In de wet (Artikel 2:36 BW) staat dat een lid tegen het einde van het boekjaar op kan zeggen, met een opzegtermijn van vier weken.

De meeste sportverenigingen houden het kalenderjaar aan als boekjaar. Oftewel: leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, dienen vóór 30 november op te zeggen. Doen ze dat niet, dan zijn ze automatisch nog een jaar lid.

Statuten over opzegtermijn

In de statuten kan hiervan afgeweken worden. Dit betekent dat een sportvereniging in de statuten zelf kan bepalen wat de opzegtermijn is en hoe het lidmaatschap opgezegd kan worden (bijvoorbeeld alleen schriftelijk). Een lidmaatschap van een vereniging kan alleen conform de statuten opgezegd worden.

Verschil tussen abonnement op sportschool en lidmaatschap van vereniging

Sommige mensen verwarren het lidmaatschap van een sportvereniging met een abonnement op een sportschool. Er zijn echter belangrijke verschillen tussen de wettelijke voorwaarden die gelden voor het lidmaatschap van een vereniging enerzijds en die van een abonnement anderzijds. Bij een vereniging ga je als lid verplichtingen aan; bij een sportschool neem je als klant een dienst af.

Wet van Dam

Bij abonnementen op bijvoorbeeld sportscholen en fitnesscentra is de Wet van Dam van toepassing. Deze wet bepaalt dat aflopende contracten niet meer stilzwijgend voor een jaar verlengd mogen worden.

Na de eerste vaste periode (meestal het eerste jaar) kan een nieuw (jaar)contract aangeboden worden. Gebeurt dat niet, dan geldt dat het abonnement stilzwijgend wordt verlengd en met een opzegtermijn van één maand opzegbaar is. Het abonnement mag op dezelfde manier (bijvoorbeeld telefonisch/per email) opgezegd worden als het aangegaan is.

De Wet van Dam is echter niet van toepassing op verenigingen. Dit betekent dat, anders dan bij sportschoolabonnementen, leden hun lidmaatschap van een sportvereniging niet maandelijks kunnen opzeggen (behalve als dit in de statuten staat). Het lidmaatschap van een vereniging is standaard een jaarverplichting.

Jaarlijkse verplichting en stilzwijgende verlenging

De wet bepaalt dat, wanneer het verenigingslidmaatschap gedurende een boekjaar eindigt, de contributie voor dat jaar voor het geheel verschuldigd blijft, tenzij de statuten anders bepalen. Verder kan bij verenigingen het lidmaatschap (en dus ook de verplichting om contributie te betalen) stilzwijgend worden verlengd.

Te late opzeggingen

Veel sportverenigingen krijgen te maken met te late opzeggingen. Vaak betreft het leden die denken dat ze per direct op kunnen zeggen. Andere leden zijn niet op de hoogte van het feit dat het lidmaatschap stilzwijgend verlengd wordt, of hebben over het hoofd gezien dat er alweer een jaar voorbij is.

Als sportvereniging hoef je deze te late opzeggingen niet te accepteren. Doe je dat wel, dan loop je veel contributiegelden mis. Hierbij komt ook nog dat je, als je de opzegging van een lid na 1 december accepteert, vaak wel de afdracht voor dat lid aan de sportbond moet betalen. Oftewel: wel kosten, geen inkomsten.

Opzeggen per kwartaal of halfjaar 

Te late opzeggingen niet accepteren, kan boze leden tot gevolg hebben. Mensen die geen lid meer willen zijn, zullen het niet leuk vinden dat ze nog voor een heel jaar contributie moeten betalen. Om dit te voorkomen, maken sommige verenigingen het mogelijk ook per kwartaal of per halfjaar op te zeggen. Let op: wil je dit doen, dan moet de mogelijkheid hiertoe in de statuten zijn opgenomen. 

Uitzonderingen opzegtermijn

Er is een uitzondering op de opzegtermijn en de verplichting voor het hele jaar contributie te betalen. Ieder lid kan volgens de wet met onmiddellijke ingang het lidmaatschap opzeggen als er een besluit door de vereniging is genomen waarbij de rechten van het lid zijn beperkt of de verplichtingen zijn verzwaard. Dit houdt bijvoorbeeld in: verhoging van de contributie. Deze opzegging moet gebeuren binnen een maand nadat het besluit kenbaar is gemaakt.

In de statuten kan van bovenstaande wettelijke bepaling worden afgeweken: “Deze bevoegdheid tot opzegging kan de leden bij de statuten worden ontzegd voor het geval van wijziging van de daar nauwkeurig omschreven rechten en verplichtingen en voorts in het algemeen voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.” Een erg ingewikkelde regeling dus.

Opzegtermijn geldt niet bij fusie

Let op: ook als jouw sportvereniging splitst of fuseert met een andere vereniging, kunnen leden binnen een maand opzeggen met onmiddellijke ingang.

Opzegtermijn losse producten

Het lidmaatschap van de vereniging kan, zoals hierboven beschreven, niet maandelijks opgezegd worden. Deze regel geldt echter niet voor eventuele losse producten die een vereniging aanbiedt.

Bied je als sportvereniging, naast het lidmaatschap, ook een abonnement op het clubblad aan én betalen de leden hiervoor apart? Dan kunnen ze dit abonnement wel maandelijks opzeggen, als een eerste jaarabonnement verstreken is. Hetzelfde geldt uiteraard voor andere abonnementen die de vereniging apart van het lidmaatschap aanbiedt, zoals bijvoorbeeld het maandelijks ontvangen van golfballen of vitaminepillen.

Inbegrepen producten vs losse producten

Let op: zitten het clubblad of de golfballen inbegrepen bij het lidmaatschap van de sportvereniging? Dan is het geen los product en geldt bovenstaande regeling niet.