Als de voorzitter van het bestuur niet functioneert, moet de vereniging daar iets aan kunnen doen. Uiteraard is het mogelijk de voorzitter op zijn disfunctioneren aan te spreken. Dat kan gebeuren door een medebestuurder, maar ook door elk ander orgaan binnen de vereniging, zoals bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering of de raad van commissarissen.

Motie van wantrouwen

Wettelijk is bepaald dat op schriftelijk verzoek van ten minste zoveel leden die gezamenlijk 10% van de stemmen in de ALV hebben (of minder, als dat in de statuten is bepaald) het bestuur verplicht is tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering. Dit moet gebeuren binnen een termijn van vier weken. Op die ALV kan dan een motie van wantrouwen worden behandeld, waarin het handelen van de voorzitter (of het gehele bestuur) kan worden aangekaart.

Een voorzitter kan er uiteraard ook zelf voor kiezen om op te stappen. Het komt echter vaker voor dat de vereniging wil dat de voorzitter zijn functie neerlegt. In veel gevallen is het ‘dreigen met ontslag’ voldoende om een voorzitter tot aftreden te bewegen. Als dit niet zo is, kan een voorzitter die niet functioneert worden geschorst of ontslagen door het orgaan of de instantie die hem/haar heeft aangesteld.

Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 2:37 lid 6 BW: “Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het orgaan dat hem heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst. Een veroordeling tot herstel van de arbeidsovereenkomst tussen de vereniging en bestuurder kan door de rechter niet worden uitgesproken.”

Ontslaan van voorzitter kan arbeidsrechtelijke consequenties hebben

Het ontslaan van een voorzitter die ook een arbeidsovereenkomst met de vereniging heeft, leidt automatisch tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De rechter kan deze arbeidsovereenkomst niet herstellen.

Let op: het ontslag kan wel arbeidsrechtelijke consequenties hebben. Zo kan de ontslagen bestuurder bijvoorbeeld bij de rechter een ontslagvergoeding eisen omdat zijn arbeidsovereenkomst is beëindigd. Na het schorsen of ontslaan van de voorzitter, zal een nieuwe voorzitter moeten worden gekozen.