Sportverenigingen met een sportkantine in eigen beheer waarin alcohol wordt geschonken dienen (op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet) te beschikken over een bestuursreglement over alcohol in sportkantines.

Inhoud bestuursreglement

In dit reglement staan afspraken tussen de bestuurders van de vereniging die waarborgen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank op verantwoorde wijze geschiedt. Er worden ook bepalingen in opgenomen om ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen, zoals afspraken over schenktijden.

Verder wordt in het reglement vastgelegd welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie. Hierbij gaat het om instructie voor barmedewerkers op het gebied van sociale hygiëne. Ook beschrijft het reglement de wijze waarop wordt toegezien op de naleving ervan. Het reglement of een afschrift daarvan, dient in de sportclub aanwezig te zijn.

Het reglement kun je zien als interne werkafspraken in de vorm van huis- en gedragsregels. Als het bestuur van de sportvereniging vaststellingsbevoegdheid heeft, hoeft het reglement niet door de algemene ledenvergadering te worden vastgesteld. De toetsing van het bestuursreglement ligt bij de gemeente.

Model bestuursreglement

Het opstellen van een bestuursreglement doe je het beste samen met de gemeente en eventuele andere betrokkenen. Hierbij kun je je baseren op de Richtlijnen Alcoholbeleid voor sportverenigingen.

NOC*NSF heeft een model bestuursreglement 'alcohol in sportkantines' ontwikkeld dat je hier kunt downloaden. Dit reglement kun je als voorbeeld gebruiken bij het opstellen van je eigen bestuursreglement.

Sportverenigingen wordt aangeraden eens per jaar het bestuursreglement opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen.

Kantineregels

Bestuursleden van de sportvereniging en barleidinggevenden zijn belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij moeten er voor zorgen dat zowel de wet als het bestuursreglement door de individuele leden, barmedewerkers en vrijwilligers nageleefd worden.

Het verenigingsbestuur is dus verantwoordelijk voor de volgende kantineregels:

  • In de kantine dient een voor een ieder zichtbaar bordje te hangen met leeftijdsgrenzen (bijvoorbeeld: 'Geen alcohol onder de 18') en schenktijden.

  • Op tijden dat er alcohol wordt geschonken, moet een gekwalificeerd persoon achter de bar aanwezig zijn. Een gekwalificeerd persoon is óf de leidinggevende in het bezit van de Verklaring Sociale Hygiëne óf een barmedewerker die een instructie over verantwoord alcohol schenken heeft gevolgd.

  • Een inzichtelijke registratie van barvrijwilligers die een instructie verantwoord alcohol verstrekken hebben gevolgd moet bijgehouden worden. Deze registratie moet bij controle getoond kunnen worden.