Iedere werkgever is verplicht een ziekteverzuimbeleid te voeren. Dit is een beleid waarin je vastlegt hoe met verzuim door ziekte omgegaan wordt. Hierbij kun je denken aan het verzuimprotocol (hoe dient een werknemer zich ziek te melden?), maar ook aan begeleiding, controle, preventie, registratie en re-integratie.

Volgens de Arbowet is iedere werkgever verplicht zich bij het opstellen en uitvoeren van het verzuimbeleid bij te laten staan door deskundigen, volgens het basiscontract.

Basiscontract

Iedere werkgever is verplicht een eigen overeenkomst te hebben met ofwel een arbodienst ofwel een bedrijfsarts, het zogenaamde basiscontract. In dit contract staan de rechten en plichten van de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener beschreven. Ook kan arbodienst ondersteuning bieden bij het opstellen van de RI&E en het Periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Heeft jouw sportvereniging een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT)? Dan moeten deze met het basiscontract instemmen.

Bedrijfsarts

Zoals hierboven al beschreven, adviseert de arbodienst of bedrijfsarts de werkgever bij het toepassen van maatregelen voor een gezonde en veilige werkomgeving. De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer.

Iedere werknemer heeft het recht de bedrijfsarts te bezoeken, ook als er nog geen sprake is van klachten of verzuim. Daarvoor hoeft hij/zij geen toestemming te vragen van de werkgever. Ook heeft iedere werknemer het recht een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen. In dat geval dient de werkgever deze second opinion te betalen.