Ook de sportsector kan –en moet - een steentje bijdragen aan duurzaamheid. Dit kan onder meer door je aan de in Nederland geldende milieuregels te houden. Voor de meeste sportverenigingen hebben deze voorschriften voornamelijk betrekking op geluid, lichthinder en energieverbruik. Heb je als sportclub natuurgras of kunstmatige buitensportterreinen? Dan zijn er aparte regels voor het beheer en onderhoud. In dit hoofdstuk vind je een toelichting op de meest voorkomende milieuregels.

Paragrafen

  • Amateurwedstrijden en competities en toernooien zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening

   Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. In principe geldt placering (vaste zitplaats) maar indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan. Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck.

    

  • Via ons dossier Coronavirus en sport
   voor wie:
   publiek toegankelijk
   wat: algemene vragen, adviezen en veelgestelde vragen

   Via de Microsof Teams omgeving van NOC*NSF
   voor wie: contactpersonen van bonden in de groep 'afstemmingsgroep corona) 
   wat: informatie, voorbeelden, vragenuitwisseling, faq, los van de dagelijkse updates vanuit NOC*NSF
   hoe: voor deze digitale Teams-omgeving van NOC*NSF kunnen contactpersonen van uw bond zich aanmelden. Stuur om een contactpersoon aan te melden, een mail naar accountmanagement@nocnsf.nl, dan wordt deze persoon toegevoegd aan het team. Of meld je aan via deze link.

   Via mail
   voor wie: directeuren en voorzitters van bonden
   wat: algemene informatie en adviezen

  • In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

   Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

   Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot niemand 1,5 meter afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassenen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze uit hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten. Houd je hier altijd aan!

  • In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘coronacoördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5 meter niet goed in acht nemen.

   Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten.

   Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

  • Sommige medewerkers kunnen de contractueel afgesproken uren niet volledig halen door de combinatie met hun privé situatie (opvang kinderen nu de scholen en opvang dicht zijn). Als het langer duurt, staat dat niet meer in verhouding tot de andere medewerkers. Hoe moet een bond/vereniging daarmee omgaan?

   Het regelen van kinderopvang is, puur juridisch, een verantwoordelijkheid van medewerker. Kan de medewerker dit niet regelen en kan hij daardoor niet (thuis) werken dan komt dit risico in een normale situatie voor rekening van de medewerker en is er geen recht op loon (7:627 BW). Het is niet een oorzaak die in redelijkheid voor werkgever komt(7:628 BW), echter er is nu sprake van een uitzonderlijke situatie.

   Let op: Hoewel de opvang van de kinderen dus primair een zaak van de ouders is, vragen we werkgevers in deze uitzonderlijke situatie begrip te hebben voor de medewerkers die er niet in slagen om de opvang (volledig) te regelen. Van medewerkers mag verwacht worden dat zij er alles aan doen om opvang te regelen voor die kinderen waarvoor opvang noodzakelijk is, dat wil zeggen voor kinderen die op de crèche of basisschool zitten. Wellicht kunnen oplossingen gevonden worden door werk en opvang te combineren of te werken op verschoven tijden.

   Als er geen alternatieven voor opvang voorhanden zijn, ligt het voor de hand dat beide partners als zij beide werken de opvang zoveel mogelijk gelijk over elkaar verdelen. In voorkomende gevallen kan dit anders zijn, bijvoorbeeld als een van de partners in een van de vitale sectoren werkt en zoveel mogelijk moet blijven werken.

   Als medewerkers er niet in slagen om opvang te regelen voor alle dagen waarop zij normaliter werken, zijn er verschillende mogelijkheden. Hierbij kan ook meespelen in hoeverre de organisatie zelf getroffen is door de corona-crisis en wat de financiële mogelijkheden van de organisatie zijn. Er zal dus altijd sprake zijn van maatwerk en het is uiteindelijk aan werkgever en de medewerker om dit samen op te lossen. Enkele mogelijkheden:

   • De werkgever betaalt het loon volledig door, maar de medewerker neemt voor een gedeelte van het verzuim, vakantie- of leeftijdsdagen op. Ook compensatie voor overwerk zou gebruikt kunnen worden.
   • De werkgever betaalt, analoog aan het kortdurend zorgverlof, tijdens het verzuim 70% van het loon door. Dit zonder de beperking in duur van het kortdurend zorgverlof (2 weken).
   • Voor zover er in de organisatie sprake is van werktijdverkorting (wtv) wordt de werktijdverkorting en de tijd nodig voor opvang zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd.


   Advies:
   bespreek de situatie met de medewerkers die het betreft. Ook zij zijn door deze situatie overvallen. Deze situatie vraagt om flexibiliteit, solidariteit en oog voor elkaars belangen. Deze belangen wegen soms zwaarder dan wettelijke bepalingen.

   Aanvulling: werkgever heeft onvoldoende werk
   Als er tijdelijk geen (voldoende) werk is ten gevolge van de corona-uitbraak dan houdt de medewerker in ieder geval recht op salaris. De medewerker houdt recht op loon, als hij de arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die voor rekening van de werkgever komt (7:628 BW). Daarvan is sprake bij afname van het werk vanwege de corona-uitbraak. (Voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst kan hier schriftelijk van worden afgeweken).

   Ook deze situatie vraagt om flexibiliteit, solidariteit en oog voor elkaars belangen. Wellicht kan een medewerker tijdelijk werkzaamheden vervullen die niet tot zijn dagelijkse werkzaamheden behoren, maar die wel bijdragen aan het gezamenlijke belang. Ga daarover het gesprek aan.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Onze bond/vereniging leunt sterk op sponsoring door één partij. Deze partij is ook in zwaar weer gekomen. Om de liquiditeit te garanderen zal de bond/vereniging echter het geld ook hard nodig hebben. Wat is verstandig om (nu) te doen?

   Antwoord
   Vaak wordt voor de sponsoring een sponsorovereenkomst aangegaan. De bond/vereniging kan vanwege het verbod geen sponsorevenementen organiseren. Er is bij de bond/vereniging sprake van overmacht.

   Als met betrekking tot overmacht in de sponsorovereenkomst niets is geregeld dan kan de sponsor deze overeenkomst ontbinden omdat de bond/vereniging haar verplichtingen niet na kan komen. De sponsor kan ontbinden ondanks het feit dat de niet-nakoming niet aan de bond/vereniging is toe te rekenen (overmacht).

   Advies:
   Kijk in de (sponsor)overeenkomst of er bepalingen zij opgenomen over overmacht. Daarin is bepaald wanneer overmacht intreedt en wat de rechtsgevolgen daarvan zijn (bijvoorbeeld optie tot ontbinding overeenkomst en wel of geen schadevergoeding). Is er niets over overmacht opgenomen dan heeft de sponsor (naast ontbinding) geen recht op een schadevergoeding.

   Het is verstandig om snel met de sponsor te overleggen om te voorkomen dat de sponsor een beroep op ontbinding zal doen. Misschien kunnen er afspraken worden gemaakt over uitstel van betaling van sponsorgelden naar een later tijdstip in het jaar of dat bijvoorbeeld het sponsorgeld naar rato wordt verminderd met de maanden dat er geen (voldoende) mogelijkheden zijn voor sponsorevenementen.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • De bond (of vereniging) is op een aantal scholen rechtstreeks verantwoordelijk voor de uitvoering van sportlessen. De scholen betalen daarvoor een bedrag aan de bond/vereniging. De bond/vereniging betaalt trainers en materialen. Stel dat er geen alternatief is en de lessen kunnen ten gevolge van de overheidsmaatregelen niet (of niet allemaal) worden gegeven.

   Zijn scholen verplicht om de bond/vereniging het volledige bedrag te laten betalen? Of kunnen zij een deel terugvorderen?

   Heeft de school al betaald?
   Dan kan de bond/vereniging wachten tot de scholen weer opengaan en de sportlessen hervatten of opnieuw inplannen.

   Heeft de school nog niet betaald?
   Dan kan de bond/vereniging de rekening sturen zoals afgesproken. Of, als de rekening al is verstuurd, betaling vorderen. Het is aan de school om dan een beroep te doen op schuldeiserovermacht. De overeenkomst moet dan naar redelijkheid en billijkheid worden aangepast. Komen partijen daar zelf niet uit, dan kunnen ze een vordering indienen bij de rechter.

   Zegt de school de overeenkomst op?
   Dan is de school een redelijke vergoeding verschuldigd aan de bond/vereniging. Bijvoorbeeld naar rato van het aantal reeds gegevens lessen.

   Zegt de school de overeenkomst niet op?
   Dan mag de bond/vereniging mag haar verplichtingen uitstellen, omdat de school haar verplichting (beschikbaar stellen school e.d.) niet nakomt. De school kan zich dan op schuldeisersovermacht beroepen. De overeenkomst moet dan naar redelijkheid en billijkheid worden aangepast. Komen partijen daar zelf niet uit, dan kunnen ze een vordering indienen bij de rechter.

   Toelichting
   Overeenkomst van opdracht
   De school heeft de bond/vereniging de opdracht gegeven om sportlessen te geven aan haar leerlingen. Het gaat dan om een overeenkomst van opdracht. De regels hierover staan in artikel 7:400 BW en verder.

   Kan de school opzeggen?
   Meestal gaat het om een opdracht voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van een schooljaar, of voor een bepaald aantal lessen. Is er in dat geval niets over opzegging afgesproken dan mag de opdrachtgever (de school) de overeenkomst van opdracht altijd opzeggen.

   De opdrachtnemer (vereniging/bond) kan dan in beginsel niet opzeggen.  Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kunnen de gevolgen van het corona virus voor opdrachtnemer toch mogelijkheid geven om op te zeggen.

   In de overeenkomst kunnen school en bond/vereniging wel iets anders hebben afgesproken. Bijvoorbeeld een opzegtermijn, of de afspraak dat er niet (tussentijds) kan worden opgezegd.

   Tip: kijk in de overeenkomst wat er is afgesproken over (tussentijdse) opzegging. Zijn er geen afspraken over opzegging gemaakt, dan mag de school (opdrachtgever) de overeenkomst opzeggen. Zijn er afspraken gemaakt over opzegging, dan gelden die afspraken.

   Zegt de school op: vergoeding
   Als de school de overeenkomst opzegt, is zij verplicht om een redelijk deel van de afgesproken vergoeding aan de bond/vereniging te betalen. Wat een redelijke vergoeding is, is afhankelijk van hoeveel werk de bond/vereniging al gedaan heeft en hoeveel waarde dit werk voor de school heeft.

   Als bijvoorbeeld 60% van de sportlessen is gegeven, zou 60% van de vergoeding een redelijke richtlijn zijn. Heeft de bond/vereniging daarnaast ook lesmateriaal gemaakt en ter beschikking gesteld, dan zou een aanvulling voor de kosten van het lesmateriaal redelijk zijn.

   Mag school niet opzeggen: redelijkheid en billijkheid
   Welke mogelijkheden heeft de school, als zij de overeenkomst niet mag opzeggen? Hiervoor kijken we naar de verplichtingen die beide partijen hebben.

   Verplichtingen school:

   • Betalen vergoeding aan de bond/vereniging;
   • Bond/Vereniging in staat stellen hun activiteiten uit te voeren, door ze toegang te verlenen tot de school en de kinderen voor de les te verzamelen.


   Verplichtingen bond/vereniging:

   • Ter beschikking stellen van materialen;
   • Een goede sportles geven.


   De school is op grond van de maatregelen gesloten voor de kinderen. Het is dus niet mogelijk om de leerlingen bijeen te brengen voor de sportles. De school kan hier niets aan doen. Dit noemen we schuldeisersovermacht.

   De wet regelt heeft geen concrete regeling voor de gevolgen van schuldeisersovermacht. Dat betekent dat de gevolgen moeten worden bepaald op basis van de redelijkheid en billijkheid. Wat redelijk en billijk is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Is er al een deel van de overeenkomst uitgevoerd? Hoeveel kosten heeft de bond/vereniging al gemaakt?

   Partijen kunnen zelf in redelijkheid andere afspraken maken. Als zij hier niet uitkomen, kan de rechter alternatieve afspraken vaststellen. De school moet zelf een beroep doen op schuldeisersovermacht. Zolang zij dat niet doet, kan de bond/vereniging haar verplichtingen ook opschorten (uitstellen).

   Advies:
   Ga met juridische rechten en plichten in het achterhoofd in overleg met de school en kom tot een voor beiden acceptabele oplossing zodat later weer goed kan worden samengewerkt.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Als bond doen wij mee met de BUMA/Sena regeling. Nu accommodaties dicht zijn, kan er ook geen gebruik worden gemaakt van deze regelingen. Hoe gaat dit in het kader van compensaties?

   Antwoord:

   • Uitgangspunt is dat de sportbonden/sportverenigingen de licentievergoedingen gewoon moeten betalen.
   • De sportbond/vereniging mag misschien later betalen. Stuur hiervoor een mail naar info@mijnlicentie.nl onder vermelding van het factuurnummer.
   • Buma en Sena hebben in hun algemene voorwaarden een regeling voor restitutie (teruggave) van vergoedingen opgenomen. Het is afhankelijk van het contract dat met Buma/Sena is gesloten, of sportbonden/verenigingen daar ook gebruik van kunnen maken.


   Toelichting
   Iedere sportvereniging die muziek draait in haar kantine is verplicht een vergoeding te betalen aan Buma en Sena. Sommige sportbonden hebben namens de bij hen aangesloten sportverenigingen een overeenkomst met Buma en Sena gesloten.

   Restitutie mogelijk?
   Buma en Sena hebben in hun algemene voorwaarden een regeling voor restitutie (teruggave) van vergoedingen opgenomen. Of een sportbond/vereniging daarvan gebruik kan maken, is afhankelijk van het contract dat de sportbond/vereniging met Buma/Sena heeft gesloten.

   Tip: kijk welke afspraken er in het contract met Buma/Sena zijn opgenomen.

   Algemene voorwaarden Buma
   Als de muziekgebruiker (bond/vereniging) Buma informeert, dat zij geen muziek meer kan draaien vanwege de sluiting van de sportkantine door corona, zal Buma de vergoeding terugstorten voor iedere volgende kalendermaand. Dus als de brief in maart binnenkomt bij Buma, krijgt de sportvereniging de bijdrage vanaf april teruggestort.

   Deze regeling geldt, als:

   • In de overeenkomst tussen Buma en de sportbond/sportvereniging geen andere afspraak is gemaakt, èn;
   • de algemene voorwaarden van Buma van toepassing zijn.


   Algemene voorwaarden Sena
   Als de muziekgebruiker (sportbond/vereniging) Sena informeert dat zij geen muziek meer kan draaien vanwege de sluiting van de sportkantine in verband met corona, zal Sena de vergoeding terugstorten vanaf het moment van de kennisgeving tot aan het moment dat de sportbond/vereniging weer muziek gaat draaien. Teruggave is niet bij alle vergoedingen mogelijk.

   Deze regeling geldt, als:

   • In de overeenkomst tussen Sena en de sportbond/sportvereniging geen andere afspraak is gemaakt, èn;
   • de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


   Tot slot
   Buma/Sena laten op hun website weten dat zij de gevolgen van de ‘coronamaatregelen’ gaan onderzoeken. Als het mogelijk is, treffen ze aanvullende maatregelen. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de belangen van de leden (componisten/muzikanten) als de muziekgebruikers (sportbonden, sportverenigingen).

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Onderdeel van dat contract is een onkostenvergoeding. Check de vragen en antwoorden over dit onderwerp bij subvragen 18a, 18b en 18c.

  • Antwoord: 
   Ja, leden van verenigingen moeten hun contributie betalen. Zij hebben geen recht op teruggave of compensatie, tenzij de statuten anders bepalen. Kijk ook uit met onverplicht contributie kwijt te schelden, dit kan in strijd met de statuten zijn.

   Toelichting:
   De wet bepaalt dat contributie voor het hele jaar verschuldigd is. De statuten kunnen hiervan afwijken (via een reglement is niet voldoende!). Verenigingen kunnen dan bijvoorbeeld een ‘noodfonds’ in richten voor leden die hun contributieverplichtingen niet na kunnen komen. Zo kan de club wel solidair zijn met mensen die nu hard getroffen worden. Staat er niets in de statuten overleg dan met een jurist een en ander is ook afhankelijk van de financiële positie van de vereniging.

   Tip: kijk in de statuten van de vereniging naar de bepalingen over contributie. Neem bij twijfel contact op met een jurist.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Wat als bonden en/of verenigingen de statutaire verplichting hebben om uiterlijk 30 juni een Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren en dit kan vanwege de overheidsmaatregelen niet? Bijvoorbeeld als de maatregelen worden verlengd.

   Check de vragen en antwoorden over dit onderwerp bij subvragen 22a en 22b.

  • Antwoord:
   Ja, als aan de voorwaarden is voldaan.

   Toelichting:
   De NOW beschouwt iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die een dienstbetrekking is aangegaan met een werknemer als werkgever. De werkgever vraagt de subsidie aan.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Antwoord:

   • Neem contact op met de verzekeringsadviseur;
   • Of de sportbond/vereniging recht heeft op een vergoeding van geleden schade staat in de voorwaarden van de verzekering.


   Toelichting:
   Het is afhankelijk van de afgesloten verzekeringen, of de sportbond/vereniging recht heeft op een vergoeding van schade. Voor een evenement kan bijvoorbeeld een evenementenverzekering zijn afgesloten. In de voorwaarden van de verzekering staat wanneer een sportbond/vereniging recht heeft op de vergoeding van schade.

   Advies: Neem eerst contact op met uw verzekeringsadviseur. Ook over de verzekering van toekomstige evenementen kan een verzekeringsadviseur informatie geven.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Het is niet toegestaan om het logo van NOC*NSF commercieel dan wel promotioneel te gebruiken.

   Gebruik van dit corporate logo is alleen toegestaan om een redactioneel stuk over NOC*NSF te illustreren. Deze uitzondering geldt echter niet voor de productie van nieuwsbrieven, bulletins of andere marketingmaterialen van bedrijven/media. Daarnaast is het niet toegestaan het logo van NOC*NSF te verwerken in de leader, bumper of andere promotie van een redactionele programma.

  • Eren en waarderen van sporters en coaches door collega-sporters en -coaches en door het Nederlands publiek.

  • Kosten kunnen tot een maximum van 200 euro per maand (voor sporters met een A- en HP-status) dan wel 300 euro per maand (voor sporters met een selectiestatus) worden gedeclareerd. Kort gezegd komen de volgende posten in aanmerking voor declaraties:

   • Vervoer
   • Hotel- en/of buitenlandse trainingsverblijf


   Kosten komen slechts voor vergoeding in aanmerking:

   • indien deze zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van de topsportdisciplines;
   • voor zover ze niet elders gedeclareerd zijn of door derden worden vergoed;
   • voor zover ze niet door de topsporter bij derden (waaronder de bond, CTO of zorgverzekeraar) gedeclareerd kunnen worden.


   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Na ontvangst van je statusbrief, ontvang je van het Fonds voor de Topsporter een e-mail met inloggegevens en informatie over de aanmeldprocedure. Aanmelden doe je via www.topsportfonds.nl. Op deze site vind je ook instructiefilmpjes over het aanvragen van het stipendium.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Kinderen worden standaard meeverzekerd met de ouders. Deze topsporters hebben wel recht op de Topsportpolis, maar kunnen hier dus geen gebruik van maken. Voor deze sporters is een alternatief aanbod samengesteld. Neem hiervoor contact op met je sportbond of de NOC*NSF prestatiemanager van je topsportprogramma. Daarnaast is het altijd verstandig om het kind op de polis van de hoogst verzekerde ouder te zetten, kies bijvoorbeeld voor de Nationale Sportpolis, zie vraag 3.

  • Toeslagen vormen een aanvulling op jouw inkomen. Deze worden door de Belastingdienst uitbetaald. Om een toeslag te kunnen ontvangen moet je deze aanvragen bij de Belastingdienst. De toeslagen zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen. De Belastingdienst onderscheidt de volgende toeslagen:

   • Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor jouw Nederlandse zorgverzekering.
   • Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor jouw kinderen tot 18 jaar. Die krijg je naast de kinderbijslag.
   • Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van een zelfstandige woonruimte.
   • Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.
  • Een sportvereniging is een paracommerciële instelling en vraagt een alcoholvergunning aan bij de gemeente. Bij het indienen van de aanvraag voor deze vergunning moet u ook een bestuursreglement aanleveren.

  • Door de uitbraak van het coronavirus zijn we genoodzaakt om de instroom van talenten naar de opleidingsprogramma’s van de sportbonden dit jaar op een andere manier vorm te geven. Hoe we dit precies gaan doen zijn we momenteel nog aan het onderzoeken. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we dit met jullie communiceren via deze website en onze socialkanalen.

  • NOC*NSF

   Sportkoepel NOC*NSF is geen direct betrokkene in het gesprek over topsportafspraken tussen sportbond en topsporters. In de praktijk is zij voor beide partijen wel een partner in uitvoering van het topsportbeleid (bijv. door financiering van Topsportprogramma’s van sportbonden, het aanbieden van voorzieningen aan topsporters, het verzorgen van uitzendingen naar multi-topsportevenementen, etc.). NOC*NSF en de sportbonden hebben samen 13 Aanbevelingen voor Goed Sportbestuur vastgesteld, waarin de verplichting van de sportbond is opgenomen, om een topsportstatuut op te stellen.

   Ten aanzien van het maken van topsportafspraken vervult NOC*NSF de volgende rol:

   • het stimuleren en ondersteunen van sportbonden en topsporters tot het maken van afspraken over topsport, daartoe instrumenten ontwikkelen en deze periodiek door ontwikkelen;
   • het actief stimuleren van sportbonden om hun ervaringen en resultaten met de instrumenten te delen met NOC*NSF (ten behoeve van kennisontwikkeling en productverbetering);
   • (in het kader van Project Goed Sportbestuur) het verrichten van metingen om de ontwikkeling van de afspraken tussen sportbond en topsporters te monitoren;
   • het bieden van procesbegeleiding aan sportbonden, om met topsporters goede topsportafspraken te maken (alleen in 2019).


   NLSporter

   NLSporter is ook geen partij in het gesprek over topsportafspraken tussen topsporters en sportbond.
   Zij vervullen in het proces voor het maken van topsportafspraken de volgende rol:

   • het ondersteunen bij het op- en inrichten van bondsatletencommissies;
   • het stimuleren en ondersteunen van topsporters tot het maken van topsportafspraken;
   • het juridisch adviseren van topsporters aangaande topsportafspraken;
   • het bemiddelen en ondersteunen bij geschillen tussen topsporter en sportbond.
  • Deze organisaties zijn geen gesprekspartners, maar stellen wel kaders (IOC, WADA, Internationale federaties) of zijn inhoudelijk indirect betrokken bij afspraken (zoals sponsors). NOC*NSF is een partij die zowel ten aanzien van sportbonden als topsporters een partner in uitvoering is.

  • Meer diversiteit in een sportclub komt zelden vanzelf. Het vraagt om bestuurders die er in geloven, grenzen oprekken, risico’s nemen, experimenteren en durven om te gaan met verschillen. Uiteindelijk hebben alle leden, trainers/coaches en bestuurders binnen een sportclub hier een rol in te spelen. Dat betekent nogal wat. Je moet het echt zien zitten om meer open te worden als club. Waarom aan de slag met diversiteit en inclusie in de sport?

   • Het is 2020. De maatschappij is enorm divers en sportclubs kunnen niet achterblijven om sport voor iedereen aan te bieden.

   • Door een gedegen en gedragen inclusiviteit- en diversiteitsbeleid te voeren, ga je actief discriminatie tegen op je vereniging. Uiteindelijk draagt het bij aan de sociale veiligheid op de club en daarmee aan het sportplezier.

   • Het is sociaal en eerlijker. Talloze onderzoeken laten de sociale voordelen zien van samen sporten. Mensen voelen zich fitter, hebben een grotere sociale kring én de sportclub is een grote matchmaker van geliefden.

   • Omdat de vijver er groter door wordt. Clubs hebben problemen om genoeg vrijwilligers te vinden of hebben te maken met dalende ledentallen en inkomsten. Een inclusieve mindset helpt een club om fundamentele problemen aan te pakken.

   • Omdat we nu veel sporttalent mislopen en bij de best presterende landen in de wereld willen blijven horen.

   • Omdat de club er beter door wordt. Een club waar mensen met verschillende talenten, competities en achtergronden rondlopen, is beter in staat de juiste beslissingen te nemen. Een representatiever bestuur kan hier een rol in spelen. Van ‘What’s in it for me?’ naar ‘What’s in it for everyone?’.
  • Bij Zilveren Kruis kun je een vergoeding krijgen voor een blessure- of herhalingsconsult bij een sportarts. Bij een gecontracteerde zorginstelling krijg je 100% vergoed. Je hebt wel een verwijzing nodig voor de sportarts.

   Kijk hier voor meer informatie.

  • Het is een toernooi voor kinderen vanaf 9 jaar, de regels voor 7- t/m 12-jarigen gelden dus. Dat betekent dat er een waterijsje met verpakking mag worden uitgedeeld als dat waterijsje voldoet aan de voedingskundige criteria. Als het waterijsje niet voldoet aan de voedingskundige criteria mag het alleen worden uitgedeeld zonder verpakking én alleen wanneer het ijsje geen zodanig unieke vorm heeft dat het naar een specifiek merk linkt.

   Het ijsmerk alleen mag niet op de banner worden getoond omdat het ijsmerk verschillende producten heeft die niet allemaal voldoen aan de voedingskundige criteria. Een banner van het ijsmerk samen met een waterijsje dat wel aan de voedingskundige criteria voldoet mag wél. 

  • Ja, de meldplicht geldt in de genoemde veiligheidsregio’s voor elke afzonderlijke ruimte binnen  en op buitensportaccommodaties waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat melden kan in een keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging.

  • IOC-voorzitter Thomas Bach zei in november tijdens een vierdaags bezoek aan Japan: “We gaan sporters wel aanmoedigen om, waar mogelijk, een vaccin te krijgen, omdat het beter is voor hun eigen gezondheid. En het zou een teken van solidariteit zijn richting andere sporters en ook richting het Japanse volk.”

   Gastland Japan zou buitenlandse olympiërs en paralympiërs wél kunnen verplichten zichzelf te laten vaccineren, om haar eigen bevolking te beschermen tegen uitbraken. Zo’n maatregel geeft weer nieuwe vraagstukken. Dit kan bijvoorbeeld problemen opleveren voor sporters uit landen met een gebrekkige gezondheidszorg, mogelijk is het vaccin daar pas in 2023 of 2024 ter beschikking.

   Tot nu is Japan niet over gegaan op een dergelijke verplichting en dit lijkt ook niet waarschijnlijk te worden.    

  • Nee, volgens de wet kun je ook beperkte rechtsbevoegdheid bezitten als vereniging. De meeste sportbonden laten echter alleen verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid toe als lid.

   Een andere reden waarom volledige rechtsbevoegdheid een noodzaak is voor vrijwel alle sportverenigingen, is dat de meeste gemeenten het eisen van verenigingen die accommodaties huren. Ook kan een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid geen bezittingen hebben (zoals bijvoorbeeld een kantine) en geen lening afsluiten bij een bank.

  • De Nationale Sportweek is van 18 tot en met 27 september 2020 

  • Ja, dat mag. Het niet hebben van een zwemdiploma is een gegronde reden om als zwemvereniging een lid te weigeren. Zorg er wel voor dat deze lidmaatschapvoorwaarde in de statuten van de vereniging beschreven staat.

  • Ja, dat moet van de wet. Het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn de twee verplichte organen van een vereniging. Tenzij de statuten van de vereniging anders bepalen, moet het bestuur minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester bestaan. Deze functies mogen door dezelfde persoon worden uitgevoerd.

  • Ja, dat moet van de wet. Ook uit praktisch oogpunt is het hebben van een voorzitter noodzakelijk.

  • Ja, dat moet van de wet. Tenzij de statuten anders bepalen, moet het bestuur van een vereniging minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester bestaan.

  • Ja, dat moet van de wet. Tenzij de statuten anders bepalen, moet het bestuur van een vereniging minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester bestaan.

  • Voor vrijwilligerswerk gelden dezelfde regels als voor betaald werk voor jongeren onder de 18 jaar. Dat betekent dat kinderen vanaf 13 jaar buiten schooltijd lichte hand- en spandiensten mogen verrichten, zoals bijvoorbeeld helpen bij het bedienen of schoonmaakwerkzaamheden. Alle regels met betrekking tot kinderarbeid vind je hier.

  • Dat ligt eraan. Is de sportvereniging lid van de WOS (Werkgevers in de Sport), dan moet je inderdaad de cao Sport toepassen. Is jouw sportvereniging geen lid van de WOS, dan is dit niet verplicht.

  • Ja, dat is verplicht. Heb je als sportvereniging personeel in dienst, al is het maar één enkel persoon, dan ben je een werkgever en moet je je aan de Arbowet moet houden. Dit houdt in dat je een arbobeleid moet voeren.

  • Op de website van de belastingdienst is altijd de meest actuele informatie te vinden. Jaarlijks vinden er aanpassingen plaats in de belastingregels, tarieven en normbedragen. Kijk daarom regelmatig hier op de website van de belastingdienst.

  • Ja, dat moet. Heb je minimaal één medewerker in dienst, dan ben je werkgever en inhoudingsplichtig. Dit betekent dat je loonheffingen dient te betalen en aangifte loonheffingen moet doen.

  • De term Sociale Hygiëne is afkomstig uit de Drank- en Horecawet. Hierbij gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en -misbruik). Oftewel: hoe je verantwoord alcoholgebruik in de sportkantine kan bevorderen. De term Hygiënecode is afkomstig uit de Warenwet. Hierbij gaat het om het bevorderen van veiligheid van voedsel en het terugdringen van voedselvergiftiging. Oftewel: een juiste bereidingswijze van etenswaren, een schone keuken en aandacht voor uiterste houdbaarheidsdata in de sportkantine.

  • De Drank- en Horecawet is van toepassing op alle sportverenigingen die zelf een kantine exploiteren waar alcohol wordt geschonken. De kantine is dan, zoals dat wordt genoemd, in eigen beheer. In dat geval moeten de verenigingen een door de gemeente verstrekte Drank- en Horecavergunning in hun bezit hebben.

   Wanneer de exploitatie van een kantine is uitbesteed (verpacht), dan wordt de kantine als een reguliere commerciële horecagelegenheid beschouwd en moet de pachter zorgen voor de benodigde vergunningen en het naleven van de regels van de Drank- en Horecawet.

  • Nee, dit is niet toegestaan. Zeker niet voor jeugdteams, maar ook niet voor de shirts van sportploegen voor volwassenen of voor individuele volwassen sporters.

  • Raadpleeg de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van de gemeente. Staat het antwoord op je vraag niet in de APV, neem dan contact op met de gemeente.

  • Ja, volgens de Arbowet ben je wettelijk verplicht om voor bedrijfshulpverlening te zorgen als werkgever. Dat je slechts één werknemer in dienst hebt, maakt hierbij niets uit.

  • Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kun je inzicht krijgen in de milieuregels die voor jouw sportvereniging gelden. Ga naar https://www.aimonline.nl/, vul alle vragen in en je ontvangt een op maat gemaakt pakket met voorschriften.

  • Het toekennen van talentstatussen verloopt altijd via de eigen sportbond. Voor vragen hierover kun je dus contact met hen opnemen.

  • Dat hoeft niet. De keeper kan ook gewoon een slechte dag gehad hebben, bijvoorbeeld door slaapgebrek. Vermoed je dat er meer aan de hand zou kunnen zijn, praat er dan over met zowel de keeper als de trainer. Hou het in de gaten, kijk of het vaker voorkomt.

  • Met de Reclamecode voor Voedingsmiddelen en/of de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.

   Deze Reclamecodes worden nader toegelicht in hoofdstuk 17.

  • Blijf er niet mee rondlopen. Alle sporters hebben recht op een veilig en positief sportklimaat. Constateer je sportief wangedrag of een andere overtreding van de verenigingsregels, meld het dan.

   Dit kan bij het verenigingsbestuur, de sportbond, of bij het Meldpunt Veilige Sport. Van alle overtredingen en misdrijven die je constateert, kun je aangifte doen bij de politie. Van ernstige misdrijven ben je zelfs verplicht aangifte te doen bij de politie.


  • In dit geval is de sportvereniging aansprakelijk. Het handelen van het bestuur heeft in overeenstemming met de wet en de statuten van de vereniging heeft plaatsgevonden, wat betekent dat de vereniging aansprakelijk voor het doen of nalaten van het bestuur .

  • Ja, op deze manier weet je zeker dat de leden van de vereniging kunnen blijven zwemmen, ook als de vereniging financieel in zwaar weer terecht komt. Ja, op deze manier weet je zeker dat de leden van de vereniging kunnen blijven zwemmen, ook als de vereniging financieel in zwaar weer terecht komt.

   Immers, het zwembad is buiten het vermogen van de sportvereniging geplaatst en daarmee kunnen schuldeisers van de vereniging zich er niet meer op verhalen.

  • Ja, het ministerie van VWS heeft NOC*NSF, de sportbonden, VSG, POS en de andere landelijke sportorganisaties gevraagd om gezamenlijk te verkennen op welke manier de sport het best passend kan worden opgenomen in de routekaart coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Wij bedoelen hier nadrukkelijk de sport in de meest brede zin, van sportverenigingen en sportschool tot individuele hardloper en degene die thuis aan fitness doet.

   De sport heeft een routekaart opgesteld met versoepelingen die wij haalbaar achten bij het afschalen van het huidige niveau en verder richting het niveau ‘waakzaam’.

   Wij willen daarbij nadrukkelijk met de sport:

   • Zo min mogelijk bijdragen aan het verspreiden van het virus en de druk op de zorg zo laag mogelijk houden;
   • Nederland sterk en gezond mogelijk en de Nederlander zo weerbaar mogelijk maken door hen fit te houden met het uitoefenen van hun favoriete sporten en beweegactiviteiten;
   • De Nederlander wekelijks toegang bieden tot haar sociale netwerk in een gezonde setting waardoor isolement en eenzaamheid wordt beperkt.
   • Met topsport (topwedstrijden en topcompetities) de Nederlander inspireren en vanuit huis via de tv vermaken tijdens de verschillende lockdown periodes. Zodat de druk op de openbare ruimte afneemt.

   Dit heropeningsplan is hier te vinden, de motivaties en onderbouwingen hier.

   We zijn voortdurend met de rijksoverheid in gesprek over de mogelijkheden voor de sport.

  • Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

  • We doen hierbij een beroep op ieders gezond verstand. In het sportprotocol staat dat kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand dienen te bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Echter bestaat er natuurlijk altijd het risico dat er iemand geblesseerd raakt. In dat geval raden wij aan wel hulp te verlenen. 

   Hoe er gehandeld dient te worden bij een blessure of calamiteit is natuurlijk afhankelijk van de specifieke situatie. Het Rode Kruis heeft hier tips voor. Het is verstandig om vooraf met de kinderen afspraken te maken over de intensiteit en veiligheid om het risico op blessures zoveel mogelijk te verkleinen. 

  • Antwoord: 
   Nee, de vereniging (verhuurder) hoeft niet in te stemmen met de huurprijsvermindering. Als de huurprijsvermindering niet in de huurovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden is uitgesloten dan kan de horecaondernemer wel huurprijsvermindering vragen bij de rechter.

   Toelichting: 
   Gebrek- huurprijsvermindering
   Een huurder kan huurprijsvermindering als er sprake is van een gebrek aan de accommodatie. Een gebrek is een situatie waarin het gehuurde niet (geheel) kan worden gebruikt om een reden die niet toerekenbaar is aan de huurder. De verhuurder is verplicht dit gebrek te verhelpen, tenzij het verhelpen onmogelijk is of niet van de verhuurder kan worden verlangd.

   De horeca ondernemer kan het clubhuis door de overheidsmaatregel niet gebruiken. Dit is een gebrek, de horecaondernemer kan huurprijsvermindering vorderen (7:207 BW), ten minste als huurprijsvermindering in de huurovereenkomst niet is uitgesloten.

   Voorwaarde voor het bestaan van een gebrek is dat het gebrek krachtens de in het verkeer geldende opvattingen niet voor rekening van de huurder komt. Toerekening aan verhuurder is voor de vaststelling van het gebrek niet van belang. Als wordt aangenomen dat het sluiten van het winkelcentrum krachtens de in het verkeer geldende opvattingen niet voor rekening van de huurder komt, kan huurder als gevolg van dit gebrek dus aanspraak maken op huurprijsvermindering. Of dat laatste in de huidige corona situatie het geval is, is overigens nog geen uitgemaakte zaak.

   Onvoorziene omstandigheden –overeenkomst ontbinden of wijzigen
   De horecaondernemer kan ook een beroep doen op ‘onvoorziene omstandigheden’. De rechter kan dan de gevolgen van een overeenkomst wijzigen (bijvoorbeeld huurprijs verminderen) of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden (6:258 BW).

   In de huidige corona situatie is er sprake van een dwingende overheidsmaatregel en zal een vordering tot huurprijsverlaging waarschijnlijk stranden op het feit dat het voor de verhuurder onmogelijk is het gebrek te verhelpen. Maar dit is een unieke situatie die over en weer om begrip vraagt. Rechters zullen zeker rekening houden met de flexibiliteit van verhuurders en huurders.

   Overleg samen en probeer tot een oplossing te komen. Het is goed om duidelijke afspraken met elkaar te maken. Zo kunnen er misschien afspraken gemaakt worden over het tijdelijk opschorten van de huurbetalingen of misschien een tijdelijke huurverlaging.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Moeten medewerkers ook voor de afgesproken uren betaald worden als zij (ten gevolge van de maatregel van de overheid) geen les geven en dus geen urendeclaratie kunnen overleggen? Zie onder voor de antwoorden bij de vragen 7a en 7b.

  • Ons kampioenschap voor 2020 wordt afgelast, kan de sponsor het contract nu opzeggen, zodat ze de bijdrage voor 2020 niet hoeven te betalen? Of kunnen wij die bijdrage naar een kampioenschap voor 2021 verplaatsen?

   Antwoord
   Of de sponsor in een dergelijke situatie (overmacht) kan opzeggen hangt van de inhoud van de sponsorovereenkomst af. Kijk in de (sponsor)overeenkomst of en wat er is opgenomen over overmacht.

   Is over een dergelijke situatie niets geregeld in de overeenkomst dan kan de sponsor de overeenkomst ontbinden omdat de bond/vereniging de sponsorovereenkomst niet na kan komen (sponsorevenementen worden afgelast). Bij ontbinding ontstaan ongedaanmakingsverplichtingen. Dat kan tot gevolg hebben dat de sponsor de sponsorgelden geheel of voor een gedeelte kan terugvorderen.

   Mogelijk dat met de sponsor nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden om de bijdrage naar het volgend jaar te verplaatsen. Betreft het kleine aanpassingen of worden de verplichtingen alleen doorgeschoven naar een latere periode (volgend jaar) dan kan dit met een aanvulling (addendum) op de huidige overeenkomst. Gaat het om grotere aanpassingen dan is het waarschijnlijk verstandig om een nieuwe overeenkomst te sluiten.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Dat is afhankelijk van wat in dat contract geregeld is. Is daarover niets geregeld dan is het redelijk dat aan de deelnemer alleen een onkostenvergoeding wordt uitgekeerd voor zover hij aantoonbaar voor deze deelname al onkosten heeft gemaakt.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Leden betalen bondscontributie aan verenigingen; verenigingen betalen deze contributie vervolgens aan de bond. Hoe moeten we als bond omgaan met vragen om kortingen of compensaties?

   Antwoord:
   De bond hoeft geen kortingen of compensatie te verlenen aan de verenigingen.

   Toelichting:
   Een sportbond is een vereniging, de sportverenigingen zijn de leden van de sportbond. De wet bepaalt dat contributie voor het hele jaar verschuldigd is. De statuten kunnen hiervan wel afwijken.

   Tip: kijk de statuten van de sportbond na op bepalingen over contributie. Neem bij twijfel contact op met een jurist.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Antwoord:
   De wet geeft geen ruimte om af te wijken van deze termijn. In de statuten kunnen hierover ook regels staan.

   Toelichting:

   Volgens de wet moet er ten minste een keer per jaar een ALV gehouden worden. De statuten kunnen nadere regels geven. Het uitstellen van de vergadering heeft geen wettelijke gevolgen. Maar let op: leden kunnen het bestuur wel aansprakelijk kunnen houden voor het niet nakomen van de statutaire verplichtingen.

   Als de vergadering later dan 30 juni plaatsvindt, moet het bestuur een besluit tot uitstel van de vergadering nemen. In de statuten zijn vaak regels opgenomen voor het nemen van bestuursbesluiten.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Stel een sportvereniging (A) is onderdeel van verenigingen (B) met meerdere sportafdelingen. Deze verenigingen betalen de sociale premies van hun medewerkers vaak onder één sociaal-fiscaal nummer. Om in aanmerking te komen van de noodmaatregel voor werktijdkorting wordt er gekeken naar inkomsten derving.

   De vereniging (afdeling) waarvan het competitieseizoen nog moet starten zal minder inkomsten hebben door verkorting of afgelasting van de competitie. Andere afdelingen hebben hun competities al grotendeels afgerond en hebben wel bijbehorende inkomsten genoten.

   a. Gaat het dan om derving van de hele vereniging (B)? Ook wanneer alle sportafdelingen financieel onafhankelijk zijn van elkaar?

   b. Klopt het dat een vereniging met meerdere sportafdelingen die sociale premies afdraagt onder één fiscaal nummer wellicht minder of niet in aanmerking komen voor de noodmaatregel? Wat kunnen deze verenigingen doen?

   Antwoord:

   • Er wordt gekeken naar de derving van de omzet van de hele vereniging (B).
   • Specifieke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat gekeken wordt naar de omzet van iedere individuele vereniging (A). De Uitvoering van de regeling is dan wel een probleem.


   Toelichting:

   De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld op basis van de omzetdaling van de organisatie. Als de organisatie onderdeel is van een groep, wordt gekeken naar de groep.

   Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen (een vereniging is een rechtspersoon) die met elkaar verbonden zijn in een groep. Er moet sprake zijn van:

   • een economische eenheid;
   • een organisatorisch verband;
   • gemeenschappelijke/centrale leiding;


   Het feit dat er één fiscaal nummer is, doet vermoeden dat de verenigingen (A) en de vereniging (B) een groep vormen. Een belangrijke vraag is of de verenigingen (A) bestuurd worden door vereniging (B). Neemt vereniging B de meeste besluiten voor de individuele verenigingen (A), dan is sprake van een groep. Neemt elke vereniging A zijn eigen besluiten (onafhankelijk van vereniging B) en is vereniging B vooral bedoeld om de verenigingen A te ondersteunen, dan is mogelijk geen sprake van een groep.

   Als geen sprake is van een groep dan is de uitvoering van de NOW wel moeilijk. De aanvraag voor subsidie wordt ingediend op basis van het loonheffingennummer. Er kan per loonheffingnummer maar één aanvraag worden ingediend.

   Tip: Als er wordt gewerkt met een gezamenlijk loonheffingnummer neem dan contact op met een jurist. Deze kan vaststellen of sprake is van een groep.

   Tip: De adviseurs van de WOS kunnen je ook adviseren en bijstaan bij de subsidieaanvraag.

   Tip: Houd via onderstaande link ook de informatie van de rijksoverheid in de gaten.

   Website: Rijksoverheid

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Het is niet toegestaan beeld- en geluidmateriaal (o.a. film-, foto- en geluidsfragmenten) van wedstrijden van de Olympische Spelen te gebruiken. Het IOC is rechthebbende op al het beeld- en geluidmateriaal. Hierdoor is het (in welke vorm dan ook) niet toegestaan bewegende beelden, stilstaande beelden en/of geluidsfragmenten opgenomen binnen de Olympische venues en/of het Olympisch dorp weer te geven. Dit geldt voor zowel live- als geregistreerde beelden (ook eigen gemaakte beelden).

   Het is als supporter wel toegestaan om beeld- en geluidmateriaal voor privé of niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Foto’s mogen wel (mits niet-commercieel) op het internet gepubliceerd worden, bijvoorbeeld op social media (video- en geluidsfragmenten geheel niet).

  • Aanpassingen in de verkiezing in de loop van de tijd

   1951: verkiezing door sportjournalisten

   1997: nomineren door sportjournalisten, stemmen door sporters / coaches

   2010: nomineren door vakjury, stemmen door sporters / coaches

   2012: nomineren door vakjury, stemmen door sporters / coaches en vakjury

  • Jouw kosten worden alleen door het Fonds voor de Topsporter vergoed als je deze tijdig en correct en met behulp van betalingsbewijzen via de webportal van het Fonds hebt ingediend. De betalingsbewijzen moet je voorzien van een datum. Jouw declaraties moeten verder voorzien zijn van een toelichting waaruit blijkt dat de kosten uitsluitend ten behoeve van jouw topsportdiscipline zijn gemaakt.

   In geval van declaratie van kosten gemaakt buiten Nederland, dien je bij de declaratie te vermelden/toe te voegen:

   • het land waar de kosten werden gemaakt,
   • een vertaling en omschrijving van de aard van de kosten, en
   • de valuta waarin de factuur is opgesteld en het equivalent daarvan in euro’s.


   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.


  • Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het Fonds over jouw juiste persoonlijke gegevens beschikt. Heb je wijzigingen in jouw persoonlijke gegevens, geef deze dan door via de webportal van het Fonds van de Topsporter.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Nee, dat is het niet. De Topsportpolis is speciaal op maat gemaakt voor topsporters met een A-, Selectie- en HP-status. De Nationale Sportpolis is een verzekering die aangeboden wordt aan de leden van de nationale sportbonden. De Nationale Sportpolis is een goed alternatief indien je niet in aanmerking komt voor een Topsportpolis. Voor meer info, zie vraag 3.

  • Als je studeert, maak je kosten voor boeken of materiaal dat je voor je studie nodig hebt. Ook betaal je lesgeld of collegegeld. Door de aftrek studiekosten te verrekenen met je inkomen, hoef je minder belasting te betalen.

   Als je geen recht hebt op studiefinanciering, bijvoorbeeld omdat je geen voltijdstudie volgt of omdat je teveel verdient, dan kun je de studiekosten vaak voor een flink deel aftrekken van je inkomsten.

   Let op!
   Sinds 1 juli 2015 (invoering Wet Studievoorschot) geldt voor alle studies en opleidingen waarvoor aanspraak gemaakt kan worden op studiefinanciering (beurs of lening) dat er geen recht meer is op aftrek van scholingsuitgaven. 

  • In een bestuursreglement worden afspraken vastgelegd tussen de bestuurders van een vereniging. Dit regelement is vaak nodig bij het aanvragen van een alcoholvergunning. In het regelement worden regels vastgelegd zoals op welke tijden het schenken van alcohol is toegestaan ook zijn hierin bepalingen opgenomen om concurrentie met de commerciële horeca te voorkomen.

   Bij tools hebben wij een voorbeeld voor u opgesteld, deze kunt u gebruiken. Het is aan te raden om eens per jaar dit reglement binnen de vereniging opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen.

  • De NOC*NSF Talentdag is een door NOC*NSF, samen met Sportbonden, georganiseerde dag. Het doel van deze dag is om een grote groep jongeren te screenen op potentie voor topsport.

   De sporten die deelnemen aan de Talentdag hebben de mogelijkheid om jongeren op latere leeftijd te laten instromen (wel of niet vanuit een andere sport) en daarmee nog steeds kans maken op het behalen van het mondiale podium.

  • Als je nog niet precies weet hoe je aan de slag moet gaan met de thema’s inclusie en diversiteit binnen jouw club, dan kan mogelijk het Sportakkoord iets betekenen voor jouw club. Neem contact op met de adviseur Lokale Sport om te kijken welke services en diensten er voor jouw club beschikbaar zijn. Vind de adviseur Lokale Sport in jouw gemeente via  deze link.

  • De TeamNL-arts is een sportarts die als medisch specialist gespecialiseerd is in aandoeningen en klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. De TeamNL-arts is altijd verbonden aan één van de TeamNL-topsportprogramma’s van NOC*NSF. Samen met de begeleidingsstaf rondom de programma’s (coach, fysiotherapeuten, voedingsdeskundigen) werken ze intensief samen om de topsporters zo optimaal en gezond mogelijk te laten presteren.

   Alle TeamNL-(para)medici zijn vaak dicht bij de trainingslocaties van de topsporters gevestigd. De TeamNL-arts werkt hoofzakelijk met topsporters, de sportarts is er voor elke Nederlander die met plezier wil bewegen en sporten.

  • Het sporttoernooi vindt plaats op het sportveld van de school, daarom gelden de regels voor kinderen jonger dan 7 jaar. De naam van de supermarkt mag op het T-shirt en op de banner, omdat dit niet verwijst naar specifieke voedingsmiddelen. De goodie bag mag niet, er mag geen zichtbare reclame worden gemaakt voor voedingsmiddelen bij kinderen jonger dan 7 jaar.

   Als de inhoud van de goodie bag ondersteund wordt door een erkende instantie, bijvoorbeeld het Voedingscentrum, dan zou het wel mogen, denk dan aan een goodie bag met een sporttijdschrift, een bidon water en een stuk fruit.  

  • Deze maatregel raakt de sport niet wat toegestane aantallen betreft tenzij een sportteam zelf uit meer dan 50 personen bestaat of je voor een specifiek gezelschap van meer dan 50 personen wat organiseert zoals een bedrijfsuitje op je sportpark.

  • Sporters uit landen met vergevorderde vaccinatieprogramma’s hebben mogelijk een voordeel. Zij hebben in de voorbereiding naar ‘Tokio’ waarschijnlijk minder last van het virus. Ook kan er een 'uneven playing field' (ongelijk speelveld) ontstaan. Bij bijvoorbeeld olympisch kwalificatietoernooien zouden sommige teams wel en andere niet gevaccineerd kunnen zijn. De gevaccineerde teams zullen zich niet snel uit het toernooi hoeven terugtrekken als twee of meer teamleden besmet blijken te zijn - een van de voorwaarden voor deelname.

  • Pas wanneer de door de notaris opgestelde oprichtingsakte (met statuten) gedeponeerd is bij de Kamer van Koophandel. Als dat gebeurd is, heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid en zijn de oprichters en bestuurders niet langer persoonlijk aansprakelijk.

  • Rule 40 is van toepassing tijdens de zogeheten olympische periode  (13 juli t/m 10 augustus 2021 en Paralympische Spelen van 14 augustus t/m 7 september 2021).

   Toch zijn er zijn een aantal zaken die altijd gelden. Zo is het logo en de woorden Olympisch en Tokyo2020 ten alle tijden intellectueel eigendom van het IOC en verboden om te gebruiken. Ook ambassadeurs mogen deze niet gebruiken als er een commerciële associatie is (bijv het logo of vermelding van voor een merk). Daarom noemen we het document ook de regels tijdens én rondom de spelen 

  • Met de NOC*NSF Nationale Sportweek willen we zo veel mogelijk mensen inspireren om een leven lang te genieten van plezier van sport. We gaan tijdens deze week dus lekker met zijn allen sporten en bewegen. Van 18 tot en met 27 september zetten dit jaar honderden clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties hun deuren open. Daarnaast zijn er host cities, waar extra veel sportactiviteiten plaatsvinden. 

   De NOC*NSF Nationale Sportweek is onderdeel van de Europese week van de Sport en wordt mede gefinancierd vanuit het Erasmus Plus programma. Met extra omarming van Nederlandse Loterij maakt NOC*NSF samen met haar partners de NOC*NSF Nationale Sportweek mogelijk. Let’s #BeActive! www.ec.europa.eu/sport/week.

  • 'Iemand liever niet bij de club willen is geen gegronde reden om een lid te weigeren. Doe je dit als sportvereniging toch, dan kan dit geweigerde lid naar de rechter stappen. 

   Voldoet de persoon verder aan alle lidmaatschapsvoorwaarden, dan is het goed mogelijk dat de rechter hem/haar in het gelijk stelt. Het is verstandiger met dit aspirant-lid in gesprek te gaan en duidelijk te stellen welke voorwaarden er aan het lidmaatschap verbonden zijn en wat er van leden verwacht wordt.

  • Nee. Een bestuur mag zich alleen bezig houden met alles wat nodig is om de vereniging goed te laten functioneren. De taken van het bestuur kunnen, naast deze wettelijke beperking, nog verder ingeperkt worden in de statuten van de vereniging.

  • Die verschillen per vereniging. In het algemeen is de voorzitter verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging.

   Ook is de voorzitter samen met de andere bestuurders beleidsverantwoordelijke. Veelvoorkomende taken van een voorzitter zijn o.a. voorzitten tijdens de vergadering van het bestuur en de algemene ledenvergadering, overleggen met commissies en werkgroepen, voeren van functioneringsgesprekken met overige bestuursleden en commissieleden.

  • Die verschillen per vereniging aangezien de vereniging hieraan zelf invulling kan geven. In het algemeen ondersteunt de secretaris de voorzitter bij vergaderingen en is hij/zij vaak het aanspreekpunt binnen de vereniging.

   Ook is de secretaris samen met de andere bestuurders beleidsverantwoordelijke. Veelvoorkomende taken van een secretaris zijn administratieve bezigheden zoals o.a. zorg dragen voor de notulen en verslaglegging van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering, beheren van een deugdelijke algemene administratie, de ledenadministratie en de boeken van de vereniging.

  • Die verschillen per vereniging aangezien de sportvereniging hieraan zelf invulling kan geven. In het algemeen houdt de penningmeester zich bezig met de financiën van de vereniging. Ook is de penningmeester samen met de andere bestuurders beleidsverantwoordelijke.

   Veel voorkomende taken van een penningmeester zijn o.a. het beheren van de geldmiddelen en bankzaken van de vereniging, het zorgdragen voor de financiële gezondheid van de vereniging, het innen van contributie van de leden en fondsenwerving.

  • Nee, volgens de Rijksoverheid mag vrijwilligerswerk niet in plaats komen van een betaalde baan.

  • .Nee, dat mag niet. Iedere werkgever is wettelijk verplicht om werknemers ten minste het minimumloon te betalen.

  • Een RI&E is een risico-inventarisatie en -evaluatie en vormt de basis voor het arbobeleid. Door het opstellen van een RI&E breng je de risico’s voor je werknemers in kaart. Een RI&E is verplicht voor iedere werkgever. Werkgevers in de Sport (WOS) heeft samen met de vakbonden een gratis online Sport RI&E beschikbaar gesteld die afgestemd is op de risico’s bij sportorganisaties. Kijk hiervoor op: https://www.rie.nl/instrumenten/sportrie/.

  • In de meeste gevallen hoeft dit niet. De hoofdactiviteiten van een sportvereniging, het bevorderen van de sport en het bieden van de gelegenheid om te sporten, zijn namelijk vrijgesteld van btw. Zolang eventuele winst die de vereniging behaalt via de hoofdactiviteiten ook weer wordt gebruikt voor deze activiteiten, hoef je geen btw te betalen. Heb je als club wel het doel winst te maken, dan geldt deze btw-vrijstelling niet.

  • Nee, dat hoeft niet. Loonheffingen betalen moet alleen als je werkgever bent.

  • Ja, iedere sportkantine is verplicht een maatregelenoverzicht met betrekking tot de Hygiënecode te hebben. Dit mag zowel op papier als digitaal. Voor het bereiden van vers voedsel gelden andere maatstaven dan voor dranken en voorverpakte snacks. Wanneer er geen of weinig vers voedsel wordt bereid op de sportvereniging, is het daarom zinvol via de regelhulp te checken welke maatregelen voor jouw club gelden, zodat je niet de gehele Hygiënecode hoeft door te spitten. Heeft jouw vereniging een uitgebreider voedingsaanbod, dan is het bestellen en doornemen van de complete Hygiënecode zeer aan te raden.

  • Ja, minimaal twee leidinggevenden (verenigingsleden van minimaal 21 jaar, die voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag) moeten in het bezit zijn van het Diploma Sociale Hygiëne (en op de vergunning vermeld staan).

  • Ja, dit is toegestaan. Shirts van sportploegen voor volwassenen of individuele volwassen sporters mogen de alcoholvrije variant dragen. Voorwaarde is wel dat duidelijk zichtbaar is dat de shirtreclame betrekking heeft op 0.0% bier en dus niet op de alcoholhoudende variant. Shirtreclame van 0.0% bier voor jeugdteams mag niet.

  • Ja, voor een verbouwing is vrijwel altijd een omgevingsvergunning nodig. Deze kun je aanvragen via de website van je gemeente of via Omgevingsloket online.

  • Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden. Voor iedere sportvereniging geldt namelijk een algemene zorgplicht. Hoe je het beste voor een veilige en gezonde omgeving voor de vrijwilligers van jouw vereniging zorgt, leer je door de gratis online Sport RI&E (https://www.sportwerkgever.nl/kennisbank/hr-van-a-tot-z/sport-rie/) van WOS te doen.

  • Dat ligt eraan. De meeste sportverenigingen hebben geen milieuvergunning nodig. Trek je enorm veel bezoekers, gebruik je gemotoriseerde voer/vaar/vliegtuigen, wordt er geschoten of zijn er warmtepompen, koelinstallaties en/of vriesinstallaties aanwezig op jouw vereniging, dan heb je wel een vergunning nodig.

   Op Aimonline.nl kun je checken of je een milieuvergunning nodig hebt of een milieumelding moet doen.

  • De voorzieningen voor sporters met een talentstatus verlopen in eerste instantie altijd via de eigen sportbond.

   NOC*NSF heeft zelf alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijkheden om ondersteuning te bieden aan individuele sporters met een talentstatus. Meer informatie hierover is te vinden onder onze pagina's van Athlete Services.

  • Dat hoeft niet, maar om zeker te weten dat de keeper gewoon zijn dag niet had, kun je de situatie uitzoeken. Ga het gesprek aan met zowel de keeper als de trainer. Ben je na dit gesprek niet 100% gerustgesteld, meld het dan bij het Centrum Veilige Sport Nederland (tel: 0900-2025590, mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl).

  • Nee, als het om tabaksproducten gaat, is iedere vorm van sportsponsoring en/of reclame verboden.

  • Dat hoeft niet. Bij minder ernstige overtredingen waarbij geen sprake is van een strafbaar feit komen de partijen er vaak samen uit, soms met hulp van een mediator of bemiddelaar. Is er sprake van een ernstige overtreding van de regels, dan wordt de zaak behandeld door de tuchtcommissie.

  • Nee, in dit geval is de sportvereniging aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger lijdt. Er is namelijk geen sprake van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de vrijwilliger. Ook al is de vrijwilliger geen werknemer, hij wordt toch als zodanig behandeld op het gebied van aansprakelijkheid.

  • Ja, dit kan. Echter, hierdoor wordt het voordeel van risicospreiding teniet gedaan en zal de vereniging uiteindelijk ook aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het handelen door de stichting. Om het voordeel van risicospreiding te behouden, kun je namens de vereniging één persoon of enkele personen in het bestuur van de stichting opnemen waarbij zij een minderheid vormen.

  • Q&A Juridisch sportbonden en -clubs

   Voor de juridische vraagstukken voor sportclubs en sportbonden hebben we een Q&A Juridisch samengesteld. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huur van sportaccommodaties, arbeid, sponsoren, sportlessen op school, de Buma Sena-regeling, wedstrijden, contributie, algemene ledenvergadering, verzekeringen en de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

   -> naar de Q&A Juridische gevolgen voor sportbonden en -verenigingen  

   Heb je verdere algemene juridische vragen?

   1. Neem contact op met eigen jurist
   2. Stuur een mail naar sportdesk@das.nl
   3. Voor arbeidsgerelateerde en NOW-vragen kun je terecht bij de WOS
  • Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. 

  • Ondernemers kunnen elkaar helpen door bijvoorbeeld de schade te delen, de huurprijs te verminderen, uitstel van betaling te verlenen of de gemiste betalingen in een lening om te zetten.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Dit is afhankelijk van de vraag of het een Arbeidsovereenkomst met bepaald aantal uren: of een Arbeidsovereenkomst met onbepaald aantal uren betreft.

   Arbeidsovereenkomst met een bepaald aantal uren
   Als er een vast aantal uren per maand is afgesproken en de bond/vereniging (werkgever) kan het werk (door de corona-uitbraak) niet bieden dan moet het loon over de afgesproken uren worden uitbetaald. Ook als deze uren normaal gesproken pas achteraf worden betaald. Het maakt hierbij niet uit of het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd betreft.

   Toelichting
   De medewerker houdt recht op loon, als hij de arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die voor rekening van de werkgever komt (7:628 BW). Daarvan is sprake bij afname van het werk vanwege de corona-uitbraak. (Voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst kan hier schriftelijk van worden afgeweken).

   Arbeidsovereenkomst met onbepaald aantal uren
   Als er geen vast aantal uren is afgesproken dan moet in principe per maand het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorafgaande drie maanden worden betaald. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst ten minste 3 maanden heeft geduurd (hier kan bij cao van afweken worden).

   Toelichting
   Als de arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, wordt het aantal uren per maand vermoed gelijk te zijn aan het gemiddeld aantal uren per maand in de drie voorafgaande maanden (hier kan bij cao van afweken worden). Dit heet het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. (7:610b BW)

   Let op: het een ´vermoeden´ betreft kan de werkgever dit weerleggen, bijvoorbeeld als er een incidentele piek in het werkaanbod was. Ook hierbij niet uit of het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd betreft.

   Voorbeeld:
   Stel deze situatie speelt in maart. Een werknemer heeft in december 100 uur gewerkt, in januari 140 uur en in februari 90 uur. Dan is er dus, in principe, een arbeidsomvang (met de daarbij behorende loondoorbetalingsverplichting) van 110 uur per maand ontstaan, ten minste als de medewerker daarvoor ook beschikbaar is. (Zie ook de vorige vraag).

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Door annulering van het WK kan de bond niet voldoen aan de eisen die in het sponsorcontract staan. Hoe moeten we hier mee omgaan? Moeten we iets compenseren? Of juist afwachten hoe de nieuwe planning zal zijn?

   Antwoord:
   Kijk in de (sponsor)overeenkomst of er bepalingen zij opgenomen over overmacht. Daarin is bepaald wanneer overmacht intreedt en wat de rechtsgevolgen daarvan zijn (bijvoorbeeld optie tot ontbinding overeenkomst en wel of geen schadevergoeding).

   Als in de sponsorovereenkomst niets over overmacht is geregeld dan kan de sponsor deze overeenkomst ontbinden omdat de bond/vereniging haar verplichtingen niet na kan komen. Na ontbinding kan het zo zijn dat de sponsorgelden geheel of voor een deel terugbetaald moeten worden.

   Het is in ieder geval verstandig om op tijd met de sponsor te overleggen om nieuwe afspraken te maken.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • De organisatie heeft vanwege het verbod de wedstrijd moeten annuleren en kan dus het contract niet nakomen. Er is aan de kant van de organisatie sprake van overmacht. Als er sprake is van overmacht dan heeft de deelnemer geen recht op schadevergoeding. Mogelijk dat het inschrijfgeld (als daar sprake van is) of een deel daarvan wel terugbetaald moet worden.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Stel een bond/vereniging organiseert cursussen die al voor de corona maatregelen zijn gestart. Door de maatregelen mogen de resterende cursusdagen niet doorgaan. Moet de organisatie dan geld terugbetalen? Of zijn vouchers, of uitstel van de cursusdagen ook mogelijk. Moet een cursist deze alternatieven accepteren?

   Antwoord
   Ja, een vereniging is verplicht om het geld van de cursus terug te betalen. Dat neemt niet weg dat de vereniging wel vouchers of uitstel van cursusdagen kan aanbieden. De cursist heeft echter de keuze om geld terug te krijgen of het alternatieve aanbod te accepteren.

   Toelichting
   Een cursus is een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 e.v. BW). Een opdrachtgever (de cursist) kan een cursus altijd (tussentijds) opzeggen, ongeacht de reden en ongeacht wat er in de algemene voorwaarden staat. Als de opdrachtgever een consument is dan is dit een dwingendrechtelijke bepaling. Hiervan kan niet worden afgeweken in de overeenkomst of algemene voorwaarden. (Zakelijke partijen kunnen wel iets anders afspreken.)

   Als de overeenkomst van opdracht tussentijds eindigt, heeft de opdrachtnemer recht op een redelijke vergoeding.

   Voorbeeld
   Gaat het om een 12-weekse cursus, waarvan 8 bijeenkomsten wel zijn doorgegaan, dan heeft de cursist recht op teruggave van 4 lessen, 1/3 van de vergoeding. Als er aantoonbaar ook nog andere kosten zijn gemaakt, dan kunnen die ook in rekening worden gebracht. Je kunt hierbij denken aan administratieve kosten of kosten van materiaal dat de cursist heeft ontvangen.

   Hoewel de cursist recht heeft op teruggave van een deel van zijn cursusgeld, staat het een zwemvereniging/bond altijd vrij om een alternatief in de vorm van voucher of uitstel van de nog niet gevolgde lessen aan te bieden. De cursist is echter niet verplicht daarmee akkoord te gaan.

  • Bijvoorbeeld door de deelnemers bijvoorbeeld via beeld te laten communiceren. Is dit anders als er wel of geen quorum nodig is voor de vergadering zelf en/of voor beslissingen?

   Antwoord:

   1. De algemene vergadering kan (deels) met behulp van een elektronisch communicatiemiddel worden gehouden.
   1. Als er dringend een besluit moet worden genomen over een specifiek onderwerp, dan kan de ledenvergadering een ‘besluit buiten vergadering’ nemen.


   Toelichting:

   Deelnemen via een elektronisch communicatiemiddel
   Er moet altijd een fysieke vergadering plaatsvinden. Hier moeten ten minste de bestuurders en (indien van toepassing) de toezichthouders aanwezig zijn. De overige deelnemers aan de ALV kunnen deelnemen via een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden (2:38 BW):

   • de deelnemer moet kunnen worden geïdentificeerd;
   • hij moet in staat worden gesteld om de vergadering live te volgen; en
   • hij moet zijn stem kunnen uitbrengen.


   LET OP
   : In de statuten kunnen aanvullende voorwaarden zijn opgenomen. Bijvoorbeeld:

   • Het mogen deelnemen via een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering uitsluiten.
   • Extra eisen stellen aan het deelnemen aan een vergadering via een elektronisch communicatiemiddel (bijvoorbeeld dat het lid niet alleen een stem moet kunnen uitbrengen, maar ook moet kunnen deelnemen aan de vergadering).
   • De optie bieden dat een stemgerechtigde zijn stem (tot max. 30 dagen) vóór de vergadering al digitaal uitbrengt.


   Quorums:
   Een quorum geldt ook in een elektronische vergadering. Een digitale stemmer zal meetellen voor het quorum, zijn aanwezigheid wordt bepaald bij aanvang van de ALV. Meestal geldt voor een quorum een minimum aantal deelnemers én een minimum aantal stemmen.

   Besluit buiten vergadering:

   Als er dringend een besluit moet worden genomen over een specifiek onderwerp, dan kan dit door ‘besluitvorming buiten vergadering’. Hiervoor moeten alle stemgerechtigden het eens zijn (2:40 BW).

   Dit betekent:

   • Alle stemgerechtigden: dus ook niet-leden met stemrecht of afgevaardigden die door en uit de leden worden gekozen,
   • moeten het eens zijn: blanco stemmen mogen dus niet, en
   • het bestuur moet op de hoogte zijn van het feit dat alle stemgerechtigden een besluit gaan nemen.


   LET OP
   : de statuten kunnen extra eisen stellen voor besluitvorming buiten vergadering.

   Tip: Moet er binnen jullie vereniging dringend een besluit worden genomen over een specifiek onderwerp en kan dat niet in een ledenvergadering? Neem dan even contact op met een jurist. Die kan voor je uitzoeken welke specifieke regels voor jouw vereniging gelden.

   Quorums:
   Zoals al uit de opsomming hierboven blijkt moet een besluit wat buiten vergadering genomen wordt ´eenstemmig´ genomen worden. Iedereen moet het dus met elkaar eens zijn en er mogen geen blanco stemmen uitgebracht zijn.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Voor meer informatie over de toelatingseisen voor kandidaatleden, klik hier.

  • Het NOS│NOC*NSF Sportgala is op woensdagavond 18 december in AFAS Live in Amsterdam en wordt rechtstreeks uitgezonden door de NOS.

  • Om gebruik te kunnen maken van de regeling moet je jouw kosten per kalendermaand declareren. Declaraties moeten uiterlijk binnen een maand na afloop van het kalenderkwartaal waarin de kosten zijn gemaakt, zijn ingediend bij het Fonds. Declaraties die te laat zijn ingediend worden niet in behandeling genomen en vergoed.

   Deadlines voor het indienen van declaraties:

   • Kosten uit het 1e kalenderkwartaal dienen uiterlijk voor 1 mei bij het Fonds gedeclareerd te zijn.
   • Kosten uit het 2e kalenderkwartaal dienen uiterlijk voor 1 augustus bij het Fonds gedeclareerd te zijn.
   • Kosten uit het 3e kalenderkwartaal dienen uiterlijk voor 1 november bij het Fonds gedeclareerd te zijn.
   • Kosten uit het 4e kalenderkwartaal dienen uiterlijk voor 15 januari van het opvolgende kalenderjaar bij het Fonds gedeclareerd te zijn in verband met de jaarafsluiting.


   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Het stipendium wordt toegekend met ingang van de eerstvolgende maand nadat je je volledig hebt aangemeld bij het Fonds. Meld je indien mogelijk dus aan voor de eerste van de volgende maand.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Ja, voor mensen die niet in aanmerking komen voor de Topsportpolis is er een interessant alternatief beschikbaar, namelijk: de Nationale Sportpolis. Dit is een basisverzekering met een aanvullende verzekering die een zeer goede dekking heeft voor sportmedische kosten. Je krijgt op deze polis 5 % korting op de basisverzekering en 10 % korting op de aanvullende – en tandartsverzekering.

   Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering (BPM of Aanvullend 1 t/m 4 sterren) krijg je GRATIS en automatisch het Extra Aanvullend Sportpakket. De Nationale Sportpolis kan je afsluiten via de collectiviteit van jouw sportbond of anders via de NOC*NSF.

   Kijk voor meer informatie op www.zk.nl/sport of de collectiviteitenzoeker van Zilveren Kruis of jouw sportbond erbij staat. Als dat niet het geval is dan kan je een polis afsluiten via de NOC*NSF (nationale sportbonden NOC*NSF, contractnummer 207000836).

  • Ben je in loondienst en heb je van je woning naar je werk (bijvoorbeeld de plaats waar je traint) gereisd met het openbaar vervoer? En heb je daarvoor geen of weinig vergoeding ontvangen? Dan kan je in sommige gevallen voor de reiskosten een bedrag aftrekken van je inkomen. Door het bedrag van de reisaftrek wordt je belastbare inkomen verlaagd waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

   Je mag niet de echte kosten aftrekken, maar vaste bedragen uit de reiskostentabel.

   Let op!
   Ontvang je vanuit NOC*NSF een NS Business Card, dan kan je mogelijk geen gebruik maken van de aftrek van de kosten gemaakt met het openbaar vervoer.

  • De afgegeven alcoholvergunning geldt voor onbepaalde tijd maar vervalt bij een wijziging in de bedrijfsvoering of rechtsvorm. Wanneer de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wijzigt vervalt uw vergunning automatisch en moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Zonder vergunning mag geen alcohol worden geschonken.

  • De dag is bedoeld voor jongeren tussen de 12-18 jaar, die voldoen aan een bepaald fysiek sportprofiel en de ambitie hebben om topsporter te worden.

   Bekijk de verschillende profielen voor de specifieke doelgroep per deelnemende sport. De zoektocht is naar jongeren die de sporten die aanwezig zijn nog niet beoefenen.

  • Wil je nieuwe sporters aan je club binden, dan kun je gebruikmaken van een stimuleringsbudget van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te sporten en bewegen. Clubs kunnen maximaal € 850,- aanvragen. De aanvraag moet gericht zijn op:

   • het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod

   • het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)

   • het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

   Kijk ook op https://voorclubs.sport.nl/ledenwerving-behoud/ledenwerving

  • Sportartsen zijn werkzaam bij sportmedische instellingen (sportmedisch adviescentrum of een sportgeneeskundige afdeling). Deze zijn te vinden in heel Nederland dus er is er altijd wel een in de buurt. Kijk hier waar ze te vinden zijn.

  • De tennisclub heeft jeugdleden en de jongste leden zijn jonger dan 7 jaar. Dan gelden de regels voor kinderen jonger dan 7 jaar tenzij kan worden aangetoond dat die groep kleiner is dan 25% van het ledenaantal en dat het gemiddelde publiek voor minder dan 25% uit die leeftijdscategorie bestaat. Zichtbare sponsoring is in dat geval alleen toegestaan als er goedkeuring is van een erkende instantie, zoals het Voedingscentrum.

   Een fastfoodketen zal niet goedgekeurd worden behalve als er sprake is van de twee ‘tenzij’ condities. De club kan beter op zoek naar sponsoring door bijvoorbeeld een supermarkt of een producent van niet aan voedingsmiddelen gekoppelde producten. 

  • Voor ‘gezelschappen’ geldt de begrenzing van 50 personen. Dit geldt NIET in de sport. Dit zou wel gelden als er teams zouden zijn van meer dan 50 personen (die er in geen enkele sport zijn), of als een groep van meer dan 50 personen met elkaar naar een fitnesscentrum of sportvereniging zou gaan, wat niet het geval is;

  • Die zekerheid bestaat niet als het om het vaccin gaat. Echter, het ligt totaal niet voor de hand dat de prestatie op de lange termijn negatief kan worden beïnvloed na vaccinatie. Wat wel reëel is, is dat bij een besmetting met COVID-19 er trainingsverlies optreedt door meerdere dagen niet lekker zijn.

   Weliswaar raakte tot nu toe slechts een beperkt aantal Nederlandse topsporters besmet, maar degenen die besmet raakten, kampten soms  lang met  restverschijnselen.

  • Minimaal moet een vereniging bestaan uit een bestuur en een algemene ledenvergadering. Naast het bestuur en de algemene ledenvergadering kunnen nog andere organen worden ingesteld, zoals een raad van commissarissen of een raad van toezicht en bepaalde commissies, zoals een kascommissie. Dit is echter niet verplicht. 

  • We adviseren zo vroeg mogelijk een campagne in te dienen (bij voorkeur voor half mei), maar uiterlijk voor 1 juli 2021.

   Dien jij of een sponsor vóór 1 juli 2021 een campagne in, dan garandeert NOC*NSF dat er tijdig naar gekeken wordt en voorkom je eventuele problemen en kan de campagne nog aangepast worden indien nodig.

   Dien jij of je sponsor de campagne na 1 juli 2021 in, dan kan NOC*NSF dit niet garanderen. Zowel lopende als nieuwe campagnes zijn in te dienen. 

  • Het thema is ook dit jaar weer Sport doet iets met je! Gebruik de hashtag #sportdoetietsmetje en #BeActive wanneer je jouw #sportdoetietsmet je moment online deelt of activiteiten online promoot. Heb je zelf ook al laten weten wat sport met je doet via https://nationalesportweek.nl/wat-doet-sport-met-jou

  • Nee, dat mag niet zomaar. Lidmaatschap van een vereniging is persoonlijk en het jeugdlid kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gedragingen van zijn/haar ouders. In dit geval kun je als sportvereniging beter in gesprek gaan met de ouders. Zorg ervoor dat je eventuele gemaakte afspraken schriftelijk vastlegt.

  • Nee, wettelijk is bepaald dat een individuele bestuurder nooit meer dan de helft van de stemmen mag hebben.

  • Ja, een combinatie van voorzitter en andere bestuursfuncties is mogelijk. Dit moet dan wel in de statuten van de vereniging zijn opgenomen.

  • Ja, een combinatie van secretaris en andere bestuursfuncties is mogelijk, mits dit in de statuten van de vereniging is opgenomen.

  • Ja, een combinatie van penningmeester en andere bestuursfuncties is mogelijk, mits dit in de statuten van de vereniging is opgenomen.

  • Nee, volgens de belastingdienst mag een vrijwilliger niet in dienst zijn bij de sportvereniging.

  • Het minimumloon. Bij ziekte van de werknemer moet inderdaad minimaal 70% van het loon worden doorbetaald in de eerste twee ziektejaren. Maar als het wettelijk minimumloon hoger is dat 70% van het eigenlijke loon – en dat is zo in dit geval - dan moet je als werkgever het eerste ziektejaar het minimumloon doorbetalen. In het tweede ziektejaar hoeft dat niet en volstaat 70% van het loon.

  • Dat ligt eraan. Werken er meer dan 25 medewerkers bij jouw sportvereniging? Dan moet je de RI&E – mét plan van aanpak - laten toetsen en wel door een gecertificeerde arbodienst of een arbodeskundige. Als de sportclub minder dan 25 medewerkers heeft én gebruik heeft gemaakt van een erkend RI&E instrument (zoals bijvoorbeeld de Sport RI&E), dan is toetsing niet verplicht.

  • Ja, dat moet. De maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding is in 2021 € 1.800 per jaar. Zodra vrijwilligers meer ontvangen, moet de vereniging zich bij de belastingdienst aanmelden als werkgever, aangifte loonheffingen doen en loonheffingen inhouden en betalen. De vrijwilligers moeten op hun beurt inkomstenbelasting betalen.

  • Nee, de tarieven van de premies zorgverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw worden ieder jaar opnieuw vastgesteld en kunnen dus per jaar verschillen. De tarieven van de premies werknemersverzekeringen worden zelfs tweemaal per jaar opnieuw vastgesteld.

  • Door een e-mail te sturen aan info@nocnsf.nl.

   NOC*NSF is met de Koninklijke Horeca Nederland overeengekomen dat de originele Hygiënecode voor de Horeca voor hun ledentarief van € 30 kan worden aangeschaft.

  • De term Sociale Hygiëne is afkomstig uit de Drank- en Horecawet. In de sportkantine gaat het daarbij vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en -misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik kan bevorderen.

   De term Hygiënecode is afkomstig uit de Warenwet. Deze wet is gericht op het bevorderen van veiligheid van voedsel en het terugdringen van met name voedselvergiftiging. Bereidingswijze van etenswaren, schoonhouden van vooral de keuken en aandacht voor uiterste houdbaarheidsdata zijn onderdelen van de Hygiënecode.

   Iedere sportvereniging met een eigen kantine moet in het bezit zijn van de Hygiënecode voor de horeca en moet daar ook naar handelen.

  • Ja, dit is tot 2023 toegestaan, mits dit bord vooral wordt gezien door volwassenen. (Om precies te zijn: is meer dan een kwart van de personen die dit bord zien in een representatief tijdsbestek jonger dan 18 jaar, dan is het niet toegestaan). Uiterlijk in 2023 moeten alle reclameborden van de alcoholhoudende variant vervangen zijn door een alcoholvrije/0.0% variant.

  • Nee, dat mag niet zomaar. Omdat de meeste muziek auteursrechtelijk beschermd is, heb je voor het afspelen van muziek op de sportvereniging een licentie nodig. Ga na of jouw sportbond al over een licentie beschikt. Zo niet, neem dan zelf contact op met Buma/Stemra.

  • Hoogstwaarschijnlijk wel. Voor het organiseren van een groot evenement dien je een evenementenvergunning aan te vragen bij de gemeente. De daarvoor geldende regels verschillen per gemeente, maar er zullen zeker ook eisen gesteld worden aan de interne noodhulp in geval van een incident. Neem contact op met je gemeente om de precieze eisen in kaart te brengen.

  • Ja, voorafgaand aan het feest dien je een evenementenvergunning aan te vragen. Zorg ervoor dat de geluidsnormen die in de evenementenvergunning opgelegd worden, tijdens het evenement niet worden overschreden worden.

   Breng daarnaast vooraf de omwonenden op de hoogte van het jubileumfeest. Dit is niet verplicht, maar wel zo netjes.

  • Nee, dat mag niet. Dit wordt Salonremise genoemd (wanneer de tegenstanders van tevoren afspreken voor gelijk spel te gaan aangezien dit in het voordeel van beide partijen is) valt onder matchfixing en is niet toegestaan.

  • Nee, hiervoor heb je een vergunning nodig. Als de waarde van de te winnen prijzen lager is dan €4.500, kun je deze vergunning aanvragen bij de gemeente.

   Is de waarde hoger dan € 4.500, dan moet je de vergunning aanvragen bij de minister van Justitie.

  • In beroep gaan tegen de uitspraak van de tuchtcommissie kan bij de commissie van beroep binnen de sportorganisatie. Heeft de sportorganisatie geen commissie van beroep, dan kun je in sommige gevallen nog in beroep gaan bij de Court of Arbitration for Sport (CAS). Deze mogelijkheid tot beroep bij het CAS moet dan wel vastgelegd zijn door de sportbond.

  • Ja, dat kan. In dit geval is de sportvereniging aansprakelijk. Het maakt hierbij niet uit dat de supporter geen verenigingslid is; de vereniging is in dit geval verantwoordelijk voor de opstallen die worden gebruikt door bezoekers van het sportcomplex.

  • Nee, dat mag niet.

   • Publiek bij professionele sportwedstrijden en amateur wedstrijden en trainingen is toegestaan mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand van elkaar zit. Indien bij amateur wedstrijden en -trainingen de concrete situatie een vaste zitplaats niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (met in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan. Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck.
   • Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op deze locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte: maximaal twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt.

   • Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur.
  • Juist in deze periode, terwijl de coronacrisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hebben de meeste sportverenigingen en sportbonden een Algemene Vergadering (hierna: “AV”) gepland. Deze kan nu niet op normale wijze doorgaan en het is de vraag hoe je hier het beste mee om kan gaan. Het is inmiddels wel duidelijk dat er al veel mogelijk is, maar ook dat er nog maar heel weinig praktische ervaring is.

   Check hier de informatie die we hierover beschikbaar hebben.

  • Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. 

   Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton. De kans dat u besmet raakt door het aanraken van een product of oppervlak is heel klein, maar niet helemaal uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel (exponentieel) af buiten het lichaam.

   In het algemeen raden we aan om regelmatig uw handen te wassen en sportmaterialen te desinfecteren na gebruik. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel.  

  • We adviseren om goede afspraken te maken met de beheerder over de hygiënemaatregelen op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de gehele sportaccommodatie na iedere dag goed schoongemaakt wordt en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken meerdere keren per dag schoon te maken.

  • Zie hieronder voor de verschillende vragen en antwoorden.

  • Worden de werkzaamheden niet verricht dan bestaat er meestal geen recht op doorbetaling.

   Dit is afhankelijk van wat er in de overeenkomst van opdracht is afgesproken. Meestal staat daarin dat de opdrachtnemer (ZZP-er) alleen aanspraak kan maken op betaling als de werkzaamheden zijn verricht. Worden de werkzaamheden niet verricht dan bestaat er dus geen recht op doorbetaling.

   Is in de overeenkomst van opdracht opgenomen dat er wel (een bepaalde periode) moet worden doorbetaald dan kan de overeenkomst waarschijnlijk worden opgezegd. Als in de overeenkomst geen regeling betreffende de opzegging door de opdrachtgever is opgenomen, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen ( 7:408 BW).

   Onder bepaalde omstandigheden kan de opdrachtgever wel schadeplichtig zijn omdat bijvoorbeeld de opdrachtnemer al kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Als tegenprestatie aan onze sponsor organiseren wij verschillende activiteiten tijdens ons NK. Als het NK doorgaat, maar de maatregelen langer voortduren, kan het voor ons erg lastig worden om deze tegenprestatie op het gewenste kwalitatieve niveau te organiseren.

   De doelgroepen zullen door de huidige ontwrichting hun focus mogelijk op hun normale werkzaamheden willen houden. Wat betekent dit voor het contract? Hoe moeten wij dit aanpakken?

   Antwoord:
   Veel hangt af van de inhoud van de sponsorovereenkomst. Zijn er in de sponsoroverkomsten afspraken gemaakt over het kwalitatieve niveau en wat wordt daar precies mee bedoeld?

   Zolang de bond haar verplichtingen kan nakomen heeft de sponsor geen juridische reden om de overeenkomst te beëindigen.

   Als de bond (niet voldoende) kan nakomen en in de sponsorovereenkomst is niets over deze (overmacht) situatie geregeld is het mogelijk dat de sponsor de overeenkomst ontbindt. Na ontbinding kan het zo zijn dat de sponsorgelden geheel of voor een deel terugbetaald moeten worden.

   Voor ontbinding moet de tekortkoming wel zo ernstig zijn dat deze de ontbinding rechtvaardigt. Of dat zo is is afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

   Advies:
   Het is in ieder geval verstandig om op tijd met de sponsor te overleggen om nieuwe afspraken te maken en de problemen rond het gewenste kwalitatieve niveau te bespreken.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • En als het toernooi uitgesteld wordt, maar een speler kan niet in verband met andere verplichtingen, moet de organisatie dan ook betalen (onkostenvergoeding en schadevergoeding)?

   De organisatie heeft vanwege het verbod de wedstrijd moeten uitstellen en kan dus het contract niet nakomen. Verdedigd kan worden dat ook nu aan de kant van de organisatie nog steeds sprake is van overmacht. Indien er sprake is van overmacht dan heeft de deelnemer geen recht op schadevergoeding. Mogelijk dat het inschrijfgeld (als daar sprake van is) of een deel daarvan terugbetaald moet worden.

   Voor wat betreft de onkostenvergoeding:
   Dat is afhankelijk van wat in dat contract geregeld is. Is daarover niets geregeld dan is het redelijk dat aan de deelnemer alleen een onkostenvergoeding wordt uitgekeerd voor zover hij aantoonbaar voor deze deelname al onkosten heeft gemaakt.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Een paar van de bij onze bond aangesloten verenigingen zijn gevestigd in het buitenland (bv België en Duitsland). Stel dat zij door maatregelen in die landen niet in de gelegenheid zijn om de ALV bij te wonen, maar de Nederlandse verenigingen wel. Het gaat daarbij om de situatie dat de ALV geen uitstel kan velen. Stemmen bij machtiging staan de statuten niet toe.

   Hoe kunnen we dan toch ook de buitenlandse verenigingen in de gelegenheid stellen om hun stem te laten horen en hen hun andere rechten te laten uitoefenen?

   Antwoord:
   De buitenlandse verenigingen kunnen via elektronische communicatie deelnemen aan de vergadering.

   Toelichting:
   De buitenlandse stemgerechtigden kunnen deelnemen aan de ALV via een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

   • de deelnemer moet kunnen worden geïdentificeerd;
   • hij moet in staat worden gesteld om de vergadering live te volgen; en
   • hij moet zijn stem kunnen uitbrengen.


   LET OP:
   In de statuten kunnen aanvullende voorwaarden zijn opgenomen.

   Zo kunnen de Nederlandse verenigingen aanwezig zijn bij de vergadering en kunnen de buitenlandse verenigingen elektronisch de vergadering elektronisch volgen en hun stem uitbrengen.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Cijfers over de georganiseerde sport zijn te vinden in de publicatie Ledental NOC*NSF. De meest recente gegevens kun je hier downloaden of bestellen.

  • Het verkiezingsjaar loopt van 1 december 2018 tot en met 16 december 2019.

   • Met de bonden die lid zijn van NOC*NSF stelt NOC*NSF een overzicht op met de in het verkiezingsjaar behaalde medailles op EK’s, WK’s, OS, PS en soortgelijke evenementen

   • NOC*NSF, NOS en de voorzitter van de vakjury stellen op basis van deze resultatenlijst een shortlist op van ongeveer tien sporters (en coaches voor de coachcategorie) per categorie. In afstemming met de vakjuryvoorzitter mogen vakjuryleden deze lijst aanvullen.

   • Vakjury nomineert op basis van de shortlists en hun expertise

   • De standaard is drie nominaties per categorie

   • Het daadwerkelijk stemmen gebeurt door de vakjury en de A-, HP en selectiesporters (categorieën Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympische Sporter) en coaches (categorie Coach) direct voorafgaand aan (en dus niet tijdens) de live tv-uitzending. Zij brengen onafhankelijk van elkaar en anoniem hun stem uit. De stemmen van de vakjuryleden hebben samen een gewicht van 50%. De overige 50% komt van de sporters en coaches.

    Sporters en coaches die niet aanwezig zijn op het gala kunnen vooraf hun stem digitaal uitbrengen.
  • Indien je in een maand minder kosten hebt dan € 200 (voor sporters met een A- en HP-status) dan wel € 300 (voor sporters met een selectiestatus), kan de hoogte van de resterende declaratieruimte worden meegenomen naar de opvolgende maand(en) tot uiterlijk de maand december van dat jaar.


   Indien je in een maand meer kosten hebt gedeclareerd dan € 200 (voor sporters met een A- en HP-status) dan wel € 300 (voor sporters met een selectiestatus), kan het meerdere aan kosten ten laste worden gebracht van de declaratieruimte van de opvolgende maand(en) tot uiterlijk de maand december van dat jaar.

   Let op:

   Resterende declaratieruimte of teveel gedeclareerde kosten kunnen niet worden doorgeschoven naar het opvolgende jaar.

   Als in een specifieke maand geen declarabele kosten zijn gemaakt, dient een ‘nul’ declaratie te worden ingediend. Hiermee bouw je een extra ‘saldo’ (declaratieruimte) op voor de komende maand(en).


   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Het maximale stipendiumbedrag per maand is gebaseerd op je leeftijd en het daarbij horende minimumloon inclusief 8% vakantietoeslag. Daarnaast heeft jouw verwachte inkomen invloed op de hoogte van je stipendium.

   Het Fonds voor de Topsporter bepaalt op basis van jouw leeftijd en jouw verwachte inkomen, zoals opgegeven in het aanvraagformulier, jouw voorlopige stipendiumbedrag.

   Maandelijks als voorschot

   Je krijgt het stipendium maandelijks als voorschot uitbetaald. Na afloop van het kalenderjaar wordt op basis van de inkomenstoets de definitieve hoogte van jouw stipendium bepaald.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. Indien in deze tekst wordt verwezen naar een reglement, dan prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip

   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Je hebt per direct recht op de Topsportpolis mits je al bij Zilveren Kruis of een andere verzekering van Achmea verzekerd bent. Je kan dan meteen vanaf de volgende premiemaand een Topsportpolis krijgen. Aanmelden kan via www.zk.nl/topsport. Ben je echter nog niet verzekerd bij Zilveren Kruis of binnen Achmea, dan is de eerstvolgende instapmogelijkheid het eind van het jaar (de officiële datum waarop je contract bij de andere zorgverzekeraar afloopt, meestal 31 december).

   Je kunt jezelf dan al wel aanmelden bij Zilveren Kruis via www.zk.nl/topsport en gebruik maken van de aanmeld- en opzegservice. Maar tot die tijd kun je nog geen gebruik maken van de Topsportpolis. Voor deze sporters is een alternatief aanbod samengesteld, neem hiervoor contact op met je sportbond of NOC*NSF prestatiemanager van je topsportprogramma.

  • Heb je als topsporter een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaal je over de jaren heen waarschijnlijk meer belasting dan wanneer je dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. Je kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling.

   Bij middeling tel je de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren op. De uitkomst deel je daarna door drie. Over de uitkomst daarvan - het gemiddelde inkomen – bereken je per jaar opnieuw de belasting. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen? Dan kan je een belastingteruggaaf krijgen. Als je aan de voorwaarden voor de middeling voldoet, krijg je bijvoorbeeld in de volgende situaties waarschijnlijk belasting terug:

   • Je hebt in een kalenderjaar een groot geldbedrag verdiend, bijvoorbeeld een medaillebonus, prijzengeld of sponsordeal
   • Je had een bijbaan en/of stipendium en hebt na je afstuderen een vaste baan gekregen
   • Je hebt een ontslagvergoeding ('gouden handdruk') gekregen
   • Je bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken
   • Je werkt als freelancer of als ondernemer
  • Ja, minimaal twee bestuurders/beheerders moeten in het bezit zijn van het Diploma Sociale Hygiëne (en op de vergunning vermeld staan).

  • Voor laat-specialisatie sporten en enkele andere sporten met een paar dominante onderscheidende kenmerken loont het om gericht op zoek te gaan naar High Potentials buiten de eigen sport.

   Door het organiseren van de nationale NOC*NSF Talentdag kunnen zij efficiënt jongeren screenen die de betreffende sport nog niet beoefenen maar wel aan de basisvoorwaarden voldoen om de mondiale wereldtop te behalen in die sport.

  • Er zijn meerdere wegen naar een meer diverse samenstelling van het bestuur. De tool bestuurlijke vernieuwing helpt je bij de keuze van de juiste weg die bij jouw club past.

  • Een sportkeuring is een sportmedisch onderzoek dat je gezondheid en je belastbaarheid in beeld brengt. Het helpt je zo veilig en verantwoord mogelijk je sport te beoefenen. Je kunt het onderzoek zo uitgebreid laten doen als jezelf nodig vindt.

   Een sportmedisch onderzoek wordt geadviseerd aan beginnende sporters, intensieve sporters, maar ook aan patiënten met chronische ziekten. Wil je weten welk onderzoek bij jou past? Kijk dan hier voor meer informatie.

  • Als je uitgaat van de assumptie dat alle aanwezige kinderen 7 jaar of ouder zijn, gelden de regels voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Voor chocoladeproducten is alleen onzichtbare sponsoring mogelijk. Een financiële bijdrage is mogelijk onder de voorwaarde dat alleen bij de ouders het bekend is dat deze fabrikant bijdraagt. Dus wel in het informatiemateriaal voor de ouders maar niet in het materiaal voor de kinderen.

  • De veiligheidsregio’s die het betreft zullen dit proces zelf vormgeven. Dat melden kan in een keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging.

   Tot duidelijk is hoe er bij de veiligheidsregio’s gemeld moet worden is ons advies contact op te nemen met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex om dat bij hen aan te melden of aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden.

  • Een aanzienlijk deel van de sporters zal een aantal dagen last hebben van de vaccinatie, welke er ook gegeven wordt. Dat kan bestaan uit pijn in de arm waar geprikt wordt (daarom nooit in je dominante arm laten zetten!), koorts, hoofdpijn, spierpijn en algemeen ziektegevoel. Na enkele dagen last zijn de bijwerkingen weer verdwenen, maar houd er rekening mee dat dit af en toe langer kan duren. 

  • Nee, het hoofddoel van een sportvereniging, het laten beoefenen van een bepaalde sport door de leden van de vereniging, hoeft met verloop van tijd niet te veranderen.

  • NOC*NSF beschermt topsporters tegen het maken van fouten met betrekking tot de regels en voorwaarden van Rule 40 en verzoekt de topsporter nadrukkelijk zijn/haar privésponsor(s) aan te melden bij en campagnes voor te leggen aan NOC*NSF. Zo voorkom je eventuele boetes van het IOC of IPC.

   Om zeker te weten dat campagnes aan gestelde voorwaarden voldoen, helpen wij jullie sponsors en relaties om deze 'Rule 40 proof' te maken. De online tool van NOC*NSF die hiervoor is ontwikkeld, helpt daarbij.

  • Als gemeente ben je een belangrijke schakel voor de lokale sportweek. Heb je plannen voor dit jaar en doe je actief mee? Meld je dan hier! aan. Zo zijn wij op de hoogte van de deelname en ontvang je als gemeente belangrijke updates en krijg je toegang tot de communicatie toolkit. 

  • Ja, dat mag, mits dit in de statuten is vastgelegd. In de statuten van de vereniging dient zowel de lidmaatschapseis (onder de 18 zijn) als de consequenties die gelden wannneer een lid niet meer daaraan voldoet (het automatisch vervallen van het lidmaatschap) beschreven te staan.

  • In principe onbeperkt, er is namelijk geen wettelijke bepaling over een maximale bestuurstermijn. In de praktijk zie je dat bij veel verenigingen een statutaire beperking is opgenomen, waarbij bestuurders voor een periode van vier jaar benoemd worden en daarna één of twee keer herkozen kunnen worden.

  • In de wet is vastgelegd dat het bestuur zelf een voorzitter uit haar midden kiest. De vereniging kan er echter ook voor kiezen statutair te bepalen dat de voorzitter in functie wordt gekozen, en bijvoorbeeld benoemd wordt door de raad van commissarissen of de algemene ledenvergadering.

  • In de wet is vastgelegd dat het bestuur zelf een secretaris uit haar midden kiest. De vereniging kan er echter ook voor kiezen statutair te bepalen dat de secretaris in functie wordt gekozen, en bijvoorbeeld benoemd wordt door de raad van commissarissen of de algemene ledenvergadering.

  • In de wet is vastgelegd dat het bestuur zelf een penningmeester uit haar midden kiest. De vereniging kan er echter ook voor kiezen statutair te bepalen dat de penningmeester in functie wordt gekozen, en bijvoorbeeld benoemd wordt door de raad van commissarissen of de algemene ledenvergadering.

  • Nee, dat hoeft niet; vrijwilligerswerk is onbetaalde arbeid. Je mag wel een vrijwilligersvergoeding geven. Dat is geen betaling voor het werk, maar een vergoeding voor de door de vrijwilliger gemaakte kosten. De maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding is € 180 per maand, met een maximum van € 1.800 per jaar.

  • Dat ligt eraan of het wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen zijn. Wettelijke vakantiedagen vervallen als ze niet binnen een half jaar na het jaar van ontstaan van het recht opgenomen zijn. (Wettelijke vakantiedagen opgebouwd in 2021, moeten dus vóór 30 juni 2022 opgenomen worden). Voor bovenwettelijke vakantiedagen is de verjaringstermijn vijf jaar. (Bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd in 2021, moeten dus vóór 31 december 2026 opgenomen worden).

  • Ja, het hebben van een ziekteverzuimbeleid is wettelijk verplicht voor iedere werkgever met personeel. Dat niet alleen, je bent als werkgever ook verplicht hierbij een overeenkomst te hebben met ofwel een arbodienst ofwel een bedrijfsarts, het zogenaamde basiscontract.

  • Nee, dat hoeft niet. Als de fiscale winst in een jaar niet hoger dan € 15.000 is, is deze vrijgesteld van vennootschapsbelasting. In dit geval ontvangt de vereniging een nihilaanslag van de belastingdienst.

  • Nee, dat mag niet. De premies voor de werknemersverzekeringen komen volledig voor rekening van de werkgever.

  • Toezichthouder voor de Warenwet is de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVVA). De inspecteurs van de NVWA komen onaangekondigd langs en hebben de bevoegdheid om in de keuken en magazijnen rond te kijken en voedselmonsters mee te nemen.

  • Aangeraden wordt wel om elke barmedewerker/vrijwilliger de IVA te laten volgen, net zoals de bestuurders en de barcommissie. Daarmee zorg je dat er binnen de vereniging voldoende vaardigheid en kennis aanwezig is over het schenken van alcohol.

   Op dit moment is het wettelijk echter nog niet verplicht. Tijdens het schenken van alcohol moet er wél altijd iemand aanwezig zijn die een IVA heeft gevolgd en/of in het bezit is van een diploma Sociale Hygiëne.

  • Ja, dit is toegestaan. 

  • Ja, daarvoor heb je een evenementenvergunning nodig die je aan kunt vragen bij de gemeente.

  • Dat is niet wettelijk bepaald en verschilt per vereniging. Volgens de wet moeten er wel altijd voldoende BHV’ers zijn om de bedrijfshulpverleningstaken naar behoren te vervullen. Stel het gewenste aantal BHV’ers daarom vast aan de hand van risico-inventarisatie.

  • Nee, dat mag niet. Om lichthinder tegen te gaan, dient verlichting voor sportbeoefening te worden uitgeschakeld tussen 23.00 en 7.00 uur.

  • Neem contact op met het Centrum Veilige Sport Nederland (tel: 0900-2025590, mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl) voor een vertrouwelijk gesprek. Het Centrum Veilige Sport Nederland is er ook voor dit soort gevallen, waarin er slechts een vermoeden bestaat.

  • Dat ligt eraan hoe hoog deze inkomsten zijn. Als de sponsorinkomsten boven de maximumomzet van €50.000 uitkomen, moet de vereniging erover belasting afdragen en btw betalen.

   Blijven de sponsorinkomsten onder de €50.000, dan zijn ze vrijgesteld van btw.

  • Tot op zekere hoogte wel. Natuurlijk moet de sportvereniging zich hierbij wel aan de wet, de (inter)nationale sport- en spelregels en de reglementen die al bestaan voor een bepaalde groep overtredingen (zoals het Nationaal Doping Reglement en het Reglement seksuele intimidatie) houden.

  • Nee, in dit geval is er sprake van opzet en is de medewerker daarom zelf aansprakelijk voor de onstane schade, niet de vereniging. Er is in dit geval geen sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

  • Omdat de stichting geen algemene ledenvergadering heeft. Het stichtingsbestuur bestuurt de stichting en neemt alle besluiten. In een sportvereniging worden belangrijke besluiten genomen door de algemene ledenvergadering en dient het bestuur rekening en verantwoording af te leggen aan de algemene ledenvergadering.

  • Bij het wandelen, fietsen, triatlon, handboogschieten. e.d. als sportbeoefening hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden indien dat voor de sportbeoefening noodzakelijk is. Georganiseerde routes en tochten zijn weer toegestaanOm er zeker van te zijn dat er geen sprake is van een evenement, wordt geadviseerd om in een zo vroeg mogelijk stadium vooraf in overleg te treden met de gemeente(n). 

  • In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

   Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

   Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

  • Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op: 

   • Voorkom stilstand van water in een systeem. 
   • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden). 
   • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
   • Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden) 


   Wees dus vooral alert nu de sportparken weer open mogen dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld! 

  • Het antwoord hangt onder meer van het volgende af:

   • wie is exploitant van de accommodatie: de verhuurder of huurder (de vereniging)?
   • wat staat er in de overeenkomst en de wet?
   • is er sprake van overmacht?

   Afhankelijk van de antwoorden op bovenstaande vragen heeft de vereniging de volgende mogelijkheden:

   • huurprijsvermindering,
   • huur opschorten,
   • schade vorderen,
   • de huurovereenkomst ontbinden
   • de overeenkomst wijzigen.

   Hieronder leg ik dit puntsgewijs uit.

   De exploitant moet de accommodatie sluiten. Is dat de verhuurder of de vereniging?

   De vereniging is exploitant
   Op basis van de overheidsmaatregel moet de exploitant de accommodatie sluiten. In sommige gevallen zijn exploitant en huurder dezelfde partij. Dit geldt bijvoorbeeld voor veel voetbal- en hockeyverenigingen. Zij huren de accommodatie van bijvoorbeeld de gemeente en exploiteren de accommodatie zelf. De last van de overheid tot sluiting is dan opgelegd aan de vereniging.

   De huurder (voetbal-/hockeyvereniging) mag op last van de overheid geen gebruik maken van de accommodatie. De verhuurder komt hier de huurovereenkomst wel na want de verhuurder (gemeente) heeft wel de beschikking (het huurgenot) van het huurobject aan de huurder (vereniging) gegeven. De exploitant/huurder heeft geen juridische argumenten voor aanpassing van de huurovereenkomst.

   De verhuurder/beheerder is expoitant
   Andere verenigingen, bijvoorbeeld badminton-, tafeltennis en gymnastiekverenigingen, huren vaak uren in een grote sportzaal, die ook voor andere sporten (zaalvoetbal, handbal, basketbal e.d.) wordt gebruikt. In dat geval is het de exploitant/verhuurder van de sporthal die de accommodatie moet sluiten.

   De exploitant/verhuurder kan op last van de overheid het gehuurde niet aan de vereniging ter beschikking stellen. Hier komt de exploitant/verhuurder de huurovereenkomst niet na en kan de huurder (vereniging) juridische stappen nemen. De mogelijkheden zijn hieronder uitgewerkt.

   Let op! Onderstaande geldt als de verhuurder/beheerder exploitant is en de vereniging huurder.

   Wat staat er in de huurovereenkomst
   Omdat het (meestal) gaat om overeenkomsten tussen twee rechtspersonen is er een grote mate van contractsvrijheid. De mogelijkheden zijn dus afhankelijk van wat er is afgesproken tussen de vereniging en de verhuurder van de accommodatie.

   Vaak betreft het langlopende overeenkomsten (met bv de verplichting tot huur voor een langere periode) die niet op korte termijn opzegbaar zijn (nog af gezien van de vraag of de vereniging dat wil). Vaak is er een overmacht clausule opgenomen.

   Wel een overmacht clausule
   Vaak is in de (huur)overeenkomst een clausule opgenomen over overmacht. Daarin staat in welke omstandigheden sprake is van overmacht (dit kan afwijken van de wettelijke definitie), en wat de gevolgen zijn als dit aan de orde is (bijvoorbeeld optie tot ontbinding overeenkomst). Hoe specifieker de overmacht-gebeurtenis is omschreven, hoe groter de kans dat een beroep op overmacht slaagt.

   TIP: Kijk goed in de overeenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden.

   Geen overmacht clausule
   Is er in de overeenkomst niets over overmacht afgesproken dan geldt de wet (art. 6:75 BW). In dat geval is er sprake van overmacht indien:

   • Er sprake is van een verhindering dan wel een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (in dit geval: de verhuurder kan niet meer leveren); en
   • de verhindering/tekortkoming is niet de schuld van de schuldenaar (lees: verhuurder) (in dit geval is op last van de overheid de accommodatie gesloten); en
   • de verhindering/tekortkoming komt niet voor risico van de schuldenaar (lees: verhuurder).


   Door de noodverordening geldt er een verbod op het openhouden van de inrichting en/of gelegenheid. De zeggenschap ligt niet bij de verhuurder/exploitant die het gebruik van de accommodatie moet leveren en er is sprake van overmacht aan de zijde van de verhuurder/exploitant.

   De verhuurder (exploitant) schiet tekort in de nakoming (kan de accommodatie niet beschikbaar stellen aan de huurder (vereniging). De huurder kan dus geen nakoming (verhuur zonder gebrek) vorderen. Door de overheidsmaatregel is gebruik van het gehuurde immers niet mogelijk.

   Wat zijn de mogelijkheden?
   Afhankelijk van de huurovereenkomst heeft de vereniging de volgende mogelijkheden:

   • a. huurprijsvermindering,
   • b. huur opschorten,
   • c. schade vorderen,
   • d. de huurovereenkomst ontbinden
   • e. de overeenkomst wijzigen.


   De mogelijkheden

   a. overmacht - huurprijsvermindering
   Of de huurder recht heeft op huurprijsvermindering is zeer afhankelijk van de specifieke situatie.

   De huurder (vereniging) kan op grond van art. 7:207 BW huurprijsvermindering vorderen, tenzij dat in de huurovereenkomst is uitgesloten en de tekortkoming (het gebrek) van de verhuurder volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de verhuurder komt. Dat laatste is helaas nog geen uitgemaakte zaak en zeer afhankelijk van de specifieke situatie. Dat laatste is helaas nog geen uitgemaakte zaak.

   Komt de huurder hier met de verhuurder in goed overleg niet uit, dan moet de huurder voor huurprijsvermindering wel naar de rechter.

   b. overmacht - huur opschorten
   De verhuurder voldoet niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst (de verenging krijgt bijvoorbeeld geen toegang tot de sportzaal). De huurder kan het gehuurde immers niet gebruiken. De huurder kan de betaling van de huurpenningen opschorten (uitstellen) zolang dit voortduurt.

   Een voorwaarde voor opschorting is, dat sprake is van een gebrek dat volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de verhuurder komt. Dat laatste is helaas nog geen uitgemaakte zaak.

   De huur opschorten is risico vol en het spreekt vanzelf dat de verstandhouding tussen huurder en verhuurder er bij opschorting zonder overleg niet op vooruit gaat.

   Let op: huur opschorting kan contractueel zijn uitgesloten!

   Mocht de huurprijsvermindering en/of opschorting in de huurovereenkomst uitgesloten zijn dan is het mogelijk dat de rechter een beroep door de verhuurder op deze bepalingen onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, onaanvaardbaar acht. Deze procedures zijn niet onmogelijk maar wel uiterst lastig.

   c. overmacht -  vordering tot schadevergoeding
   Momenteel zijn sportgelegenheden op last van de overheid (dwingend) gesloten. Omdat er sprake is van overmacht is er volgens de wet géén recht op schade vergoeding (7: 208 BW). Tenzij de verhuurder een voordeel heeft door de sluiting.

   Als de verhuurder door de sluiting een voordeel heeft dat hij anders niet had gehad(zoals een besparing of een verzekering die dekking verleent) dan heeft de vereniging wel recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel (6:78 lid 1 BW).

   d. overmacht - ontbinden
   Ook kan de vereniging de huurovereenkomst definitief laten ontbinden (tenzij dat in de huurovereenkomst is uitgesloten). Maar het is sterk de vraag of een vereniging de (huur)overeenkomst zou willen beëindigen.

   e. onvoorziene omstandigheden - overeenkomst wijzigen
   Verenigingen kunnen in ieder geval een beroep doen op onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) en de overeenkomst voor de periode van sluiting gedeeltelijk laten ontbinden (en dus op deze wijze de huurprijs verminderen).

   Als partijen hierover in onderling overleg geen afspraken kunnen maken, moet de vereniging daarvoor naar de rechter.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Als Nederlands recht van toepassing is verklaard is, zijn werkgevers gebonden aan het naleven van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een medewerker die afkomstig is uit een niet EU land (inclusief loonverplichting en regels rond beëindiging van de arbeidsovereenkomst).

   Let op uitzondering: als de medewerker de arbeid gewoonlijk uitvoert in een ander land, dan kan, zelfs als Nederlands recht van toepassing is, toch het recht van dat andere land van toepassing zijn! Vraag dan advies aan een jurist!

   Is niet-Nederlands recht van toepassing dan zijn de mogelijkheden afhankelijk van die andere rechtsregels.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • De bond organiseert een reeks belangrijke topwedstrijden waarbij sponsoren meebetalen. Het is nog niet duidelijk of (al) deze wedstrijden moeten worden afgelast/ uitgesteld. Wat is verstandig om (nu) te doen?

   Antwoord:
   Het is verstandig om nu al met de sponsoren in overleg te treden en afspraken te maken over de verschillende mogelijke scenario’s. Dat geeft aan beide kanten duidelijkheid over de ontstane situatie en dat de sponsoring eventueel doorgeschoven zou moet worden naar een volgend moment/jaar.

   Mogelijk dat het overleg voorkomt dat sponsoren de sponsorovereenkomsten ontbinden.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Verenigingen lopen inkomsten mis als gevolg van wedstrijden die niet kunnen worden georganiseerd. Kunnen ze daar compensatie voor krijgen?

   Antwoord:
   De vraag is vervolgens van wie de verenigingen compensatie zouden moeten krijgen. De bond? De overheid? De leden? Er zijn tot nu toe geen regelingen bekend die een dergelijk recht toekennen.

   NOC*NSF heeft bekend gemaakt dat er een plan is voor het oprichten van een noodfonds, de invulling daarvan is nog niet bekend.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

    

  • Juist in deze periode, terwijl de coronacrisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hebben de meeste sportverenigingen en sportbonden een Algemene Vergadering (hierna: “AV”) gepland. Deze kan nu niet op normale wijze doorgaan en het is de vraag hoe je hier het beste mee om kan gaan. Het is inmiddels wel duidelijk dat er al veel mogelijk is, maar ook dat er nog maar heel weinig praktische ervaring is.

   Check hier de informatie die we hierover beschikbaar hebben.

  • NOC*NSF werkt nauw samen met een aantal HBO-opleidingen en biedt studenten daarmee de mogelijkheid voor het volgen van een stage of afstudeeropdracht. Incidenteel  worden er ook specifieke stageopdrachten uitgezet, waarvan melding wordt gemaakt op onze website.

   -> Klik hier voor openstaande stage- of afstudeeropdrachten.

   Mail je liever rechtstreeks? Dat kan naar jobs@nocnsf.nl.

  • NOC*NSF, NOS en de voorzitter van de vakjury bepalen op basis van het overzicht van alle sportprestaties van het afgelopen verkiezingsjaar een wat kortere lijst, de shortlist, van ongeveer tien sporters (coaches in coachcategorie) per categorie. Uit de namen die op de shortlist staan, kiest de jury de genomineerden.

  • De inkomensgrens voor de kostenvergoeding is – in tegenstelling tot de stipendiumregeling – onafhankelijk van leeftijd en is voor het kalenderjaar 2021 bepaald op € 40.569 euro bruto op jaarbasis. Is jouw belastbaar inkomen van Box 1 hoger dan de inkomensgrens, dan maak je geen aanspraak op de kostenvergoedingsregeling van het Fonds voor de Topsporter en moet je er rekening mee houden dat je de ontvangen kostenvergoeding moet terugbetalen.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • De inkomensgrens van de topsporter wordt berekend door het maximum jaarstipendium behorend bij de leeftijd van de topsport te vermeerderen met € 10.000 bruto.

   Voorbeeld
   Topsporter A is 23 jaar en wordt op 8 mei 24 jaar. Totaal kan Topsporter A in betreffend kalenderjaar maximaal € 23.114 bruto stipendium ontvangen. De inkomensgrens behorend bij Topsporter A is bepaald op € 33.114 bruto (d.m.v. maximum jaarstipendium te vermeerderen met € 10.000 bruto).

   Let op: de inkomensgrens is van belang voor de inkomenstoets. Na afloop van het kalenderjaar waarin jij het stipendium hebt genoten, voert het Fonds voor de Topsporter de inkomenstoets uit door de inkomensgrens van de stipendiumregeling te vergelijken met het verzamelinkomen van Box 1 op jouw (voorlopige en/of definitieve) aanslag inkomensbelasting.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Nee, drie maanden na het verlies van je status vervalt het recht op de Topsportpolis. Zodra Zilveren Kruis heeft doorgekregen dat de sporter geen status meer heeft, stuurt zij een passend aanbod. Je kan dan kiezen uit een van de andere verzekeringen van Achmea. Een goed alternatief is de Nationale Sportpolis. Voor meer info zie vraag 3.

  • Wanneer je geen of onvoldoende pensioen opbouwt, is er sprake van een pensioentekort. Om dit tekort aan te vullen, kun je je eigen pensioen opbouwen. Je jaarruimte is het bedrag dat je in het vorig kalenderjaar niet of te weinig aan pensioen hebt opgebouwd via een werkgever. Dit bedrag geeft dus aan hoeveel je dit jaar zelf fiscaal vriendelijk kunt sparen voor een aanvullend pensioen. De jaarruimte kan eventueel verhoogd worden met de reserveringsruimte. Dit is de niet gebruikte jaarruimte van de afgelopen zeven jaar bij elkaar opgeteld.

   Als je dit jaar jaarruimte hebt, omdat je vorig jaar te weinig pensioen hebt opgebouwd, dan kun je dat bedrag in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening storten. Kenmerk is dat je dan niet meer vrij over dit geld kunt beschikken, dus weet heel zeker voordat je hier gebruik van maakt dat je dat geld tot aan je wettelijke pensioen niet nodig hebt. Het is dus niet gelijk aan geld op een gewone spaarrekening storten. Maar het heeft wel fiscale voordelen ten opzichte van een gewone spaarrekening. Ten eerste betaal je nu geen inkomstenbelasting over de ingelegde bedragen. Deze betaal je namelijk pas op het moment de bank of verzekeraar de bedragen uitkeert, dus als je met pensioen bent. Daarnaast rekent de Belastingdienst dit saldo niet tot je ‘box 3 vermogen’, waardoor je er geen vermogensrendementsheffing over betaalt.

  • Ja, de gemeente kan testkopers inzetten om bijvoorbeeld de handhaving op de leeftijdsgrens te controleren. Wanneer bij controle blijkt dat de regels van de Alcoholwet niet opgevolgd worden dan krijgt de sportvereniging een waarschuwing van de burgermeester, ook is het mogelijk een boete te ontvangen voor het overtreden van de wet en zelfs het intrekken van de vergunning (tijdelijk) is mogelijk.

  • Tijdens de NOC*NSF Talentdag wordt er gescreend op potentie voor de volgende sporten:

   • Beachvolleybal
   • Volleybal 
   • Roeien 
   • Baanwielrennen Sprint 
   • Atletiek 
   • Triatlon

   Hiernaast zal er ook getest worden voor Paralympische sporten.

   Zoals aangegeven is de zoektocht voor Rugby Sevens, in tegenstelling tot alle andere sporten, specifiek voor dames. De reden hiervoor is dat er momenteel geen internationaal kwalitatief concurrerend senioren programma voor heren bestaat in Nederland en hier ook niet in geïnvesteerd wordt vanuit NOC*NSF. Voor baanwielrennen richt de zoektocht zich op het onderdeel sprint.

  • We bedoelen hiermee dat écht iedereen mee kan doen aan sport. Sport is plezier voor iedereen. NOC*NSF staat voor gelijke rechten en kansen voor iedereen, op alle niveaus. Aandacht voor diversiteit is niet alleen van belang vanwege gelijke kansen, maar ook omdat het bijdraagt aan een gezonde cultuur en meer kwaliteit in de organisatie van sport. 

   In Nederland sporten ruim 9,4 miljoen Nederlanders wekelijks. Toch zien we dat een grote groep Nederlanders,, ondanks een toename in de sportdeelname, om allerlei redenen de weg naar de sportclub nog niet weet te vinden. Voor die groep waarvoor sporten nog niet vanzelfsprekend is, zeggen we: op weg naar sport voor iedereen.

  • Een sportmedisch onderzoek wordt door de meeste zorgverzekeraars voor een deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De kosten van een sportmedisch onderzoek kunnen verschillen per sportmedische instelling. Wil je weten wat de vergoeding is vanuit jouw verzekering, check dat dan vooraf.

   Een overzicht van alle verzekeraars vind je hier.

   Bij Zilveren Kruis krijg je een vergoeding voor een sportmedisch onderzoek, een sportkeuring of een inspanningsonderzoek. Met een aanvullende verzekering krijg je maximaal €200,- per kalenderjaar vergoedt. Je hebt geen verwijzing nodig. Voor meer informatie kijk dan hier.

  • In de meeste sportprotocollen is een corona-coördinator voorgeschreven. Deze persoon is aanspreekpunt voor de handhaving bij de sportaanbieder. Deze persoon vervult ook de rol van toezichthouder. Belangrijk is dat deze corona-coördinator bekend is met naam en telefoonnummer, dit kunnen meerdere personen zijn.

  • De medische staf van NOC*NSF adviseert dat de sporters en begeleiders van TeamNL in de zomer gevaccineerd naar de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio afreizen. Het is echter niet de bedoeling hierbij aanspraak te maken op de vaccins die gereserveerd zijn voor het zorgpersoneel en de kwetsbaren van onze samenleving. Zodra dat kan is het belangrijk dat ook topsporters hun beroep kunnen uitoefenen en de sportdoelstellingen waar zij jaren aan hebben gewerkt, kunnen verwezenlijken. We stemmen daarom de dilemma’s die kunnen ontstaan (zie de faq hieronder) continu af met het ministerie van VWS  en met bijvoorbeeld het Internationaal Olympisch Comité. Voorlopig zullen we waar het de sporters betreft een beroep blijven doen op hun gedrag, op de naleving van de protocollen, op de noodzaak van het regelmatig laten testen etc.

  • Nee, dat kan niet. Wijzigingen in de statuten van een vereniging moeten door een notaris in een nieuwe notariële akte vastgelegd worden. Om deze reden wordt het aangeraden interne afspraken vast te leggen in een huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement kan eenvoudig tijdens de algemene ledenvergadering gewijzigd worden; je hoeft daarna niet meer naar een notaris om de wijzigingen vast te laten leggen.

   • Symbolen die de Olympische Ringen bevatten
   • Symbolen met olympische associaties, zoals de mascottes en de olympische venues
   • Olympische kleding
   • Olympische (wedstrijd)foto’s en video’s
   • Beelden vanaf venues en het Olympisch dorp
   • Beelden van één individuele topsporter of één sportteam
   • Tenzij: de olympische elementen niet te zien zijn of onherkenbaar zijn gemaakt. 
   • Het is ook niet toegestaan om de suggestie te wekken dat het om een uiting gaat van TeamNL of IOC.
  • Als sportbond kan je meedoen door je aan te melden op deze pagina. Voor ons is het belangrijk dat wij weten dat je mee doet, want wij kunnen je daarna faciliteren. Zo krijg je als eerste toegang krijgt tot de toolkit, inspirerende voorbeelden en bruikbare content die jij kan verspreiden onder aangesloten sportclubs voor extra activatie. 

  • Hoewel het in beide gevallen een beëindiging van het lidmaatschap door de vereniging betreft, maakt dit zeker uit. Ontzetting is een strafmaatregel, daarmee een zwaardere maatregel dan opzegging, en alleen mogelijk als een lid de vereniging onredelijk benadeelt en/of handelt in strijd met de verenigingsregels.

   Bovendien verschillen de procedures voor opzegging en ontzegging. Aals het lid in beroep gaat tegen de maatregel, zal de rechter zeker kijken of de juiste procedure gevolgd is. 

  • Normaal gesproken zou dit inderdaad leiden tot een onbevoegd bestuur. Door de pandemie geldt in dit geval op grond van artikel 2:8 BW dat de statutaire bepaling over de maximale zittingstermijn van het bestuur buiten werking kan blijven.

   Oftewel: het bestuur dat over haar termijn heen, is blijft aan totdat een algemene ledenvergadering gehouden kan worden, waarbij een nieuw bestuur kan worden gekozen. Overigens heeft de overheid het mogelijk gemaakt een digitale algemene ledenvergadering te houden. Zie daartoe deze informatie.

  • In principe onbeperkt, er is namelijk geen wettelijke bepaling over een maximale bestuurstermijn. In de praktijk zie je dat bij veel verenigingen een statutaire beperking is opgenomen, waarbij een voorzitter voor een periode van vier jaar benoemd wordt en daarna één of twee keer herkozen kan worden.

  • In principe onbeperkt, er is namelijk geen wettelijke bepaling over een maximale bestuurstermijn. In de praktijk zie je dat bij veel verenigingen een statutaire beperking is opgenomen, waarbij een secretaris voor een periode van vier jaar benoemd wordt en daarna één of twee keer herkozen kan worden.

  • In principe onbeperkt, er is namelijk geen wettelijke bepaling over een maximale bestuurstermijn. In de praktijk zie je dat bij veel verenigingen een statutaire beperking is opgenomen, waarbij een penningmeester voor een periode van vier jaar benoemd wordt en daarna één of twee keer herkozen kan worden.

  • Als je ervoor gekozen hebt de daadwerkelijk gemaakte kosten te vergoeden, is dat geen enkel probleem, mits de vrijwilliger deze kosten aan kan tonen (bijvoorbeeld met bonnetjes).

   Een vergoeding voor gemaakte kosten is niet belast en er zit ook geen maximum aan de daadwerkelijk gemaakte kosten die je als sportvereniging mag vergoeden. Heb je echter gekozen voor een vrijwilligersvergoeding en geef je als jaarlijkse vergoeding een bedrag dat hoger is dan € 1.800, dan moet de vrijwilliger belastingaangifte doen en inkomstenbelasting betalen.

  • Nee, dit mag niet zomaar. Het niet instemmen met het opnemen van de vakantiedagen mag alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen, oftewel als de vakantie echt grote problemen op zou leveren voor de sportvereniging. In principe dien je in te stemmen met de aanvraag.

  • Nee, dat mag niet. Iedere werknemer heeft het recht de bedrijfsarts te bezoeken, ook als er nog geen sprake is van (zichtbare) klachten of verzuim. Voor dit bezoek hoeft hij/zij geen toestemming te hebben van de werkgever.

  • Nee, dat hoeft niet. Inkomstenbelasting is een belasting die alleen natuurlijke personen verschuldigd zijn. De werknemers je als vereniging in dienst hebt, moeten over hun inkomen wel inkomstenbelasting betalen.

  • Loonheffingskorting toepassen mag alleen als de werknemer een verzoek tot loonheffingskorting ingediend heeft. Werknemers hebben slechts bij één werkgever recht op loonheffingskorting, dus als een werknemer van jouw sportvereniging ook bij een andere werkgever in dienst is en daar meer loon verdient, zal de andere werkgever de loonheffingskorting toepassen.

  • Elke sportvereniging met een kantine in eigen beheer is verplicht volgens de Hygiënecode voor de horeca te werken. Afhankelijk van de producten en werkwijze op de sportvereniging zijn er verschillende regels van toepassing. Worden producten vers bereid? Wordt er met vlees of vis gewerkt? Worden er buffetten georganiseerd? Worden producten teruggekoeld? etc. Wil je weten welke regels voor jouw sportvereniging gelden, gebruik dan de online Regelhulp Hygiëne voor sportkantines.

  • Om alcohol te mogen kopen, moet je minimaal 18 jaar zijn. Deze leeftijdsgrens moeten goed zichtbaar in de kantine zijn opgehangen. Materialen hiervoor zijn verkrijgbaar via nix18.nl.

  • Is een vergunningsaanvraag afgewezen, dan kun je bezwaar indienen bij de gemeente. Handig is om hiervoor een jurist raad te plegen. Wordt het bezwaar ook afgewezen? Dan kun je daarna nog in beroep gaan. Beroep moet je indienen bij de rechtbank.

  • Volgens de Arbowet moeten BHV’ers goed toegerust zijn. Dit betekent in ieder geval een EHBO-koffer, communicatiemiddelen en een hesje waarin ze herkenbaar zijn als BHV’er. Welke andere middelen nodig zijn, hangt van af van de sporten die binnen jouw vereniging worden beoefend en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

  • Jazeker. Vuurwerk afsteken zonder vergunning is verboden. Als supporters vuurwerk meenemen en afsteken tijdens een wedstrijd, kunnen zowel degene die het vuurwerk afsteekt, als de vereniging hiervoor een boete krijgen.

  • Door de e-learning over matchfixing van NOC*NSF te volgen. Deze e-learning kan gevolgd worden door topsporters, talenten, scheidsrechters, coaches en clubeigenaren.

  • Nee. Het clubblad/de website van de vereniging wordt gezien als een basisvoorziening voor de verenigingsactiviteiten en is daarom vrijgesteld van btw.

  • In uitzonderlijke gevallen is dit mogelijk. Bijvoorbeeld als er sprake is van geconstateerde partijdigheid van de scheidsrechter. In principe geldt echter het field-of-play principe, wat inhoudt dat scheidsrechterlijke beslissingen bindend zijn. Om deze reden zijn tuchtrechters meestal terughoudend in het corrigeren of overrulen ervan.

  • Ja, in bepaalde gevallen is dit mogelijk. De hoofdregel is dat de vereniging aansprakelijk is voor het handelen van het bestuur. Uitzonderingen hierop bestaan als er sprake is van aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de vereniging, aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover derden en/of aansprakelijkheid van de bestuurder op grond van de anti-misbruikwetgeving. (LINK NAAR P 3.4 Aansprakelijkheid van het bestuur van de vereniging). Een bestuurder die bijvoorbeeld met geld van de vereniging is gaan beleggen om zo wat extra financiën binnen te harken voor de vereniging, is persoonlijk aansprakelijk als hij het geld verliest.

  • Ja, dat moet. Wanneer de stichting niet of niet juist is ingeschreven, zijn de bestuurders die de stichting vertegenwoordigen, persoonlijk naast de stichting aansprakelijk.

  • Ja, sportscholen hanteren daarvoor hun reserveringssystemen. Voor de sportclubs volstaan de overzichten van de trainings- en wedstrijdschema’s.

  • Sociale veiligheid en jeugdteams

   Aansluitend op het protocol verantwoord sporten dat is ontwikkeld om op verantwoorde wijze de sport voor jeugd invulling te geven, zijn er tips opgesteld die verenigingen kan helpen om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.

   Doordat verenigingen minder druk bezocht zijn dan normaal gesproken zijn er een aantal controlemechanismen op het gebied van gedrag anders dan anders. Het is belangrijk daar rekening mee te houden, zodat grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen. Denk aan het 4-ogen principe, en hoe je ouders het vertrouwen geeft dat hun kinderen ook sociaal veilig zijn op jouw verenging, ben transparant over je handelen en zorg dat het thema op de agenda blijft.

   -> Download onze tips hier

   Sociale veiligheid en zorgen rondom jeugdteams

   De sport is de perfecte plek om te bewegen en te werken aan je gezondheid. Even je gedachten loslaten en stress ontladen op een plek waar je jezelf mag zijn en je veilig voelt. Zeker voor kinderen is het een belangrijke activiteit in hun weekschema.

   Voor sporters biedt de aanwezigheid van teamgenoten, trainers, coaches en begeleiders op de vereniging een gevoel van veiligheid. Naast het zorgen voor een goede sfeer, saamhorigheid en positiviteit, letten begeleiders op de sporters en op elkaar. Hierdoor krijgen zij een vrij goed beeld van de problematieken en uitdagingen van hun pupillen en kunnen signaleren op het moment dat kinderen ergens mee zitten.

   'Niet pluis-gevoel'

   De sportvereniging heeft regelmatig vermoedens over thuissituaties van kinderen of hebben een 'niet pluis' gevoel. Dit kan gaan over verwaarlozing, de druk in huis die ontstaat doordat we dichter bij elkaar zitten dan normaal, maar ook over huiselijk geweld of seksueel misbruik. Het contact met klasgenoten en leraren op school valt nu echter weg en ook  het contact met teamgenoten en trainers is minimaal. Dit is zichtbaar bij het Centrum Veilige Sport, waar signalen binnen komen van verenigingen die zich zorgen maken over pupillen.

   Het is dus belangrijk om het contact met je sporters te blijven onderhouden, ook in tijden van corona. Maar op welke manier doe je dat? Wat zijn de do’s en dont’s? Hieronder volgen een aantal tips die als richtlijn kunnen dienen.

   -> Download de tips hier

  • De GGD zal op basis van bron- en contactonderzoek bij de positief geteste speler aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een speler en zal de GGD scheidsrechters zien als 'overige niet nauwe contacten'. Je hoeft als scheidsrechter dus waarschijnlijk niet in quarantaine en als je als scheidsrechter tijdens de wedstrijd waar mogelijk de afstand bewaakt, loop je ook weinig risico.

   Bewaak wel altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!

  • Juridisch gezien is er niet veel verschil tussen de huur van een zwembad, sporthal (zaal) of sportveld.

   Wel kan een verschil optreden in wie deze inrichtingen exploiteert en wie zeggenschap heeft over sluiting van de inrichting. Een zwemvereniging kan bijvoorbeeld alleen badwater huren maar hoeft niet verantwoordelijk te zijn voor de exploitatie van het zwembad en verantwoordelijk te zijn voor het sluiten van het zwembad. Een vereniging echter kan ook exploitant van het veld, de hal of het bad zijn en de zeggenschap over sluiting hebben.

   De vereniging is exploitant: de vereniging heeft geen juridische argumenten voor aanpassing van de huurovereenkomst.

   De verhuurder/beheerder is exploitant: afhankelijk van de huurovereenkomst heeft de vereniging de volgende mogelijkheden:

   • huurprijsvermindering,
   • huur opschorten,
   • schade vorderen,
   • de huurovereenkomst ontbinden
   • de overeenkomst wijzigen.


   Zie voor een toelichting op deze mogelijkheden het antwoord op de vorige vraag (2a).

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Als in-reis beperkingen worden opgeheven binnen de afgesproken periode waarbinnen de medewerker zijn werkzaamheden zou uitvoeren, maar de werkzaamheden niet kunnen aanvangen doordat trainingen en competities nog niet mogen starten, in hoeverre zijn werkgevers verplicht overeenkomsten na te leven? Check hieronder de antwoorden in de subvragen 9a en 9b.

  • De ledenlijst van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden vind je hier.

  • Om het publiek een inkijkje te geven in de lastige taak van de vakjury om te komen tot de nominaties van de verkiezingen voor Sportman, Sportvrouw, Paralympisch sporter, Sportploeg en Coach van het jaar, worden niet alleen die nominaties maar ook de zogenaamde ‘shortlist’ gepubliceerd.

  • Het Fonds voert voor de kostenvergoeding de inkomenstoets uit over een geheel kalenderjaar, waarbij ook het inkomen van de sporter gedurende het kalenderjaar meetelt in de periode(n) dat de sporter geen kostenvergoeding ontving.

   De inkomenstoets vindt één keer per jaar plaats, na afloop van het kalenderjaar.


   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Het stipendium wordt uitbetaald als voorschot. Na afloop van het kalenderjaar waarin jij het stipendium hebt ontvangen, toetst het Fonds of jij het stipendium terecht hebt ontvangen en hoeveel je mag behouden. Deze toets vindt plaats op basis van jouw belastbaar inkomen van Box 1 zoals vermeld op jouw voorlopige en/of definitieve aanslag inkomstenbelasting.

   Belastbaar inkomen

   Het belastbaar inkomen van Box 1 bestaat uit jouw inkomsten uit werk en woning, verminderd met jouw eventuele aftrekposten. Hieronder hebben we indicatief overzicht van Box 1 weergegeven (bron: website Belastingdienst).

   Kijk voor de meest actuele informatie over Box 1 op de website van de Belastingdienst.

   Overstijgt jouw belastbaar inkomen van Box 1 de inkomensgrens die bij jouw leeftijd hoort volgens de stipendiumregeling? Dan wordt het verschil door het Fonds bruto teruggevorderd. De terugvordering is niet meer dan het totaal aan bruto stipendium dat je tijdens het betreffende kalenderjaar van het Fonds hebt ontvangen.

   Toyota Olympic Car

   Let op: maak je gebruik van de Toyota Olympic Car?
   Dan telt het bedrag van de fiscale bijtelling mee voor het inkomen van Box 1. Met andere woorden: als je gebruik maakt van een leaseauto stijgt het je inkomen dat gebruikt wordt bij voor de inkomenstoets.

   • Maak je gebruik van het stipendium? Dan wordt de fiscale bijtelling op je loonstrook verwerkt;
   • Maak je geen gebruik van het stipendium, maar wel van de kostenvergoeding? Dan ontvang je een negatieve loonstrook waar dit op staat, dit bedrag dient dan met het Fonds verrekend te worden;
   • Maak je geen gebruik van het stipendium en de kostenvergoeding? Dan dien je de fiscale bijtelling zelf op te geven bij je belastingaangifte.

   Let op: sta je in het buitenland als woonachtig ingeschreven?
   Neem dan contact op met het Fonds via info@hetfonds.nl om te bepalen welke stukken je dient aan te leveren voor je inkomenstoets.

   Let op: sta je bij een Nederlandse gemeente ingeschreven en heb je inkomsten in het buitenland verdiend?
   Als je in Nederland staat ingeschreven dien je in Nederland belastingaangifte te doen. Buitenlands inkomens dien je deze ook op te geven bij de belastingdienst.

   Let op: heb jij prijzengeld en medaillebonus ontvangen?
   Heb jij prijzengeld en medaillebonus ontvangen? Let dan op, want de regelgeving is per 1 januari 2020 veranderd. Kijk dan goed naar de definities van prijzengeld en medaillebonus in het Uitkeringsreglement financiële voorzieningen. Zie ook FAQ 4.

   Disclaimer

   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Nee, de Topsportpolis is alleen voor topsporters. Wel kan de partner zich verzekeren via de reguliere Nationale Sportpolis. Hiervoor krijgt hij of zij de collectiviteitskorting van 5 % op de basisverzekering en 10 % op de aanvullende – en tandartsverzekering via jouw bond of NOC*NSF.

   Voor meer info, zie ook vraag 3.

  • Topsport is niet beperkt tot Nederland. Veel sporters verkrijgen (een deel van) hun inkomen in het buitenland en betalen er daar ook al belasting over. Denk hierbij bijvoorbeeld aan start- en prijzengelden bij buitenlandse wedstrijden, buitenlandse sponsordeals, etc. Om te voorkomen dat je in meerdere landen belasting moet betalen, zijn er internationale fiscale regelingen getroffen.

   Als topsporter die in Nederland woont, moet je je hele inkomen, inclusief het bedrag dat je in het buitenland hebt verdiend, opgeven in je Nederlandse belastingaangifte. Vaak moet je over het bedrag dat je in het buitenland hebt verdiend, in het buitenland ook al belasting betalen. Om te voorkomen dat je dan ook nog in Nederland inkomstenbelasting moet betalen, heb je in zo’n geval in Nederland recht op een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting, de zogenoemde aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

   In deze gevallen is het altijd raadzaam om advies van een deskundige te vragen.

  • Tijdens het schenken van alcohol moet er altijd iemand aanwezig zijn die een IVA heeft gevolgd of in het bezit is van een diploma Sociale Hygiën

   Wij raden alle verenigingen aan elke barmedewerker/vrijwilliger de IVA te laten volgen zodat er binnen de vereniging voldoende vaardigheid en kennis aanwezig is over het schenken van alcohol.

   Daarnaast adviseren we om bestuurders ook de IVA te laten doen, zodat ook zij voldoende kennis en vaardigheden hebben om het beleid uit te stippelen en barmedewerkers te steunen waar nodig.

  • Elke sport heeft een specifiek profiel met kenmerken waar je over moet beschikken om kans te maken op het bereiken van het mondiale. Gebleken is dat bepaalde takken van sport gezamenlijke overkoepelende kenmerken bezitten. Deze kenmerken zijn sterk bepalend of je kans maakt om het mondiale podium te behalen en zijn samengevat in de volgende profielen:

   • Lang en sterk: (beach)volleybal en roeien
   • Explosief en snel: Baanwielrennen, rugby sevens dames en atletiek 
   • Uithoudingsvermogen: triathlon
   • Paralympisch: paralympische sporten
  • Inclusie en inclusiviteit zijn steeds populairder wordende termen, maar de definities zijn erg diffuus. Ze worden te pas en te onpas gebruikt met als resultaat dat niemand precies weet waar het over gaat. Dat is op zich niet zo erg, daar waar iedereen eigen beelden en ideeën heeft bij de begrippen.

   Schadelijker is dat het verkeerd gebruiken van inclusie en inclusiviteit de ontwikkeling van een sportclub in de weg kan staan. Het gebruik van inclusie kan onnodige druk leggen op bestuurders die dagelijkse bezig zijn om de basis van de club op orde te krijgen en die week in week uit hun best doen voor de club. Zo kan het gebruik van inclusie reacties oproepen als: “Maar iedereen is toch welkom bij onze club?” of “Wij organiseren sport en iedereen is zelf vrij om mee te doen”.

   Het advies is dan ook terughoudend te zijn met het gebruik van deze begrippen, maar te kiezen voor het bewegen naar een (meer) open club. Om deze reden wordt qua terminologie vooral gekozen voor ‘sport voor iedereen’, ‘gastvrije sportclubs’ of ‘clubs die op weg zijn een open club te worden’. Er wordt ook niet verwacht dat iedere club dit doet, maar wel dat men zich bewust is van de keuzes die gemaakt kunnen worden.

  • Een sport die je leuk vindt blijf je langer doen. Weet je nog niet welke sport je leuk vindt? Doe dan de sportwijzer!

  • In de meeste sportprotocollen is een corona-coördinator voorgeschreven. Bij commerciële sportaanbieders mag dit een medewerker of de eigenaar/exploitant zijn. Deze persoon is aanspreekpunt voor de handhaving bij de sportaanbieder. Deze persoon vervult de rol van toezichthouder.

  • De ontwikkeling van de pandemie in de komende maanden is bepalend voor de wijze waarop de Spelen plaats zullen vinden. Het is nu nog te vroeg om aan te geven wat de effecten van het uitrollen van de vaccinatieprogramma’s in de wereld zal zijn.

  • Op grond van de wet moet de algemene ledenvergadering minimaal één keer per jaar bijeengeroepen worden en plaatsvinden. De algemene ledenvergadering mag tegenwoordig ook digitaal plaatsvinden.

  • Het ongeoorloofde gebruik, misbruik of verduistering van merken die verband houden met de Olympische en Paralympische Spelen en ander intellectueel eigendom staat bekend als ambush marketing.

  • Als sportclub is de NSW een landelijk uitgangbord waarbij jij kan aansluiten. Dat doe je door je via deze pagina aan te melden. Na inschrijving krijg je als eerste toegang tot de toolkit, inspirerende voorbeelden en bruikbare content die jij kan inzetten om nieuwe sporters aan te trekken voor jouw club.

  • Dit mag alleen als er een besluit door de vereniging is genomen waarbij de rechten van het lid zijn beperkt en/of de verplichtingen zijn verzwaard, bijvoorbeeld verhoging van de contributie of fusering met een andere sportvereniging.

   Ook mag het wanneer in de statuten staat dat het per direct opzeggen van het lidmaatschap mogelijk is. Is dat niet het geval, dan dient het lid zijn/haar contributie voor dat jaar in het geheel te betalen en geldt de opzegging pas voor het volgende jaar.

  • De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft gevolgen voor het bestuur van verenigingen op het instellen van een raad van commissarissen (RvC) en een monistisch bestuur (bestuur waarin uitvoering en toezicht samen wordt uitgevoerd).

   Daarnaast heeft deze wetswijziging invloed op het vertegenwoordigingsonbevoegd zijn bij tegenstrijdig belang, komt er een verplichte statutaire belet- en ontstentenisregeling en een bewijsvermoeden van bestuurdersaansprakelijkheid in het geval van faillissement van een vereniging die vennootschapsbelastingplichtig is.

   -> Meer info in hoofdstuk 5.5 WBTR

  • Een voorzitter kan ontslagen worden door het orgaan of de instantie die hem/haar heeft aangesteld. Als de voorzitter bijvoorbeeld benoemd wordt door de algemene ledenvergadering, dan is de algemene ledenvergadering ook bevoegd de voorzitter te schorsen of ontslaan.

  • Een secretaris kan ontslagen worden door het orgaan of de instantie die hem/haar heeft aangesteld. Als de secretaris bijvoorbeeld benoemd wordt door de algemene ledendergadering, dan is de algemene ledenvergadering ook bevoegd de secretaris te schorsen of ontslaan.

  • Een penningmeester kan ontslagen worden door het orgaan of de instantie die hem/haar heeft aangesteld. Als de penningmeester bijvoorbeeld benoemd wordt door de algemene ledendergadering, dan is de algemene ledenvergadering ook bevoegd de penningmeester te schorsen of ontslaan.

  • Nee, sportverenigingen die alleen met vrijwilligers werken, hoeven geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) laten doen. Om alle risico’s in kaart te brengen en zo voor een veiligere werk- en sportomgeving te kunnen zorgen, wordt dit echter wel aangeraden. Hiervoor is een speciale gratis Sport RI&E beschikbaar..

  • Ja, dat moet. Zeg je een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren af, dan ben je toch verplicht een werknemer met een nul uren contract te betalen.

  • Volgens de Arbowet is iedere werkgever verplicht minimaal één preventiemedewerker te hebben. De hoeveelheid werknemers speelt hierbij geen rol.

  • Ja, dat kan, mits ze met het openbaar vervoer of met de fiets reizen. Reizen ze met de auto, dan geldt dat de reiskosten woning-werk onder bepaalde voorwaarden belastingvrij vergoed kunnen worden voor de loonbelasting.

  • Dat hoeft niet. Je kunt de loonaangifte ook laten verzorgen door een tussenpersoon zoals een accountant of een belastingadviseur. Maak hierbij wel goede afspraken, want de vereniging blijft altijd zelf verantwoordelijk voor haar eigen aangifte.

  • Als het gaat om incidentele, kleinschalige evenementen, zoals bijvoorbeeld een club-barbecue, dan hoeft dit niet. In deze gevallen kun je gebruik maken van de voedselveiligheid checklist.

  • Ja, een barmedewerker moet volgens de wet vaststellen dat de aspirant-koper minimaal 18 jaar is. Als je niet zeker weet of iemand 18 is, vraag dan om een ID. Het advies is om als je inschat dat iemand 25 jaar of jonger is, altijd om een geldig leeftijdsdocument (paspoort, rijbewijs, OV-studentenkaart of bromfietscertificaat) te vragen om aan de hand daarvan de leeftijd vast te stellen.

   Wil je hierin oefenen, volg dan de IVA-e-learning. Kunnen jongeren geen geldig document overleggen en is de verkoper niet zeker over hun leeftijd, dan mag hen geen alcohol worden verkocht.

  • Dan gelden de regels voor kinderen jonger dan 7 jaar. Oftewel: niet-zichtbare sponsoring is toegestaan. Zichtbare sponsoring mag alleen met goedkeuring van erkende instantie, zoals bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Voedingscentrum. (Supermarkt kan zonder goedkeuring, maar dan moet het om non-food gaan of de nadruk op het totale assortiment liggen). Sampling mag alleen met goedkeuring van erkende instantie of als het product niet als zodanig herkenbaar is.

  • Het opstellen van een BHV-plan is niet verplicht, maar wel aanbevolen. Vaak is een BHV-plan trouwens al vastgelegd in het bedrijfsnoodplan van de RI&E.

  • Nee. Gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen nog in enkele uitzonderlijke gevallen tot 1 januari 2023 gebruikt worden. Zie daarvoor de tabel in dit hoofdstuk.

  • Nee. Als de fondswerving van een vereniging ondergebracht is in een aparte rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een sponsorstichting, steunstichting of een stichting ‘Vrienden van ...’, dan geldt de vrijstelling niet.

   Steun- en sponsorstichtingen etc. zijn btw verschuldigd over hun totale ontvangsten, ook als de totale opbrengst wordt doorgegeven aan de sportvereniging voor wie zij de fondsen werft. Deze stichtingen kunnen zelf btw terugvorderen en/of verrekenen.

  • In het strafrecht zijn overtredingen relatief lichte vergrijpen (zoals openbare dronkenschap en vandalisme). Misdrijven zijn ernstigere vergrijpen (zoals verkrachting en moord). Zowel overtredingen als misdrijven zijn strafbare feiten.

  • In principe wel. Er zijn echter ook situaties waarbij de sportvereniging aansprakelijk kan worden gesteld voor het handelen van leden. Bijvoorbeeld als de leden gezamenlijk geluidsoverlast veroorzaken tijdens een sportwedstrijd.

  • Dat kan alléén als de mogelijkheid daartoe in de statuten (bij oprichting van de stichting) is geboden. Zorg er daarom bij oprichting van de stichting voor dat je ófwel zeer volledige statuten opneemt die rekening houden met allerlei toekomstige omstandigheden, ófwel wel deze mogelijkheid bij oprichting in de statuten opneemt. 

  • Vanaf 26 juni vervalt de mondkapjesplicht grotendeels. Dus ook voor en in de sport. Alleen op plaatsen waar de 1,5 meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden.

  • Contractueel is er geen verschil tussen een private en een publieke verhuurder. Het is wel zo dat een publieke verhuurder naast de privaatrechtelijke regels ook rekening dient te houden met diverse publieke belangen en de beginselen van behoorlijk bestuur.

   Vanuit het oogpunt van het publieke belang zal een publieke verhuurder waarschijnlijk eerder geneigd zijn een regeling met de huurder te treffen.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Als Nederlands recht van toepassing is zijn werkgevers gebonden aan het naleven van de arbeidsovereenkomst (inclusief loonverplichting en regels rond beëindiging van de arbeidsovereenkomst). Ook als zij geen arbeid (lees: trainingen, competities) beschikbaar hebben.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • De prestaties worden op een aantal criteria beoordeeld:

   • prestatiedichtheid: hoeveel concurrentie is er, hoe breed is de top. Zit de top dicht bij elkaar?

   • impact van de sport op het Nederlands publiek

   • niveau van het evenement (EK, WK, Olympische / Paralympische Spelen)

   • mondialiteit van de sport op topniveau (hoe groot is de sport, internationaal, hoeveel beoefenaars? Wereldwijd?)

   • gaat het om een ‘hoofdnummer’ of een ‘bijnummer’ in de sport (kortebaan zwemmen tov langebaanzwemmen, veldrijden tov wegwielrennen)

   • bij de coach komt daar aanvullend bij:
    - in hoeverre heeft hij / zij invloed en controle?
    - bondscoach tov privé- of clubcoach
    - heeft de coach de sporter permanent in de buurt of tijdelijk? Bv Daviscup tennis naast het reguliere tenniscircuit
    - de coach functioneert op topniveau in Nederland of in het buitenland. Hij of zij coacht (leden van) een nationale selectie of is op het hoogste landelijke niveau actief. Natuurlijk heeft de bedoelde coach het afgelopen jaar bijzondere prestaties geleverd met zijn of haar sporters. Het gaat om een coach met de Nederlandse nationaliteit of om een buitenlandse coach die bijzondere prestaties heeft geleverd met Nederlandse sporters
  • Voor de inkomenstoets telt jouw jaarinkomen als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (zie Box 1 op de aangifte inkomstenbelasting en/of (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting) en evt. buitenlands inkomen mee.

   Onder buitenlands inkomen wordt bedoeld het in het buitenland genoten (jaar)inkomen van de sporter waarvan in Nederland geen aangifte is gedaan bij de Belastingdienst en welk inkomen – als het in Nederland genoten zou zijn – onder inkomen zou vallen als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

   Maak je gebruik van de Pon Olympic Car?
   Het bedrag van de fiscale bijtelling telt mee voor het inkomen van box 1 (dat bedrag is als inkomen opgenomen in de jaaropgave van het stipendium van het Fonds voor de Topsporter).

   LET OP:
   Voor de kostenvergoeding kan je geen gebruik maken van de Topsportspaarregeling. Tijdens het kalenderjaar verdiende Topsportgeld (incidentele piekinkomsten die verdiend zijn met je sportbeoefening, zoals startgeld, prijzengeld, incidenteel sponsorgeld en de medaillebonus) tellen dus mee voor de inkomenstoets behorend bij de kostenvergoedingsregeling.


   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met
   athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Heb je prijzengeld en medaillebonus ontvangen, kijk dan goed naar de definities van prijzengeld en medaillebonus in het Uitkeringsreglement Stipendium.

   Onder 'Prijzengeld' wordt verstaan: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter vanwege het behalen van een resultaat tijdens een onder auspiciën van de Bond of IF georganiseerd internationaal topsportevenement. Dit prijzengeld moet deel uitmaken van het Inkomen zoals opgenomen in Box 1 van de (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting. Vergoedingen ontvangen door de Topsporter voor prestaties tijdens nationale wedstrijden of competities vallen niet onder de definitie van Prijzengeld.

   Onder 'Medaillebonus' wordt verstaan: de bruto vergoeding(en) ontvangen door de Topsporter van NOC*NSF en/of Bond vanwege het behalen van een 1e, 2e of 3e plaats tijdens de Olympische of Paralympische Spelen. Deze medaillebonus moet deel uitmaken van het Inkomen zoals opgenomen in Box 1 van de (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting.

   Alleen vergoedingen die aan de definities en voorwaarden zoals beschreven in het Uitkeringsreglement Stipendium voldoen, kunnen bij het Fonds worden aangegeven. Het Fonds zal vragen om je prijzengeld en/of medaillebonus met bewijsstukken te onderbouwen. Als de bedragen voldoen aan de definities en voorwaarden, dan tellen deze bedragen niet mee voor het toetsinkomen. Voor prijzengeld geldt een maximum van 30.000 euro bruto per jaar.

   Over het ontvangen prijzengeld en de medaillebonus kan je vrij beschikken en hoeft niet op een geblokkeerde spaarrekening te worden gestort.

   Disclaimer

   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Check altijd vooraf op www.zk.nl/topsport of jouw zorgverlener afspraken heeft gemaakt met Zilveren Kruis. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk om bij te houden waar je wanneer recht op hebt. Communiceer dit dus vooraf met de sportmedische instelling.

  • Ook al heb je geen brief van de Belastingdienst ontvangen met het verzoek om aangifte te doen, dan is het in sommige gevallen toch verstandig om aangifte te doen. Op die manier kun je bijvoorbeeld een belastingteruggave van te veel ingehouden loonheffing regelen. Dit geldt bijvoorbeeld als je in loondienst werkte en in dat jaar maar een heel laag loon had. Of als je maar een deel van het jaar werkte of een uitkering of stipendium had.

  • Een IVA is een Instructie Verantwoord Alcohol schenken en door NOC*NSF in samenwerking met andere branches en het ministerie van VWS ontwikkeld. Het doel van de instructie is om barvrijwilligers door middel van een e-learning kennis en vaardigheden bij te brengen over:

   • de Alcoholwet, wat zijn de regels? Zoals: leeftijdsgrens, doorschenken en wederverstrekken
   • hoe ga je om met verantwoord alcohol schenken?
   • welk gedrag als barmedewerker/vrijwilliger wordt er van je gevraagd en hoe treed je op in moeilijke situaties.
   • en op het einde word je getest door een toets van 15 meerkeuzevragen. Indien je deze positief afrondt, dan heb je het IVA-certificaat behaald.
  • Nee. Aanmelding voor de NOC*NSF Talentdag geeft geen garantie voor deelname aan de Talentdag. Op basis van inschrijfgegevens zal bepaald worden of iemand wordt uitgenodigd voor de Talentdag.

   Uiterlijk een week voor de Talentdag krijgt men bericht of ze deel kunnen nemen aan de Talentdag. Hierin staan ook meer details over het programma en de locatie.

  • Het eerste advies is om met elkaar het gesprek aan te gaan. Vraag het je leden. Wat een bestuurder ziet, is niet altijd hoe de leden het ervaren. In het High5 stappenplan voor preventie op je vereniging staat bij Stap 2 een audit voor verenigen over gedrag en cultuur over breder grensoverschrijdend gedrag. 

   Deze vragenlijst kun je invullen met je bestuur, maar hij kan ook gebruikt worden om je leden te vragen hoe zij de cultuur ervaren. Kunnen we elkaar aanspreken? Moeten mensen die 'anders' zijn zich gewoon maar aanpassen? Hoor ik wel eens beledigende opmerkingen? De vragenlijst is online beschikbaar en je kunt een pdf-versie downloaden. 

  • Nee, de toezichthouder is niet aansprakelijk, maar dient wel toe te zien op het naleven van de regels.

  • Dat hoeft niet per se zo te zijn en kan per vereniging verschillen. Het kan voorkomen dat bepaalde verenigingsleden een meervoudig stemrecht hebben, bijvoorbeeld dat de oprichters van de vereniging een extra stem krijgen.

   Wettelijk is vastgelegd (artikel 2:38 lid 1 BW) dat alle leden die niet geschorst zijn, toegang tot de algemene ledenvergadering hebben en daar ook stemrecht hebben. Is een lid geschorst, dan heeft dit lid geen stemrecht.

  • Het exclusieve recht om zich te associëren met de Olympische en Paralympische Spelen, is voorbehouden aan sponsoren van NOC*NSF. In de Nederlandse versie van Rule 40, staat beschreven welke commerciële mogelijkheden er zijn voor topsporters en hun privésponsors rondom de Spelen.

  • Een host city werkt samen met NOC*NSF. Samen brengen wij de NOC*NSF Nationale sportweek 2020 in beeld. Dit jaar zijn Emmen, Eindhoven en Nieuwgein de trotse NSW 2020 hostcities.

  • Als de sportvereniging het abonnement op het clubblad als een apart product (dus naast het lidmaatschap van de vereniging) aanbiedt, dan mag dat na het eerste abonnementsjaar inderdaad. Als het clubblad inbegrepen zit bij het lidmaatschap van de sportvereniging, dan is het niet mogelijk.

  • Nee, althans niet voor de gehele duur van het feest. Voor vrijwilligers onder de 18 geldt namelijk de Arbeidstijdenwet die aangeeft dat jongeren geen werkzaamheden mogen verrichten tussen 23.00 en 6.00 uur.

  • Nee, wanneer je iemand in dienst neemt met een ziekte, handicap en/of andere beperking en deze werknemer door een verminderde arbeidsproductiviteit minder dan het minimumloon kan verdienen, kun je bij de gemeente waar de werknemer ingeschreven staat loonkostensubsidie aanvragen.

   Deze loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen de loonwaarde en minimumloon. Daarnaast bestaan nog andere subsidieregelingen die wellicht van toepassing kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor de aanpassing van de werkplek of een interne jobcoach.

  • Nee, dat is niet wettelijk verplicht.

  • Voor de meeste werkgevers is dat iedere maand. Er bestaan echter ook uitzonderingen; sommige werkgevers doen iedere vier weken loonaangifte. Welke tijdvakken en datum voor jouw sportvereniging gelden, staat in ‘Aangiftebrief Loonheffingen’ die je ieder jaar in november van de Belastingdienst toegestuurd krijgt.

  • Nee, de Allergenenwet is alleen van toepassing op onverpakte levensmiddelen. Voor informatie over eventuele allergenen in verpakt eten en drinken kun je verwijzen naar het etiket op de verpakking.

  • Probeer in te schatten voor wie de drankjes gekocht worden. Vraag aan degene die bestelt voor wie de drankjes bedoeld zijn. Kijk met wie de klant in het groepje stond en houd in de gaten waar deze persoon met de drank naar toe loopt.

   Weet je niet zeker of deze persoon boven de 18 is, dan moet je ook hem/haar vragen zich te legitimeren. Vanaf 1 juli 2021 wordt ook degene die de alcohol koopt en doorgeeft aan de minderjarige (de wederverstrekker) strafbaar.

  • Als je verwacht dat meer dan driekwart van de aanwezigen ouder is dan 12 jaar, dan zijn er geen specifieke regels. Als je verwacht dat een kwart of meer van de aanwezigen jonger is dan 12 jaar dan gelden er wel regels, afhankelijk van de leeftijd van deze kinderen. 

  • Het geven van een vergoeding voor de extra BHV-taken is niet verplicht. Wel wordt het meestal erg gewaardeerd.

  • Kijk in de tabellen onder. Daar wordt aangeven waar op sportterreinen tot 1 januari 2023 nog gewasbeschermingsmiddelen toegepast mogen worden. (Waar in de tabel ‘nee’ staat, mogen geen pesticiden worden gebruikt).

  • Ja, dat kan zeker. Heeft iemand een overtreding begaan die niet alleen tegen de verenigingsregels, maar ook tegen de wet ingaat, dan kan deze persoon zowel strafrechtelijk als tuchtrechtelijk een sanctie opgelegd krijgen.

  • Sportlocaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken.

  • Nee, dat is voor de sportbond  niet mogelijk. De speler of betrokken spelers dienen zich zelf te melden bij de GGD via het centrale overheidstelefoonnummer of de inlog op de site van de GGD met DIGID.

  • Het verschil tussen advies en last (verbod) kan juridisch een verschil maken.

   Last (dwingend)
   Op last van de overheid betekent dat er een verbod (zoals in de noodverordening) geldt op het openhouden van de inrichting en/of gelegenheid, de beslissing ligt dan niet bij de verhuurder.

   Sluiting naar aanleiding van een verbod zal niet aan de verhuurder toegerekend kunnen worden. Er is dan sprake van overmacht. Er is voor de vereniging dan geen recht op schadevergoeding (Zie het antwoord op vraag 2a).

   Advies (vrijblijvend?)
   Op advies van de overheid wordt de beslissing om tot sluiting over te gaan overgelaten aan de verhuurder van de inrichting en/of gelegenheid. Bij sluiting op advies kiest de verhuurder er zelf voor om de accommodatie te sluiten. Er moet dan bepaald worden of er sprake is van overmacht (zie hierboven).

   Is er geen sprake van overmacht dan kan de sluiting aan de verhuurder worden toegerekend. De vereniging kan dan een schadevergoeding eisen. Het is overigens nog maar zeer de vraag of een vereniging een advies van de overheid zomaar naast zich neer kan leggen. Andere belangen dan de huurovereenkomst zullen zeker ook een rol spelen.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Indien in de overeenkomst (voor dit soort situaties) geen regeling voor opzegging door de opdrachtgever is opgenomen, dan geldt de wet:

   Op grond van art. 7:408 lid 1 BW kan een opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Onder bepaalde omstandigheden kan de opdrachtgever wel schadeplichtig zijn omdat bijvoorbeeld de opdrachtnemer al kosten heeft gemaakt voor de uitvoering van de overeenkomst.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • De vakjury beoordeelt de prestaties op een aantal criteria:

   • prestatiedichtheid (hoeveel concurrentie is er, hoe breed is de top. Zit de top dicht bij elkaar?)

   • impact van de sport op het Nederlands publiek

   • niveau van het evenement (EK, WK, Olympische / Paralympische Spelen)

   • mondialiteit van de sport op topniveau (hoe groot is de sport, internationaal, hoeveel beoefenaars? Wereldwijd?)

   • gaat het om een ‘hoofdnummer’ of een ‘bijnummer’ in de sport (kortebaan zwemmen tov langebaanzwemmen, veldrijden tov wegwielrennen)

   • bij de coach komt daar aanvullend bij:
    - in hoeverre heeft hij / zij invloed en controle?
    - bondscoach tov privé- of clubcoach
    - heeft de coach de sporter permanent in de buurt of tijdelijk? Bv Daviscup tennis naast het reguliere tenniscircuit
    - de coach functioneert op topniveau in Nederland of in het buitenland. Hij of zij coacht (leden van) een nationale selectie of is op het hoogste landelijke niveau actief. Natuurlijk heeft de bedoelde coach het afgelopen jaar bijzondere prestaties geleverd met zijn of haar sporters. Het gaat om een coach met de Nederlandse nationaliteit of om een buitenlandse coach die bijzondere prestaties heeft geleverd met Nederlandse sporters
  • De kostenvergoeding wordt uitbetaald als voorschot. Na afloop van het kalenderjaar waarin jij de kostenvergoeding hebt ontvangen, toetst het Fonds of jij de kostenvergoeding terecht hebt ontvangen en hoeveel je mag behouden. Deze toets vindt plaats op basis van jouw belastbaar inkomen van Box 1 zoals vermeld op jouw voorlopige en/of definitieve aanslag inkomstenbelasting.

   Belastbaar inkomen
   Het belastbaar inkomen van Box 1 bestaat uit jouw inkomsten uit werk en woning, verminderd met jouw eventuele aftrekposten. Kijk voor de meest actuele informatie over Box 1 op de website van de Belastingdienst.

   Overstijgt jouw belastbaar inkomen van Box 1 de inkomensgrens volgens de kostenvergoedingsregeling? Dan moet je het gehele bedrag dat je in het betreffende kalenderjaar aan kosten vergoed hebt gekregen terugbetalen aan het Fonds.

   Let op: maak je gebruik van de Toyota Olympic Car?

   Dan telt het bedrag van de fiscale bijtelling mee voor het inkomen van Box 1. Met andere woorden: als je gebruik maakt van een leaseauto dan stijgt je inkomen dat gebruikt wordt voor de inkomenstoets.

   • Maak je gebruik van het stipendium? Dan wordt de fiscale bijtelling op je loonstrook verwerkt;
   • Maak je geen gebruik van het stipendium, maar wel van de kostenvergoeding? Dan ontvang je een negatieve loonstrook waar dit op staat, dit bedrag dient dan met het Fonds verrekend te worden;
   • Maak je geen gebruik van het stipendium en de kostenvergoeding? Dan dien je de fiscale bijtelling zelf op te geven bij je belastingaangifte.

   Let op: sta je in het buitenland als woonachtig ingeschreven?
   Neem dan contact op met het Fonds via info@hetfonds.nl om te bepalen welke stukken je dient aan te leveren voor je inkomenstoets.

   Let op: sta je bij een Nederlandse gemeente als woonachtig ingeschreven en heb je inkomsten in het buitenland verdiend?
   Als je in Nederland staat ingeschreven moet je in Nederland belastingaangifte doen. Buitenlandse inkomens dien je ook op te geven bij de belastingdienst.

   Let op: heb jij prijzengeld en medaillebonus ontvangen?
   Net als bij de stipendiumregeling telt tijdens het kalenderjaar verdiende prijzengeld en medaillebonus voor de kostenvergoedingsregeling wel mee voor het toetsinkomen. Kijk dus goed naar de definities van prijzengeld en medaillebonus in het Uitkeringsreglement financiële voorzieningen.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Na afloop van het kalenderjaar waarin jij het stipendium hebt ontvangen, voert het Fonds de inkomenstoets uit. Om ervoor te zorgen dat het Fonds jouw inkomenstoets kan uitvoeren moet jij het jaar volgend op het kalenderjaar dat jij het stipendium hebt ontvangen een aantal dingen doen:

   • 1. Iedereen die Stipendium en/of Kostenvergoeding van het Fonds ontvangt moet voor 1 april belastingaangifte doen.
   • 2. Een kopie van deze aangifte moet je voor 1 mei uploaden in het portal van het Fonds.

   Voorlopige of definitieve aanslag

   Na enige tijd ontvang je een reactie van de Belastingdienst in de vorm van een voorlopige (of definitieve) aanslag of een brief waarin staat dat je geen aanslag zal ontvangen

   • 3. Upload een kopie van dit document in het portal van het Fonds.

   Voorbeeld
   Jij hebt in enig jaar het stipendium ontvangen van het Fonds. Lever dan in het jaar daarop voor 1 mei een kopie van jouw aangifte inkomstenbelasting bij het Fonds in en vóór 31 december een kopie van jouw (voorlopige en/of definitieve) aanslag inkomstenbelasting.

   Op basis van de (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting voert het Fonds de inkomenstoets uit en wordt de hoogte van het stipendium definitief vastgesteld. In sommige gevallen kan het Fonds jou nog om nadere bewijsstukken of specificaties vragen om de inkomenstoets in jouw geval uit te voeren.

   Let op: sta je in het buitenland als woonachtig ingeschreven?
   Neem dan contact op met het Fonds voor de Topsporter via info@hetfonds.nl. Zie ook FAQ.

   Let op: Als het Fonds geen (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting van je heeft ontvangen voor 31 december dan zal de inkomenstoets zonder deze gegevens worden uitgevoerd. In de praktijk zal dit betekenen dat je je inkomsten niet hebt verantwoord en dat je het ontvangen stipendium terug zal moeten betalen.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Het declareren van zorg gaat in de meeste gevallen direct van de zorgaanbieder naar Zilveren Kruis. Dit zorgt dus voor aanzienlijk minder administratie voor de sporter. Facturen die je zelf hebt betaald, kun je via www.zk.nl/mijnzilverenkruis uploaden en declareren. Of je downloadt hiervoor de Zilveren Kruis App op je smartphone.

  • Heb je als topsporter geen of een laag inkomen? Dan betaal je geen of weinig belasting. Het kan zijn dat het bedrag aan heffingskortingen waarop je recht hebt, hoger is dan de belasting die je moet betalen.

   Je kunt jouw heffingskortingen dan niet volledig verrekenen met de belasting die je moet betalen. Het bedrag dat je overhoudt, kan onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk aan je worden uitbetaald. Voorwaarde hiervoor is wel dat je een fiscale partner hebt die voldoende belasting betaalt.

  • Nee, er zijn geen kosten aan de e-learning verbonden.

  • Gedurende de NOC*NSF Talentdag worden jongeren gescreend op een aantal profielkenmerken die als minimale voorwaarde per profiel worden gezien om het mondiale podium te kunnen bereiken, waaronder antropometrische en fysiologische kenmerken.

   De tests (o.a. wendbaarheid, snelheid en vermogen testen op wattbike en roeiergometer) hebben een professioneel karakter en wij verwachten dan ook dat de deelnemers goed uitgerust aan de dag beginnen en honderd procent inzet tonen tijdens de dag. Specifieke voorbereiding is verder niet nodig. Er zal per profiel worden getest, waardoor men maximaal een dagdeel aanwezig zal moeten zijn. Ouders/verzorgers kunnen gedurende deze tijd aanwezig zijn en kijken of iets voor zichzelf gaan doen.

   Deze testdag is tevens nog maar het begin van de weg naar het podium. Er komt uiteindelijk veel meer bij kijken dan de gescreende kenmerken om daadwerkelijk de mondiale top te bereiken. Uitgangspunt die wij hanteren is dat er gemiddeld 8 jaar aan voorbereiding nodig is om te presteren in het internationale senioren veld.

  • Het High5 stappenplan geeft in Stap 1 werkvormen om als bestuur het gesprek aan te gaan over preventie. Dat is een goede eerste stap om te nemen. Het zet de neuzen dezelfde kant op. Jullie kunnen het verschil maken op je vereniging. Maak een plan en deel het met je leden. Uiteindelijk moet het van iedereen worden. 

   In Stap 3 staan voorbeelden hoe je leden kunt activeren op het gebied van sociale veiligheid. 

    

  • De rol van toezichthouder kan afgewisseld worden, mits de rol te allen tijde herkenbaar belegd is.

  • De jaarrekening (een onderdeel van het jaarverslag) bevat de balans en de staat van baten en lasten (resultatenrekening) met een toelichting. Doel van een jaarrekening is het inzicht bieden in de financiële positie van de vereniging.

   Om de juistheid van de jaarrekening waarborgen, schrijft de wet voor dat de jaarrekening voorzien is van een accountantsverklaring, of is gecontroleerd door een kascommissie. Het jaarverslag (en daarmee de jaarrekening) moet worden ondertekend door alle bestuurders en, indien aanwezig binnen de vereniging, alle commissarissen. Ontbreekt een handtekening, dan moet daar een verklaring voor worden opgenomen.

  • Merken van NOC*NSF, zoals TeamNL en de Nationale Sportweek, zijn beschermd en de logo’s en merknamen mogen niet zomaar gebruikt worden. Een logo of merknaam is wel redactioneel toegestaan, bijvoorbeeld om TeamNL te vermelden in een artikel.

   Bij commercieel of promotioneel gebruik moeten er in overleg afspraken worden gemaakt. Ook het leggen van een associatie of relatie met merken van NOC*NSF is niet zonder meer toegestaan.

  • NOC*NSF organiseert zelf geen activiteiten. Wij nemen de faciliterende rol in voor gemeenten, sportbonden en clubs en creëren met de landelijke campagne de aandacht voor de sportweek. Heb je een geweldig idee dan kan je het beste terecht bij je eigen gemeente, sportbond of een sportvereniging bij jou in de buurt. Zij kijken graag naar passende samenwerking om het idee uit te werken.

  • Door een vrijwilligersverzekering af te sluiten. Vraag allereerst of je gemeenten al een collectieve vrijwilligersverzekering heeft (dit is namelijk meestal het geval) en of jouw vrijwilligers hier ook gebruik van kunnen maken. Ook kun je via de sportbond een verzekering afsluiten.

  • Nee, dat hoeft niet. Wanneer een werknemer zelf ontslag neemt, hoeft een werkgever geen transitievergoeding te betalen.

  • Meer informatie hierover vind je in de Arbocatalogus Sport.

  • Heb je als sportvereniging tien werknemers of minder in dienst, dan doe je de aangifte loonheffingen digitaal via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Log in op Mijn Belastingdienst Zakelijk, ga naar 'Loonheffingen' en start de loonaangifte van het tijdvak dat je wilt invullen. Beantwoord alle vragen en verstuur vervolgens de aangifte. Raadpleeg bij vragen en/of onduidelijkheden het Handboek Loonheffingen 2020 (te downloaden via de website van de belastingdienst  en de nieuwsbrief loonheffingen 2021 

  • De 14 ingrediënten die de meeste overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Dit zijn: glutenbevattende granen (zoals tarwe (waaronder spelt en khorasantarwe, voorheen kamut), rogge, gerst en haver), ei, vis, pinda, noten (zoals amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten en macadamianoten), soja, melk (inclusief lactose), schaaldieren, weekdieren, selderij, mosterd, sesamzaad, sulfiet, lupine. Ook hiervan afgeleide stoffen die overgevoeligheidsreacties kunnen veroorzaken, moeten worden vermeld.
    

  • Blijf beleefd en leg uit waarom je dit doet, maar ga niet in discussie. Bied alcoholvrije alternatieven aan en vraag indien nodig om hulp aan een andere barmedewerker, kantineleidinggevende of bestuurder van de sportvereniging. Wil je oefenen hoe je dit kunt doen, volg dan de IVA-e-learning.

  • Dan gelden de regels voor kinderen jonger dan 7 jaar. Oftewel: niet-zichtbare sponsoring is toegestaan. Zichtbare sponsoring mag alleen met goedkeuring van erkende instantie, zoals bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Voedingscentrum. (Supermarkt kan zonder goedkeuring, maar dan moet het om non-food gaan of de nadruk op het totale assortiment liggen). Sampling mag alleen met goedkeuring van erkende instantie of als het product niet als zodanig herkenbaar is.

  • Moeten de kosten (voor schoonmaak) in de huurovereenkomst van het pand die nu niet geleverd kan en/of hoeft te worden (omdat er ook niemand op kantoor werkt) betaald worden?

   Zijn de activiteiten waarvoor kosten worden gemaakt / is schoonmaak niet nodig en heeft de verhuurder hiermee door de sluiting een voordeel dat hij anders niet had gehad dan heeft de vereniging wel recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel (6:78 lid 1 BW).

   Een verhuurder zal betogen dat ook indien het pand niet gebruikt wordt, het pand toch schoongemaakt moet worden. Veel hangt af van de inhoud van de huurovereenkomst en de omstandigheden van het geval. Het is mogelijk dat een rechter bij een vordering tot huurprijsvermindering of onvoorziene omstandigheden de huurprijs vermindert maar de kosten voor de schoonmaak in stand laat.

   Ook hier geldt dat overleggen met de verhuurder wellicht leidt tot een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Kunnen overeenkomsten eenzijdig worden geannuleerd zolang de medewerker nog niet is afgereisd en de overeengekomen contractperiode nog niet gestart is? 

   a. als er sprake is van een arbeidsovereenkomst
   Als Nederlands recht van toepassing is en geen proeftijd is overeengekomen, zijn werkgevers gebonden aan het naleven van de arbeidsovereenkomst en kan de overeenkomst in principe niet geannuleerd worden.

   Is er een proeftijd afgesproken dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomsten in de proeftijd opzeggen.

   Is er een proeftijd afgesproken dan kan de werkgever in bepaalde omstandigheden aan de medewerker een schadevergoeding verschuldigd zijn als de werkgever de medewerker ontslaat vóór aanvang van de proeftijd.

   b. als er sprake is van een overeenkomst van opdracht?
   Als in de overeenkomst geen regeling betreffende de opzegging door de opdrachtgever is opgenomen, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen ( 7:408 BW).Onder bepaalde omstandigheden kan de opdrachtgever wel schadeplichtig zijn omdat bijvoorbeeld de opdrachtnemer al kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Natuurlijk geeft de vakjury geen stemadvies. Wel benadrukken de leden van de vakjury dat het van belang is dat alle stemmers, net als de vakjury, goed moeten kijken naar de geleverde prestaties. Zo objectief mogelijk.

   Ze moeten bedenken welke criteria ze belangrijk vinden, en de genomineerden daarop inschalen. Dat betekent dat er eerst gekeken wordt naar de objectief te
   meten punten, en dat stemmers daarna hun gevoel laten spreken. Zo kom je tot een gegronde, doordachte keuze.

  • Na afloop van het kalenderjaar waarin jij de kostenvergoeding hebt ontvangen, voert het Fonds de inkomenstoets uit. Om ervoor te zorgen dat het Fonds jouw inkomenstoets kan uitvoeren moet jij het jaar volgend op het kalenderjaar dat jij de kostenvergoeding hebt ontvangen een aantal dingen doen:

   • iedereen die stipendium en/of kostenvergoeding van het Fonds ontvangt moet voor 1 april belastingaangifte doen;
   • een kopie van deze aangifte moet je voor 1 mei uploaden in het portal van het Fonds;

   Na enige tijd ontvang je een reactie van de Belastingdienst in de vorm van een voorlopige (of definitieve) aanslag of een brief waarin staat dat je geen aanslag zal ontvangen.

   • upload een kopie van dit document in het portal van het Fonds.


   Voorbeeld

   Je hebt in enig jaar de kostenvergoeding ontvangen van het Fonds. Lever dan in het jaar daarop een kopie van jouw aangifte inkomstenbelasting bij het Fonds in en vóór 31 december een kopie van jouw (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting.

   Op basis van de (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting voert het Fonds de inkomenstoets uit en wordt uitbetaling van de kostenvergoeding definitief vastgesteld. In sommige gevallen kan het Fonds jou nog om nadere bewijsstukken of specificaties vragen om de inkomenstoets in jouw geval uit te voeren.

   Let op: ben je in het buitenland als woonachtig ingeschreven?
   Neem dan contact op met het Fonds voor de Topsporter via info@hetfonds.nl. Zie ook vraag 10.

   Let op: Als het Fonds geen (voorlopige en definitieve) aanslag inkomstenbelasting van je heeft ontvangen voor 31 december dan zal de inkomenstoets zonder gegevens worden uitgevoerd. In de praktijk zal dit betekenen dat je je inkomsten niet hebt verantwoord en dat je de ontvangen kostenvergoeding terug zal moeten betalen.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Pas nadat het Fonds jouw inkomenstoets heeft uitgevoerd en jouw belastbare inkomen van Box 1 hoger is dan de inkomensgrens die op basis van de stipendiumregeling bij jouw leeftijd hoort, kan je onder voorwaarden gebruik maken van de coulance mogelijkheid. Je kan dit bij NOC*NSF Athlete Services aanvragen nadat de inkomenstoets door het Fonds is uitgevoerd.

   De coulance mogelijkheid geldt voor twee situaties:

   • 1. de aanspraak op een stipendium eindigt gedurende het kalenderjaar vanwege het vervallen van jouw status in verband met de beëindiging van de topsportcarrière;
   • 2. je maakt gedurende het kalenderjaar voor het eerst aanspraak op een stipendium vanwege de toekenning van een status en instroom in het trainings- en wedstrijdprogramma van de bond.

   Is sprake van één van bovenstaande situaties, neem dan contact op met NOC*NSF Athlete Services via athleteservices@nocnsf.nl om te bespreken of je daadwerkelijk aan de gestelde voorwaarden van de coulance mogelijkheid voldoet.

   Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan krijg je een bevestigingsbrief van NOC*NSF dat je aan één van bovenstaande situaties voldoet. Op basis van de coulance mogelijkheid kan je gebruik maken van een verhoogde inkomensgrens. De inkomensgrens die bij jouw leeftijd hoort, wordt verhoogd met 15.000 euro bruto.

   Voorbeeld:
   Je maakt gebruik van het stipendium en je bent 28 jaar. Jouw inkomensgrens is bepaald op 37.662 euro bruto (maximum jaarstipendium behorend bij jouw leeftijd + 10.000 euro bruto). Indien je aan de voorwaarden van de coulance mogelijkheid voldoet, dan wordt jouw inkomensgrens 52.662 euro bruto in plaats van 37.662 euro bruto (bedragen 2016).

   Let op: je kunt maar één keer gebruik maken van situatie 1 en één keer van situatie 2.

   Let op: wil je gebruik maken van de coulance mogelijkheid, dan dien je dit binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van het Fonds op de inkomenstoets bij het Fonds kenbaar te maken. Je dient de bevestigingsbrief van het NOC*NSF dan gelijk mee te sturen.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Als je niet bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente ('residentie') en niet belastingplichtig bent in Nederland (officieel heet dat 'rechtsgrond' in Nederland) dan heb je geen recht op de Topsportpolis omdat je geen premie in Nederland betaalt. Voor deze sporters is een alternatief aanbod samengesteld. Neem hiervoor contact op met je sportbond of de NOC*NSF prestatiemanager van je topsportprogramma. Wanneer je nog een woonadres (residentieadres) in Nederland hebt, en in Nederland de premie betaalt, dan kun je er dus wel gebruik van maken. Kijk naar artikel 26 van de verzekeringspolis, verzekeringsvoorwaarden, buitenland.

  • Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en besteedde je meer dan 1.225 uur aan de onderneming? Dan kan je aanspraak maken op ondernemersaftrek. De vraag of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting is niet altijd makkelijk te beantwoorden. Het is raadzaam om hiervoor een belastingadviseur te raadplegen.

  • Ja, je ontvangt na het behalen van de toets een certificaat op naam. Ook kun je aangeven wie de barverantwoordelijke is zodat hij/zij ook op de hoogte wordt gebracht van het behalen van je certificaat.

  • Jongeren met een wildcard mogen gegarandeerd deelnemen aan de NOC*NSF Talentdag. Zij dienen zich hier nog wel voor aan te melden, aan te geven dat ze over een wildcard beschikken en de wildcard op de dag zelf mee te nemen als bewijs.

  • Op de website van het Centrum Veilige Sport staat een e-learning met als thema discriminatie. Hierin word je meegenomen in wat je kunt doen, waar je informatie kunt ophalen en wat je hulplijnen binnen en buiten de sport zijn. Er staat onder andere een stappenplan in voor het signaleren en melden als er iets mis gaat.

   Je kunt voor overleg altijd contact opnemen met je sportbond en het Centrum Veilige Sport.

  • Vanaf 0.00 ‘s nachts geen nieuwe bezoekers en gaat de muziek uit om 0.00 ‘s nachts. Uiterlijk om 01.00 is de sportkantine dicht.

  • Als een sportvereniging zich niet aan de wet houdt. De rechter kan onder andere tot ontbinding overgaan als er strafbare feiten zijn gepleegd door de vereniging, als de statuten in strijd zijn met de wet en niet worden gewijzigd door de vereniging, of als de vereniging geen leden meer heeft.

  • Een kledingsponsor die een privé - en geen olympische - sponsor is mag zich niet olympisch associëren. 

   Zichtbaarheid van dit kledingmerk in een campagne van een olympische sponsor en waarin olympische associaties worden gebruikt is niet toegestaan, om te voorkomen dat de kledingsponsor op deze manier meelift en ten onrechte olympische associatie verkrijgt (ambush). 

   NOC*NSF kan een uitzondering maken, indien NOC*NSF - uitsluitend ter beoordeling van NOC*NSF, die dit besluit kan voorleggen aan IOC, resp IPC - van mening is dat het logo op subtiele wijze in beeld wordt gebracht, conform de maximaal toegestane afmetingen en op natuurlijke wijze. 

   NOC*NSF zal er in het geval van degelijke uitzonderingen op toezien dat (1) dat de afspraken tussen bond en sporter de ruimte geven voor campagnes als hiervoor bedoeld en (2) dat het verzoek voor de toestemming afkomstig is van de olympische sponsor en het een campagne van de olympische sponsor betreft. 

   Voorbeelden, subtiel: 

   • Dragen van schoenen en kleding die 'normale mensen' ook kunnen kopen 
   • Kleding met een klein logo op de gebruikelijke plaats   

   Voorbeelden, niet subtiel: 

   • Het extreem in beeld brengen van de schoenen of het logo van de kledingsponsor 
   • Kledingstukken met een extreem groot logo op bijvoorbeeld de borst 
   • Kleding van nationale teams waarop ineens een sponsor verschijnt. 
  • Vanaf 10 augustus staat de promotietoolkit online. Hier kan je als gemeente, sportclub of sportbond je eigen promotiemateriaal maken. Denk hierbij aan flyers, folders en social media headers en posts. Hiervoor dien je aan te melden via de pagina doe mee. Op deze manier krijg jij toegang via een link in je mailbox.

  • Ja, dat kan. Wel moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo moet iemand met een Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering melden aan het UWV dat hij/zij vrijwilligerswerk doet en heeft iemand met een WW-uitkering toestemming nodig van het UWV om vrijwilligerswerk te mogen doen. Voordat asielzoekers vrijwilligerswerk mogen doen, heb je als sportclub een Verklaring vrijwilligerswerk (die kun je aanvragen bij het UWV) nodig.

  • Nee, dat mag niet zomaar. Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen heb je een vergunning nodig van het UWV.

  • Zet alle onverpakte producten die verkocht worden in je sportkantine op een rij en ga zelf na welke allergenen deze producten bevatten. Je kunt dat doen door op basis van verpakkingen en/of etiketten die op de ontvangen (tussen)producten staan vermeld.

  • Om sportclubs op weg te helpen naar een verantwoord alcoholbeleid zijn allerlei instrumenten en ondersteuning beschikbaar. Zo zijn er de richtlijnen alcoholbeleid sportverenigingen en allerlei daarmee samenhangende tools, zoals de e-learning en Nix-18-materialen. Daarnaast kan Team:Fit een vereniging één-op-één ondersteuning bieden bij het invoeren van de richtlijnen. Alle info hierover is hier te vinden.

  • Dan gelden de regels voor kinderen ouder dan 7 jaar. Oftewel: niet-zichtbare sponsoring is toegestaan. Zichtbare sponsoring mag alleen met goedkeuring van erkende instantie, zoals bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Voedingscentrum. (Supermarkt kan zonder goedkeuring, maar dan moet het om non-food gaan of de nadruk op het totale assortiment liggen) of als het product voldoet aan de voedingskundige criteria. Sampling mag alleen met goedkeuring van erkende instantie, als het product voldoet aan de voedingskundige criteria, of als het product niet als zodanig herkenbaar is.

  • Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan op kunstgras of andere vormen van kunstmatige buitensportterreinen. Alleen de biociden die toegestaan zijn door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), mogen gebruikt worden.

   In 2021 zal een overzicht van deze toegestane biociden beschikbaar van gemaakt worden op www.duurzamesportsector.nl.

  • De kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden. Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen, denk bijvoorbeeld aan de anderhalve meter afstand.

   Wees alert op legionella

   In veel gevallen zullen de douches niet zijn gebruikt. Let dus nu ook het voorkomen van legionellabesmetting. Komt het warme water op het sportcomplex uit een grote warmwaterinstallatie zoals een boiler? Dan moet de temperatuur boven de 60 graden Celsius zijn om besmetting met legionella tegen te gaan. Spoel om dezelfde reden de leidingen door met water op een temperatuur van minimaal 80 graden, nadat de accommodatie een lange periode niet is gebruikt, zoals nu het geval is. Nog enkele tips voor het voorkomen van vermenigvuldiging van legionella:

   • Zorg ervoor dat het water in de leidingen onder de 20 graden of boven de 60 graden is.
   • Voorkom dat water lang in een systeem blijft, zoals via een automatische spuivoorziening.
   • Voorkom ook stilstand van water in een systeem.

    

  • Als een vereniging haar activiteiten dit seizoen vervroegd moet stoppen, omdat accommodaties zijn gesloten. Kan hier een compensatie of iets dergelijks voor worden gekregen? Hoe kan de schade worden beperkt?

   Zoals onder de vorige vraag uitgelegd heeft een huurder geen recht op schade vergoeding (tenzij in (huur)overeenkomst wat anders is afgesproken).

   De vraag is vervolgens van wie de verenigingen compensatie zouden moeten krijgen. De bond?  De overheid? De leden? Er zijn tot nu toe geen regelingen bekend die een dergelijk recht toekennen.

   NOC*NSF heeft bekend gemaakt dat er een plan is voor het oprichten van een noodfonds, de invulling daarvan is nog niet bekend.

   Daarnaast liggen de mogelijkheden om schade te beperken voornamelijk in goed overleg met alle betrokken partijen.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Sporters en staf van commerciële ploegen hebben meestal een arbeidsovereenkomst met de sportploeg BV (of met bijvoorbeeld een sportbond, vereniging of stichting). Deze arbeidsovereenkomst kan niet zo maar worden beëindigd en het loon moet gewoon worden betaald.

   Soms zijn sporters werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst kan ieder moment door de opdrachtgever worden opgezegd tenzij in de overeenkomst de beëindiging anders wordt geregeld.

   Het kan zijn dat de sportploeg BV in financiële moeilijkheden komt (bijvoorbeeld omdat sponsorgelden wegvallen) en daardoor de werknemers en opdrachtnemers niet meer kan betalen. Mogelijk dat voor de betaling van de werknemers een regeling aangesproken kan worden (zoals de NOW-regeling).

   In een uiterst geval kan de werkgever failliet gaan, de arbeidsovereenkomst wordt dan opgezegd door de curator.

   Toelichting
   Een topsporter is in de regel lid van de bond en doorgaans ook van een lokale vereniging. Vanuit die positie moet hij zich te houden aan de spelregels die door de vereniging en de bond worden bepaald en die uiteindelijk op mondiaal niveau worden opgesteld.

   Daarnaast heeft een topsporter ook een contractuele verhouding met een werkgever (in de vorm van een arbeidsovereenkomst) of opdrachtgever (overeenkomst van opdracht). Die contractuele verhouding met zijn werkgever/opdrachtgever komt tot stand in een context van sportreglementen waarin onder meer spel- en licentieregels van sportbonden hun toepassing vinden. Ook de werkgevers van de topsporters moeten rekening houden met de spel- en licentieregels van de (internationale)sportbonden.

   De impact op bijvoorbeeld Wielerploegen en Schaatsploegen
   In commerciële wielerploegen/schaatsploegen zijn de sporters in de regel werknemers met een arbeidsovereenkomst. Een enkele topsporter kan zich veroorloven als ZZP-er een overeenkomst van opdracht met de wielerploeg/schaatsploeg aan te gaan. Een sporter met een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar worden ontslagen, daarvoor zijn strenge arbeidsrechtelijke regels voor.

   Het beëindigen van de overeenkomst met een sporter die een overeenkomst van opdracht heeft is eenvoudiger. De overeenkomst kan ieder moment door de opdrachtgever worden opgezegd tenzij in de overeenkomst de beëindiging anders wordt geregeld. De opdrachtgever kan bij opzegging van een overeenkomst van opdracht wel schadeplichtig zijn.

   Naar aanleiding van de maatregelen van de overheid hebben de KNWU/UCI en Schaatsbond alle activiteiten opgeschort en de commerciële wielploegen/schaatsploegen en sporters dienen deze maatregelen van de KNWU/UCI/Schaatsbond (en de maatregelen van de overheid) op te volgen.

   Een wielerploeg/schaatsploeg is vaak een rechtspersoon zoals een besloten vennootschap (BV). Deze rechtspersoon is speciaal voor de wielerploeg opgericht. In de regel zijn ook de begeleiders en staf werknemers van de wielerploeg/schaatsploeg (BV). De wielerploeg/schaatsploeg wordt gesponsord door een sponsor die een sponsorovereenkomst heeft met de ploeg (BV).

   De impact van de coronacrisis kan voor een wielerploeg/schaatsploeg groot zijn. Omdat er geen wedstrijden gereden kunnen worden kunnen bepaalde bepalingen in de sponsorovereenkomst niet worden nagekomen en dat geeft de sponsor het recht om de sponsor overeenkomst te ontbinden (tenzij daarover in de sponsorovereenkomst iets anders is overeengekomen).

   Door het terugtrekken van sponsoren kan de wielerploeg (BV) in financiële moeilijkheden komen en daardoor de werknemers en opdrachtnemers niet meer kan betalen. Mogelijk dat voor de betaling van de werknemers een regeling aangesproken kan worden (zoals de NOW-regeling). De overeenkomsten met de opdrachtnemers kunnen direct worden opgezegd maar dat kan mogelijk tot een schadevergoeding leiden.

   Zoals eerder gezegd moet ook rekening worden gehouden met sportreglementen waarin onder meer spelregels en licentieregels van sportbonden hun toepassing vinden en die bij een mogelijke herstart van de wieler- en schaatswedstrijden mede een rol kunnen spelen of de ploeg ook na de herstart nog gerechtigd is om te starten. Zo kan het voorkomen dat een wielerploeg door het beëindigen van diverse overeenkomsten niet meer voldoet aan de licentievoorwaarden van de UCI.

   Het is verstandig om in ieder geval zo snel mogelijk met de sponsor(en) en met de sporters in overleg te treden om tot een oplossing te komen die voor alle partijen aanvaardbaar is.

  • Er zijn heel veel grote prestaties gehaald afgelopen jaar. Om het de kiezers niet al te ingewikkeld te maken, is het uitgangspunt voor het aantal te nomineren sporters of ploegen per categorie gesteld op drie, in plaats van op een ongelimiteerd aantal. We vinden dat de kennis en de expertise van de juryleden zodanig is dat zij een keuze kunnen maken.

   We willen de vaak lastige klus van het kiezen niet alleen wegleggen bij de stemmers - de sporters en coaches. Een groot deel van het moeilijke werk gebeurt vooraf al door de vakjury. Dat is het selecteren van drie sporters, drie teams of drie coaches uit die enorme hoeveelheid aan sporters en coaches die heel
   goed gepresteerd hebben door het jaar heen.

  • Pas nadat het Fonds jouw inkomenstoets heeft uitgevoerd en jouw belastbare inkomen van Box 1 hoger is dan de inkomensgrens van de kostenvergoedingsregeling, kan je onder voorwaarden gebruik maken van de coulance mogelijkheid. Neem hiervoor contact op met NOC*NSF Athlete Services.

   De coulance-mogelijkheid geldt voor twee situaties:

   • de aanspraak op een kostenvergoeding eindigt gedurende het kalenderjaar vanwege het vervallen van jouw status in verband met de beëindiging van de topsportcarrière;
   • je maakt gedurende het kalenderjaar voor het eerst aanspraak op een kostenvergoeding vanwege de toekenning van een status en instroom in het trainings- en wedstrijdprogramma van de bond.


   Is sprake van één van bovenstaande situaties, neem dan contact op met NOC*NSF Athlete Services via athleteservices@nocnsf.nl om te bespreken of je daadwerkelijk aan de gestelde voorwaarden van de coulance-mogelijkheid voldoet.

   Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan krijg je een bevestiging van NOC*NSF dat je aan één van bovenstaande situaties voldoet. Op basis van de coulance-mogelijkheid kan je gebruik maken van een verhoogde inkomensgrens. De inkomensgrens wordt verhoogd naar 55.003 euro bruto in plaats van 40.003 euro bruto (bedragen 2020).

   Let op:
   je kunt maar één keer gebruik maken van situatie 1 en één keer van situatie 2.

   Let op: wil je gebruik maken van de coulance mogelijkheid, dan dien je dit binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing van het Fonds op de inkomenstoets bij het Fonds kenbaar te maken. Je dient de bevestigingsbrief van NOC*NSF dan gelijk mee te sturen.


   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Als je in Nederland woont moet je in Nederland belastingaangifte doen. Woon je echter in het buitenland, dan hangt het van jouw persoonlijke situatie af of je in Nederland belastingaangifte moet doen. Neem contact op met de Belastingdienst om te vragen of je in Nederland belastingplichtig bent.

   Neem daarnaast ook tijdig contact op met het Fonds via info@hetfonds.nl om te bepalen welke stukken je dient aan te leveren voor de inkomenstoets.

   Disclaimer
   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Je hebt recht op een verzekering vanaf de dag dat je weer rechtsgrond in Nederland hebt (inschrijfdatum of datum betaald werk / belastingafdracht). Per die datum kan je je dus aanmelden voor de Topsportpolis via www.zk.nl/topsport.

  • Als sporter begin je normaal gesproken niet gelijk op het hoogste niveau. Dit brengt met zich mee dat de sport aan het begin van je carrière meer kost dan oplevert. Als je het goed doet, zal die balans op een gegeven moment omslaan in een positief resultaat. Kosten die je in het verleden hebt gemaakt in de jaren dat je nog geen bron van inkomen had, zijn onder voorwaarden te verrekenen met het inkomen in de jaren dat je een positief resultaat hebt.

   Verrekening van negatief inkomen
   Is je belastbare inkomen (dus de optelsom van inkomsten en aftrekposten) uit werk en woning negatief, dan mag je dat onder voorwaarden verrekenen met jouw belastbare inkomens van de drie voorgaande jaren. Je krijgt dan een teruggaaf van belasting over de vorige jaren. Is 'terugwentelen' van het verlies niet of maar voor een deel mogelijk, dan mag je het verlies onder bepaalde voorwaarden, verrekenen met de belastbare inkomens uit werk en woning van de komende negen jaren.

  • Nee, dan zou je de toets opnieuw kunnen maken. Wij kunnen niet bij de data van alle certificaten. Door de toets opnieuw te maken kun je de juiste gegevens invullen en ontvang je na het doen van de toets een nieuw certificaat.

  • Na de NOC*NSF Talentdag worden de testgegevens verzameld en geanalyseerd met de deelnemende sportbonden. Daarna worden de eigen testgegevens verstuurd naar de deelnemers.

   De gegevens van jongeren met veel potentie voor een specifieke sport worden doorgestuurd naar de betreffende sportbond van die specifieke sport waarna deze sportbond contact met hen zal opnemen voor het vervolgtraject.

  • Je kunt op je vereniging contact leggen met de vertrouwenscontactpersoon. Deze kan naar je luisteren en aangeven hoe je verder kunt met je verhaal.

   Bij het bestuur van je vereniging kun je een gesprek aanvragen en formeel een klacht neerleggen. Dat kan ook bij je eigen sportbond. Vind je dat lastig binnen je vereniging of sportbond, dan kun je altijd contact opnemen met het Centrum Veilige Sport. Zij kunnen je uitleggen wat wel en niet mogelijk is. Ze luisteren naar je en denken met je mee. Het Centrum Veilige Sport heeft ook vertrouwenspersonen die je persoonlijk kunnen begeleiden om een oplossing te vinden. Hier lees je meer over hoe dat in zijn werk gaat.

   Buiten de sport kun je altijd contact opnemen met de politie en met verschillende antidiscriminatievoorzieningen, zoals https://www.discriminatie.nl/#/home  

  • Bekijk hoe jij mee kan doen als school op deze pagina!

  • Nee, dit hoeft niet. Het wordt wel ten zeerste aangeraden om afspraken op papier te zetten. Kijk hieronder bij ‘Relevante documenten’ voor een modelovereenkomst.

  • Nee, dat mag niet. Als werkgever ben je verplicht om een getuigschrift af te geven wanneer je werknemer daarom vraagt. Daarin moet je minimaal de begin- en einddatum van het dienstverband en de aard van de verrichtte werkzaamheden vermelden. Je mag wel weigeren de werknemer een referentie te geven.

  • Door naast de wat ongezondere producten ook ook een aantrekkelijk, gezonder alternatief neer te zetten kun je al een goede verbeterslag slaan. Maak de gezonde producten zichtbaarder en aantrekkelijker, zo stimuleer je dat deze meer verkocht gaan worden. Bied bijvoorbeeld kleinere porties aan, zet popcorn naast de chips, verstrek gratis water, goedkoop fruit en volkoren tosti’s. Wil je gezonde voeding stimuleren, denk dan ook na over de uitstraling van je club als het gaat om sponsoring en reclame van voedingsmiddelen.

   Meer informatie en ondersteuning bij een gezonder voedingsaanbod in sportkantines, vind je op: nocnsf.nl/gezonde-sportomgeving

  • Het is absoluut aan te raden om iedereen die alcohol schenkt binnen jouw vereniging, een certificaat Verantwoord Alcohol Schenken in de Sport te laten halen.

   Op dit moment is dat echter nog niet verplicht, maar wordt wel dringend geadviseerd. Volgens de wet moet er op momenten dat alcohol wordt geschonken, altijd minimaal één persoon met sociale hygiëne diploma en/of een IVA-certificaat aanwezig moet zijn.

   Wordt aan deze aanwezigheidseis voldaan, dan zijn de andere aanwezige barmedewerkers en vrijwilligers niet verplicht een diploma of certificaat te hebben. Het wordt echter wel sterk geadviseerd alle barvrijwilligers instructie te geven over verantwoord alcohol schenken en hen de IVA-e-learning te laten volgen.

  • Houd je je niet aan de Reclamecode, dan is het goed mogelijk dat er een klacht wordt ingediend bij de Reclame Code Commissie. Dit kan negatieve publiciteit voor zowel het betrokken bedrijf als ook de betrokken sportvereniging tot gevolg hebben. Wordt het advies van de Reclame Code Commissie daarna niet opgevolgd, dan kan dit eventueel tot een boete van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) leiden.

  • Hoe kan ik in algemene zin (dus los van de Corona situatie) mijn contract op korte termijn / tussentijds beëindigen? Welke verschillende beëindigingsmogelijkheden zijn er?

   Overeenkomsten kunnen (in het algemeen) beëindigd worden door:

   • Opzegging
   • Ontbinding op basis van een tekortkoming
   • Ontbinding op basis van Onvoorziene omstandigheden
   • Vernietiging bijvoorbeeld bij dwaling, bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden
   • Wederzijds goedvinden


   Of en hoe een contract op korte termijn of tussentijds beëindigd kan worden hangt af van het soort contract en de inhoud daarvan. Bijvoorbeeld:

   • Een arbeidsovereenkomst zal door een werkgever meestal niet op korte termijn of tussentijds te beëindigen zijn.
   • Een overeenkomst van opdracht zal meestal wel op korte termijn of tussentijds te beëindigen zijn (wel mogelijk verplichting tot schadevergoeding).
   • Een huurovereenkomst kan door ontbinding op korte termijn / tussentijds beëindigd worden. Er moet dan wel sprake zijn van een gebrek dat genot van de gehuurde inrichting geheel onmogelijk maakt.


   Tip
   : Raadpleeg bij twijfel over de bindingsmogelijkheden en altijd een jurist. Dit voorkomt problemen.

   Aan deze informatieve Q&A kunt u geen rechten ontlenen.

  • Uit de nominaties worden direct voorafgaand aan de uitzending van de Sportgalaverkiezingen op TV de winnaars gekozen. Sporters brengen hun stem uit op de sporters, net als de bondscoaches dat doen voor de coachprijs. De stemmen van de sporters en coaches hebben
   samen een gewicht van 50%. De overige 50% komt van de vakjury.

   Stemgerechtigden krijgen vooraf het juryrapport toegezonden, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken. Sporters en coaches die niet bij het Sportgala aanwezig zijn, kunnen enkele dagen vooraf hun stem digitaal uitbrengen.


   Het uitbrengen van de stem ter plekke gebeurt vlak voor aanvang van de tv-uitzending, om invloed van filmpjes, mooie beelden en uitspraken en dergelijke te beperken.

  • Als je in Nederland woont moet je in Nederland belastingaangifte doen. Woon je echter in het buitenland, dan hangt het van jouw persoonlijke situatie af of je in Nederland belastingaangifte moet doen. Neem contact op met de Belastingdienst om te vragen of je in Nederland belastingplichtig bent.

   Neem daarnaast ook tijdig contact op met het Fonds via info@hetfonds.nl om te bepalen welke stukken je moet aanleveren voor de inkomenstoets.


   Disclaimer

   De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door NOC*NSF. Wijzigingen worden voorbehouden. Aan deze informatie kunnen geen rechten noch aanspraken worden ontleend. In alle gevallen prevaleert de tekst van het betreffende reglement.

   Tip
   Lees altijd het betreffende reglement door en neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met athleteservices@nocnsf.nl. Mocht je als lezer tegen onvolkomenheden aanlopen, dan verzoeken wij je dit te melden via het hiervoor genoemde mailadres.

  • Spoedeisende zorg in het buitenland wordt uiteraard honderd procent vergoed, maar voorzienbare zorg zoals fysiotherapiebehandelingen worden in de meeste gevallen niet vergoed in het buitenland. Neem voor specifieke gevallen contact op met Zilveren Kruis. Buitenlandse declaraties zijn aan een maximumbedrag gebonden.

  • Ben je ondernemer voor de omzetbelasting en moet je in een jaar minder dan € 1.883 BTW betalen? Dan kan je in aanmerking komen voor belastingvermindering. Of je hoeft helemaal geen BTW te betalen. Je maakt dan gebruik van de
   ‘kleine ondernemersregeling’.

  • Nee, wij kunnen niet bij de data van alle certificaten en kunnen je daarom geen nieuw certificaat toesturen. Door de toets opnieuw te maken kun je de juiste gegevens invullen en ontvang je na het doen van de toets een nieuw certificaat.

  • In de Privacyverklaring NOC*NSF Talentdag wordt uitgelegd wat er met jouw gegevens gebeurd en waarom wij deze gegevens verzamelen. Door je aan te melden voor de NOC*NSF Talentdag ga je akkoord met de verwerking van jouw gegevens zoals is beschreven in de Privacyverklaring NOC*NSF Talentdag.

  • We kunnen in ieder geval je verhaal aanhoren en meedenken over een oplossing. Het is goed dat je ook zelf aangeeft wat er volgens jou anders zou moeten. In eerste instantie is een gesprek over wat jou overkomt, een goed begin.

   Soms is een gesprek al niet meer mogelijk of moet er anders worden opgetreden. De sport heeft een eigen tuchtrechtsysteem. via de sportbonden. Kom je er op je verenging niet uit, dan kun je van dat tuchtrechtsysteem gebruikmaken. Je verengingsbestuurder, sportbond of Centrum Veilige Sport kunnen je adviseren wat de mogelijkheden zijn.

   We hebben als sport ook in hulpverlening een groot netwerk waarmee we je kunnen ondersteunen. Het Centrum Veilige Sport heeft ook vertrouwenspersonen die je persoonlijk kunnen begeleiden bij het vinden van een oplossing.

  • Het sportambassadeurelftal helpt ons om de sport en sportweek thema’s te promoten en iedereen te inspireren in beweging te komen tijdens de sportweek. Daarmee willen we laten zien dat sport leuk, toegankelijk, belangrijk en voor elke leeftijd is. Het elftal bestaat grotendeels uit topsporters, zij hebben naast hun rol als ambassadeur ook hun topsportprogramma te volgen. We kunnen daarom niet ingaan op verzoeken om een sportambassadeur in te zetten..

  • Ja, dat mag. De gemeente mag kantines steekproefsgewijs controleren, wat betekent dat je zonder aanleiding en/of aankondiging de toezichthouders op bezoek kunt krijgen. Ook kan de gemeente onaangekondigd testkopers inzetten om de handhaving op de leeftijdsgrens te controleren.

   Voldoet de kantine niet aan alle regels, dan kan de vereniging een waarschuwing en/of boete krijgen. Bij ernstige overtredingen kan de vergunning voor het schenken van alcohol worden ingetrokken en/of kan de kantine voor onbepaalde tijd worden gesloten.

  • Sommige verenigingen verhuren hun voorzieningen en/of materialen aan scholen of andere verenigingen en hebben daarmee een extra inkomstenstroom gerealiseerd. Deze verenigingen kunnen deze huurinkomsten in de regel niet missen.

   Door de maatregelen van de overheid in verband met Corona is het niet mogelijk voor de huurders (scholen, andere verenigingen ed.) om gebruik te maken van de faciliteiten of materialen. Hoe daarin nu op te treden?

   Antwoord:
   Er zijn twee situaties mogelijk:

   (1) de verhuurder (de vereniging) kan het genot van het gehuurde wel leveren maar de huurder (de school/andere vereniging) mag/kan niet afnemen of
   (2) de verhuurder mag/kan het genot van het gehuurde niet leveren.

   Situatie 1
   De verhuurder (de vereniging) kan het genot van het gehuurde wel leveren maar de huurder (de school/andere vereniging) mag/kan niet afnemen.
   In dit geval moet de huurder de huurpenningen gewoon betalen.

   Toelichting
   De verhuurder (vereniging) kan het genot leveren en dus is van haar kant geen sprake van wanprestatie, de huurder zal de huurpenningen gewoon moeten betalen.

   Situatie 2
   De verhuurder mag/kan het genot van het gehuurde niet leveren.
   In dit geval kan de huurder de huur opschorten (indien niet uitgesloten) en dan is het nog maar de vraag of de bewuste periode achteraf door huurder wordt betaald.

   Toelichting
   De verhuurder mag/kan niet leveren. De verhuurder kan zich beroepen op overmacht en is daardoor niet schadeplichtig. Maar omdat er sprake is van een gebrek kan de huurder de huur opschorten (indien niet uitgesloten) en dan is het nog maar de vraag of de bewuste periode achteraf door huurder wordt betaald. De verhuurder zal daarvoor de stap naar de rechter moeten maken om de openstaande huurtermijnen te innen. In die procedure kan de huurder een beroep doen op huurprijsvermindering (indien niet uitgesloten).

   Let op(!) in beide gevallen kan de inhoud van de huurovereenkomst tot een andere uitkomst leiden.

   Voor je juridische stappen zet is het verstandig eerst in overleg te treden over eventuele betalingsregelingen of andere oplossingen. Partijen zullen in de toekomst immers met elkaar verder moeten.

  • Sporters, coaches en vakjuryleden die niet aanwezig zijn bij het Sportgala, kunnen in de dagen voorafgaand aan het Gala hun stem digitaal uitbrengen.

  • Nee, tandartskosten zoals consulten (controles en kleine ingrepen) en consulten voor de mondhygiënist worden niet vanuit de Topsportpolis vergoed maar vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Deze tandheelkundige verzekering kan je aanvullend (met 10 % korting) afsluiten.

  • Nee, wij kunnen niet bij de data van alle certificaten en kunnen daarom niet aangegeven wie allemaal een certificaat heeft behaald.

   Voordat de toets gemaakt kan worden is het mogelijk aan te geven wie de barverantwoordelijke is. Na het behalen van de toets wordt het certificaat ook toegestuurd aan de aangegeven barverantwoordelijke. Hiervoor moet wel het juiste emailadres van de barverantwoordelijke zijn aangegeven.

  • Jongeren die geselecteerd zijn voor het vervolgtraject bij een bond hebben aangetoond dat ze voldoen aan enkele minimale voorwaarden om de top te halen in die betreffende sport.

   Een sportbond zal veelal eerst zelf nog wat extra testen met hun ondergaan en op basis daarvan besluiten of men doorstroomt naar een bevestigingsprogramma.

   Hierin zullen zij een trainingsprogramma krijgen, worden er doelen opgesteld en zal op basis van respons op het programma worden vastgesteld in hoeverre talent en de potentie tot doorontwikkeling daadwerkelijk aanwezig zijn en of instroom in het nationale programma binnen een bepaalde termijn mogelijk is.

  • Je kunt aandacht geven aan en beleid maken op het gebied van sociale veiligheid en cultuur. Dit draagt bij aan een welkom klimaat. Laat sociale veiligheid ook een voortdurend thema zijn op je vereniging: maak afspraken aan het begin van het seizoen over hoe je het samen aanpakt en verwijs hiernaar in bijvoorbeeld een nieuwsbrief of op een poster. Zet het onderwerp standaard op je bestuursagenda en bij ledenvergaderingen. Neem iedereen serieus die zich onprettig voelt. De beleving van de persoon kan anders zijn dan die van jou.

   Neem het High5 stappenplan voor preventie op de verenging door en maak in Stap 2 en Stap 5 de audit vragenlijsten. Dan krijg je een goede indruk hoe het er bij jullie voor staat. Zorg ook dat je helder hebt wie er verantwoordelijk is voor het thema/ Stel bijvoorbeeld een bestuurder sociale veiligheid aan en zorg dat de vertrouwenscontactpersoon eenvoudig vindbaar is als er iets misgaat.

  • Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom de NOC*NSF Nationale Sportweek kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Ben je benieuwd wat er allemaal op social media gebeurd? Volg ons dan op InstagramFacebook en Twitter via het NOC*NSF account.

  • Op de avond van het Sportgala, bij binnenkomst in AFAS Live.

  • Nee, dit recht verlies je niet. Je wordt aan de voorkant als klant geaccepteerd zonder voorwaarden en het recht op een aanvullende verzekering met gelijke condities blijft van kracht, ook na het verlies van je topsportstatus.

  • Ja, de IVA is rechtsgeldig. Tijdens het schenken van alcohol moet er altijd iemand aanwezig zijn die een IVA heeft gevolgd en het certificaat heeft behaald of in het bezit is van een diploma Sociale Hygiëne. Het is aan te raden de IVA eens per jaar te volgen zodat je goed op de hoogte bent en blijft van de Alcoholwet. En bovendien kan de wet wijzigen.

  • Dit verschilt per sport. Bonden organiseren veelal voor de jongeren die zijn doorverwezen een centrale dag waarin ze verdere uitleg geven over het vervolgtraject (o.a. over trainingslocaties, aantal trainingen per week, lidmaatschap, etc.).

   Let wel, de data van deze dagen zijn veelal al bekend en staan vermeld op de website.

  • Discriminatie in de sport is grofweg in te delen in twee vormen: discriminatie die in de sport zelf zit en discriminatie die door cultuur en gedrag ontstaat.  

   Bij het eerste kun je denken aan het indelen van een mannenen een vrouwencompetitie of aan het verplicht dragen van korte rokjes als wedstrijdkleding. De vraag is wellicht of dit discrimineren is of differentiëren. Het neemt niet weg dat iemand zich hierdoor aangetast kan voelen in zijn of haar waardigheid. Bijvoorbeeld iemand die als transgender in transitie is: de persoon is al naar het andere geslacht over, terwijl de sport hem/haar wellicht in de 'oude' man/vrouw teamindeling wil houden.  

   Bij discriminatie door cultuur en gedrag kun je denken aan bijvoorbeeld uitsluiten om geaardheid of achtergrond. Dan gaat het dus niet om een eigenschap die niet in de sportindeling zou passen, maar om iets wat niet in de cultuur van de verenging zou passen, of wat als ongewenst wordt ervaren.  

   Voor beide vormen moeten we sensitief zijn. Ga het gesprek aan. Om de vraag op te lossen, maar vooral ook om te bepalen hoe we hier gezamenlijk over denken. Voordat er een probleem ontstaat.

  • Sporters willen niet beïnvloed worden door leuke filmpjes, maar willen hun keuze alleen bepalen op basis van sportieve prestaties.

  • Het certificaat heeft geen geldigheidsdatum. Het is aan te raden de IVA eens per jaar te volgen zodat je goed op de hoogte bent en blijft van de Alcoholwet. En bovendien kan de wet wijzigen.

  • Mogelijkheden voor Topsport zijn niet voorbij mocht iemand niet uitgenodigd worden voor de NOC*NSF Talentdag of een vervolgtraject.

   Ten eerste, de uitkomsten van de NOC*NSF Talentdag geven aan dat die persoon momenteel (nog) niet voldoet aan de normcriteria waar deze sporten naar op zoek zijn. Dit betekent niet dat die persoon geen aanleg heeft voor deze sporten, maar dat er helaas nog geen sprake is van extreme waarden die duidelijk potentieel bieden voor later succes.

   Ten tweede zijn de methodieken op de testdag niet honderd procent bepalend. Zij geven alleen een indicatie van toekomstige mogelijkheden.

   Ten derde zijn er per jaar per sport specifieke Talentdagen waar je je voor op kan geven. Hou hiervoor de websites van de deelnemende bonden goed in de gaten!

   Tot slot zijn er ook meerdere Olympische sporten waarbij men op latere leeftijd nog zou kunnen instromen, o.a. wielrennen weg, handboogschieten en geweerschieten. Aanmelden bij een vereniging van een van deze sporten kan altijd of bezoek de website van de bond voor meer informatie (klik hier voor een overzicht van de bonden).

  • In een stemhokje, met een rood potlood.

  • Dat kan, vermits ze met hetzelfde medische dossier werken voor verslaglegging. Voo