Als je alcoholhoudende dranken wilt schenken in je sportvereniging, dien je in het bezit te zijn van een Alcoholvergunning. Dat is ook het geval als je alleen tijdens een enkel evenement alcohol wilt schenken. Een Alcoholvergunning kun je aanvragen bij de gemeente waar je club gevestigd is.

Voorwaarden Alcohol

De precieze voorwaarden waar je aan moet voldoen om een Alcoholvergunning te krijgen, verschillen per gemeente. Je hebt er in ieder geval een bestuursreglement voor nodig waarin afspraken vastgelegd zijn die garanderen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank op verantwoorde wijze gebeurt.

Verder moeten op de aanvraag minimaal twee 'leidinggevenden' worden vermeld. Dit moeten verenigingsleden van minimaal 21 jaar zijn, die in het bezit zijn van een verklaring Sociale Hygiëne (zie hieronder) en voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag. In de vergunningaanvraag moet worden omschreven om welk deel van de totale accommodatie het gaat. Bijvoorbeeld dat alcohol niet alleen in de kantine wordt geschonken, maar ook op het terras van de sportclub.

Ook moeten barmedewerkers en vrijwilligers een instructie krijgen over verantwoord alcohol schenken en moet een inzichtelijke registratie worden bijgehouden van de geïnstrueerde medewerkers. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.

Sterke drank

De wet stelt geen beperkingen wat betreft het schenken van sterke drank in sportkantines, maar laat dit over aan de gemeente. Sommige gemeenten stellen in aanvullende voorwaarden, die op de vergunning vermeld dienen te worden, dat in sportkantines geen sterke drank mag worden geschonken. Andere gemeenten maken qua vergunning onderscheid tussen zwak-alcoholische dranken en sterke dranken. Soms dient een vereniging voor het schenken van sterke drank (op dagen en/of tijden waar niet of nauwelijks minderjarigen aanwezig zijn) aparte ontheffing aan te vragen. Check dit dus vooraf goed bij je gemeente.

Exploitatievergunning

Sommige gemeenten kennen voor sportkantines ook een zogenaamde exploitatievergunning. Dit is een andere vergunning dan de Drank- en Horecavergunning. Als in de kantine alcohol wordt geschonken, is een exploitatievergunning alleen niet voldoende.

Geldigheid van de Alcoholvergunning

Een afgegeven Alcoholvergunning geldt voor onbepaalde tijd, maar vervalt bij een wijziging in de bedrijfsvoering of rechtsvorm van de club. Wanneer de inschrijving van de sportvereniging bij de Kamer van Koophandel wijzigt, vervalt de dus vergunning automatisch. In dat geval moet je een nieuwe vergunning aanvragen om alcohol te mogen schenken.

De laatste door de gemeente in het kader van de Alcoholwet verstrekte vergunning is bepalend. Als de daarop vermelde personen nog actief zijn binnen de vereniging en de betreffende accommodatie niet is gewijzigd na afgifte van de vergunning, dan is de vergunning nog geldig.

Is de vergunning niet meer geldig, dan mag geen alcohol worden geschonken. Formeel zou de kantine dan moeten worden gesloten. Je moet in dat geval zo snel mogelijk een nieuwe vergunning aanvragen bij de gemeente.

Eis Sociale Hygiëne 

Organisaties die alcohol willen schenken, dienen volgens de Alcoholwet aan de eis Sociale Hygiëne te voldoen, wat betekent dat op de vergunning twee leidinggevenden genoemd moeten staan die het diploma Sociale Hygiëne behaald hebben. Deze personen moeten ook geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne. Registratie is mogelijk op basis van een door Lcsh erkend diploma of certificaat.

Op momenten dat alcohol geschonken wordt in een sportkantine, is het wettelijk verplicht dat minimaal één persoon aanwezig is met een Sociaal Hygiëne diploma of het Certificaat Verantwoord Alcohol Verstrekken. Houdt men zich niet aan deze regel, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Dit kan ook gebeuren als je de regels uit de Alcoholwet niet naleeft.