinder (Wgh). Een overzicht van de regelgeving is hier te vinden.

De regels op het gebied van geluidhinder zijn nader uitgewerkt in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Afdeling 2.8 daarvan behandelt geluidhinder.

Omgevingswet

In 2020 is de wetgeving omtrent geluid onderhanden genomen, met het doel alle relevante bepalingen samen te voegen in de zogenaamde Omgevingswet. De stand van zaken van deze overgang vind je hier terug.

Zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is, doe je er als startende sportvereniging goed aan bij je gemeente navraag te doen over de geldende regels op het gebied van geluid.