In het Burgerlijk Wetboek is verplicht gesteld dat een vereniging een voorzitter heeft. In artikel 2:37 lid 7 BW is dit als volgt verwoord: 

Tenzij de statuten anders bepalen, wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

Managen van de vereniging

De voorzitter van de vereniging heeft een leidende functie. Hij/zij is onder andere verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging. In die zin is de rol van voorzitter te vergelijken met een manager van een bedrijf. De voorzitter is niet de eigenaar/directeur, maar dient te handelen volgens de regels van de vereniging die vastgelegd zijn in de statuten.

Beleidsverantwoordelijke

Samen met de overige bestuurders is de voorzitter beleidsverantwoordelijke. Dat houdt in dat de voorzitter er op toe dient te zien dat het in de algemene ledenvergadering vastgestelde verenigingsbeleid wordt uitgevoerd. Dit beleid zal in veel gevallen tot stand zijn gekomen door commissies en/of werkgroepen binnen de vereniging, op aansturing van het bestuur.

Handelen namens de vereniging

Als lid van het bestuur is de voorzitter gemachtigd om namens de vereniging te handelen met derden.