Als je alcoholhoudende dranken wilt schenken in je sportvereniging, dien je in het bezit te zijn van een Drank- en Horecavergunning. Dat is ook het geval als je alleen tijdens een enkel evenement alcohol wilt schenken. Een Drank- en Horecavergunning kun je aanvragen bij de gemeente waar je club gevestigd is.

Voorwaarden Drank- en Horecavergunning

De precieze voorwaarden waar je aan moet voldoen om een Drank- en Horecavergunning te krijgen, verschillen per gemeente. Je hebt er in ieder geval een bestuursreglement voor nodig waarin afspraken vastgelegd zijn die garanderen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank op verantwoorde wijze gebeurt.

Verder moeten op de aanvraag minimaal twee 'leidinggevenden' worden vermeld. Dit moeten verenigingsleden van minimaal 21 jaar zijn, die in het bezit zijn van een verklaring Sociale Hygiëne (zie hieronder) en voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag. In de vergunningaanvraag moet worden omschreven om welk deel van de totale accommodatie het gaat. Bijvoorbeeld dat alcohol niet alleen in de kantine wordt geschonken, maar ook op het terras van de sportclub.

Ook moeten barmedewerkers en vrijwilligers een instructie krijgen over verantwoord alcohol schenken en moet een inzichtelijke registratie worden bijgehouden van de geïnstrueerde medewerkers. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.

Sterke drank

De wet stelt geen beperkingen wat betreft het schenken van sterke drank in sportkantines, maar laat dit over aan de gemeente. Sommige gemeenten stellen in aanvullende voorwaarden, die op de vergunning vermeld dienen te worden, dat in sportkantines geen sterke drank mag worden geschonken. Andere gemeenten maken qua vergunning onderscheid tussen zwak-alcoholische dranken en sterke dranken. Soms dient een vereniging voor het schenken van sterke drank (op dagen en/of tijden waar niet of nauwelijks minderjarigen aanwezig zijn) aparte ontheffing aan te vragen. Check dit dus vooraf goed bij je gemeente.

Exploitatievergunning

Sommige gemeenten kennen voor sportkantines ook een zogenaamde exploitatievergunning. Dit is een andere vergunning dan de Drank- en Horecavergunning. Als in de kantine alcohol wordt geschonken, is een exploitatievergunning alleen niet voldoende.

Geldigheid van de Drank- en Horecavergunning

Een afgegeven Drank- en Horecavergunning geldt voor onbepaalde tijd, maar vervalt bij een wijziging in de bedrijfsvoering of rechtsvorm van de club. Wanneer de inschrijving van de sportvereniging bij de Kamer van Koophandel wijzigt, vervalt de dus vergunning automatisch. In dat geval moet je een nieuwe vergunning aanvragen om alcohol te mogen schenken.

De laatste door de gemeente in het kader van de Drank- en horecawet verstrekte vergunning is bepalend. Als de daarop vermelde personen nog actief zijn binnen de vereniging en de betreffende accommodatie niet is gewijzigd na afgifte van de vergunning, dan is de vergunning nog geldig.

Is de vergunning niet meer geldig, dan mag geen alcohol worden geschonken. Formeel zou de kantine dan moeten worden gesloten. Je moet in dat geval zo snel mogelijk een nieuwe vergunning aanvragen bij de gemeente.

Eis Sociale Hygiëne 

Organisaties die alcohol willen schenken, dienen volgens de Drank- en Horecawet aan de eis Sociale Hygiëne te voldoen, wat betekent op de vergunning twee leidinggevenden genoemd moeten staan die het diploma Sociale Hygiëne behaald hebben.

Op momenten dat alcohol geschonken wordt in een sportkantine, is het wettelijk verplicht dat minimaal één persoon aanwezig is met een Sociaal Hygiëne diploma of het Certificaat Verantwoord Alcohol Verstrekken. Houdt men zich niet aan deze regel, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Dit kan ook gebeuren als je de regels uit de Drank- en Horecawet niet naleeft.