In de wet is geregeld dat het bestuur van een vereniging zelf een voorzitter uit haar midden kiest. Hier kan echter in de statuten van worden afgeweken, door statutair te bepalen dat de voorzitter in functie wordt gekozen. Er kan dan bijvoorbeeld worden bepaald dat de voorzitter benoemd wordt door de raad van commissarissen of de algemene ledenvergadering.

Veel verenigingen leggen statutair vast dat de voorzitter in functie wordt gekozen (en dus niet door het bestuur zelf). Dit komt het vertrouwen in de voorzitter ten goede.