Het strafrecht is een verzameling van wet- en regelgeving waarin gedragingen zijn omgeschreven die door de wetgever gesanctioneerd zijn. Kort gezegd: Het strafrecht draait om de berechting van strafbare feiten.

Wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht staan de strafbare feiten genoemd. Er zijn twee soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn relatief lichte vergrijpen (zoals openbare dronkenschap en vandalisme). Misdrijven zijn ernstigere vergrijpen (zoals verkrachting en moord).

Wetboek van Strafvordering

In het wetboek van strafvordering is vastgelegd hoe strafbare feiten worden vervolgd. Onder meer de manier van vervolging en de rechtsgang zijn in dit boek opgenomen.

Mogelijke overtredingen en misdrijven binnen de sport

Binnen de sport kunnen onder andere de volgende overtredingen en misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht voorkomen:

  • misdrijven tegen de zeden, o.a. aanranding, verkrachting, kinderporno (artikelen 239 t/m 253);
  • mishandeling (artikelen 300 t/m 306);
  • veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld (artikelen 307 t/m 309);
  • belediging en discriminatie (artikelen 137c t/m g en 429quater).

Hoe werkt het strafrecht

Wanneer iemand kennis heeft van een overtreding of misdrijf, is diegene bevoegd aangifte te doen bij de politie. Bij bepaalde misdrijven bestaat er zelfs een verplichting om aangifte te doen. Dit betreft met name gevallen waarin levens in gevaar zijn (gekomen). Nadat aangifte is gedaan, bepaalt een officier van justitie of een strafzaak wordt gestart tegen de verdachte. Zo ja, dan wordt een onderzoek opgestart. Daarna brengt de officier van justitie de strafrechtzaak namens het Openbaar Ministerie voor de rechter. De rechter kan dan oordelen of de verdachte schuldig is en als dat het geval is, een sanctie opleggen. Een straf kan alleen worden opgelegd als iemand ook schuldig is bevonden.

Verhouding tuchtrecht en strafrecht

Het tuchtrecht en het strafrecht sluiten elkaar niet uit. Ze kunnen juist naast elkaar bestaan. Als iemand een overtreding begaat die niet alleen tegen de verenigingsregels, maar ook tegen de wet ingaat, kan deze persoon zowel strafrechtelijk als tuchtrechtelijk een sanctie opgelegd krijgen. Ook kan iemand daarnaast nog aansprakelijk worden gehouden voor de door hem/haar aangebrachte schade.