Verschil stichting en vereniging

 

Vereniging  
(met volledige rechtsbevoegdheid) 

Stichting 

Oprichting 

Notariële akte. 

Notariële akte. 

Doel 

Niet in strijd met openbare orde, goede zeden of de wet. Verbod op verdeling van winst onder leden. 

Niet in strijd met openbare orde, goede zeden of de wet. Verbod op uitkering van winst aan oprichters of bestuurders. 

Inschrijving Kamer van Koophandel 

Verplicht. 

Verplicht. 

Aansprakelijk- 

Heid 

In principe geen hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders. 

In principe geen hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders. 

Statuten 

Naam en vestigingsplaats. 
Doel. 
Verplichtingen van leden. 
Wijze van bijeenroepen algemene vergadering. 
Wijze benoemingen ontslag van bestuurders. 
Bestemming batig saldo in geval van ontbinding.  

Doel. 
Wijze benoeming en ontslag van bestuurders. 
Bestemming batig saldo in geval van ontbinding. 

Leden 

Ja, dat is een voorwaarde voor de vereniging. 

Nee, verboden. 

Interne organisatie 

Algemene ledenvergadering verplicht en bestuur verplicht. Eventueel andere organen. 

Bestuur verplicht. Eventueel andere organen. 

Bevoegdheden 

Volledige rechtsbevoegdheid.  

Volledige rechtsbevoegdheid. Let op het bepaalde in artikel 2:291 BW: 

Een stichting kan alleen registergoederen verkrijgen, vervreemden en bezwaren en overeenkomsten aangaan waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, als de statuten dat mogelijk maken. 

Statutenwijziging 

Door besluit algemene ledenvergadering. 

Niet mogelijk, tenzij de statuten hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid bieden of door een besluit van de rechtbank. 

Ontbinding en opheffing 

Door besluit van de algemene ledenvergadering. Ook als er geen leden meer zijn of als de vereniging (bij faillissement) niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Door een besluit van het bestuur of op vordering van het Openbaar Ministerie, door de rechter. 

Vermogen na ontbinding 

Vermogen dient te worden vereffend zoveel mogelijk overeenkomstig de statuten. 

Vermogen dient te worden vereffend zoveel mogelijk overeenkomstig de statuten. 

Belastingen 

Vereniging kan een onderneming drijven. 
 
In dat geval: vennootschapsbelasting, omzetbelasting en afdracht sociale premies. 

Stichting kan een onderneming drijven. 
 
In dat geval: vennootschapsbelasting, omzetbelasting en afdracht sociale premies. 

Erven/legaten/ Schenkingen 

Kan erven en daarnaast ook legaten/schenkingen ontvangen. 

Vrijstelling van successie- en schenkingsrecht, indien de verkrijging niet hoger is dan € 2.111, vrijstelling 2015. 
ANBI’s en SBBI’s volledig vrijgesteld. 

Kan erven en daarnaast ook legaten/schenkingen ontvangen. 

Vrijstelling van successie- en schenkingsrecht, indien de verkrijging niet hoger is dan € 2.111, vrijstelling 2015. 
ANBI’s en SBBI’s volledig vrijgesteld.