Onder de werknemersverzekeringen vallen de volgende verzekeringen:

  • Werkeloosheidswet (WW)
  • Wet op de Arbeidsongeschiktheidverzekering (WAO)
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Werknemersverzekeringen

Ook werknemersverzekeringen zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen. Ze verzekeren je werknemers tegen de financiële gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Als werkgever kun je de premies voor de werknemersverzekeringen niet inhouden op het loon van je werknemers. Deze premies komen volledig voor rekening van jou als werkgever.

Berekenen en betalen premies werknemersverzekeringen

Hoeveel premie werknemersverzekeringen je precies moet betalen, hangt af van het loon van jouw werknemer. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt twee keer per jaar (in januari en juli) de hoogte van het premiepercentage vast.

De hoogte van de WW-premie hangt bovendien af van het soort contract: voor werknemers met een vast contract betaal je een lagere premie dan voor werknemers met een flexibel contract.

Percentages in 2021

In januari 2021 gelden de volgende percentages voor de WW-premie:

  • vast contract: premie Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf-laag): 2,70%.
  • flexibel contract: premie Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf-hoog): 7,70%.

De basispremie WAO/WIA is een voor alle werkgevers gelijke premie over het premieloon. In januari 2021 is deze basispremie 7,03% + 0,5% opslag kinderopvang.

Het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen in 2021 is € 58.311 op jaarbasis. Verdient een werknemer dus meer dan € 58.311 per jaar, dan hoef je over het meerdere bedrag geen premies te betalen.

Het berekenen en betalen van de premies werknemersverzekeringen doe je wanneer je aangiften loonheffingen doet.