Binnen de vereniging houdt de algemene ledenvergadering toezicht op het bestuur van de vereniging. Het bestuur legt rekening en verantwoording af en kan, bij misstanden, door de algemene ledenvergadering worden ontslagen.

Openbaar Ministerie

Een stichting heeft geen toezichthoudend orgaan. Om die reden heeft de wet (artikel 2:297 BW) aan het Openbaar Ministerie de bevoegdheid gegeven om bij ernstige twijfel of de wet en/of statuten te goeder trouw worden nageleefd, dan wel het bestuur naar behoren wordt uitgevoerd, het bestuur om inlichtingen te verzoeken. Als daar geen bevredigend antwoord op komt, kan de rechter bevelen dat de administratie van de stichting openbaar wordt gemaakt.

Hoewel dit niet in de wet is opgenomen, wordt aangenomen dat iedere (rechts)persoon die misstanden bij een stichting vermoedt, zich tot het Openbaar Ministerie kan wenden.