Een sportvereniging hoeft zelf geen inkomstenbelasting te betalen, dat is namelijk een belasting die alleen natuurlijke personen verschuldigd zijn. Maar heb je als vereniging personeel in dienst, bijvoorbeeld een coach, trainer of een beheerder van de kantine? Dan betaalt deze werknemer over zijn of haar inkomsten wel inkomstenbelasting.

Het is belangrijk om hiervan goed op de hoogte te zijn als bestuur, zodat je de medewerkers van jouw vereniging hierover kunt voorlichten.

Waarover wordt inkomstenbelasting geheven?

Inkomstenbelasting wordt geheven over het inkomen van alle natuurlijke personen (mensen) die ofwel in Nederland wonen, ofwel in het buitenland wonen en een Nederlands inkomen hebben. Werknemers die in Nederland wonen worden hier belast voor hun gehele inkomen. Werknemers die buiten Nederland wonen worden slechts in Nederland belast voor zover hun inkomsten uit een Nederlandse bron wordt genoten, om dubbele belasting te voorkomen. Ook zijn er voor buitenlandse werknemers soms uitzonderingen van toepassing op de inkomstenbelastingheffing.

Hoeveel een medewerker van jouw vereniging moet betalen aan inkomstenbelasting is van erg veel factoren afhankelijk. Niet alleen de hoogte van het inkomen, maar ook andere zaken spelen mee. Jouw werknemer kan in bepaalde gevallen van diverse soorten heffingskortingen gebruik maken en er zijn ook diverse aftrekposten die het belastbaar inkomen kunnen verlagen. Om dat goed in beeld te brengen moet er één keer per jaar aangifte gedaan worden door jouw medewerker.

De boxen

Als het over inkomstenbelasting gaat hoor je vaak de term ‘box’. Hiermee worden de verschillende soorten van inkomen aangeduid. Bij de inkomstenbelasting bestaan drie verschillende boxen:

 • Box 1 inkomen uit werk en woning, bestaande uit:
  A. winst uit onderneming
  B. inkomen uit dienstbetrekking
  C. resultaat uit overige werkzaamheden (neveninkomsten)
  D. bepaalde periodieke uitkeringen en verstrekkingen;
  E. inkomsten uit eigen woning

 • Box 2 inkomen uit aanmerkelijk belang
 • Box 3 inkomen uit vermogen

Tussen de boxen bestaat een rangorde. Indien bepaalde inkomsten onder meer dan één categorie vallen, dan is de eerstgenoemde categorie in beginsel van toepassing.

Verschillen tussen de regels voor de loonbelasting en de regels voor de inkomstenbelasting

De regels voor de loonbelasting verschillen op een aantal punten van de regels voor de inkomstenbelasting, bijvoorbeeld als het over het ter beschikking stellen van een auto en over de reiskosten tussen woning en werk gaat.

Auto ter beschikking gesteld

Als jouw vereniging aan een werknemer een personenauto ter beschikking stelt die hij voor privé doeleinden mag gebruiken, heeft dit géén gevolgen voor de loonbelasting. Je meldt dit wel met een speciale code op de loonbelastingkaart.

Voor de inkomstenbelasting moet wel met het gebruik van de personenauto rekening worden gehouden. De werknemer krijgt dan te maken met ‘bijtelling’. Dat betekent dat een deel van de cataloguswaarde van de auto bij het inkomen wordt opgeteld en dat daar ook belasting over moet worden betaald.

Reiskosten woning-werk

Voor de loonbelasting geldt dat de reiskosten woning-werk onder bepaalde voorwaarden volgens vaste bedragen belastingvrij vergoed kunnen worden. In 2021 kan een bedrag van € 0,19 per kilometer belastingvrij worden verstrekt.

Voor de inkomstenbelasting kunnen werknemers alleen reiskosten aftrekken als zij reizen met het openbaar vervoer of met de fiets.