In de wet is vastgelegd dat het bestuur van een vereniging zelf een penningmeester uit haar midden kiest. Hier kan echter in de statuten van worden afgeweken, door statutair te bepalen dat de penningmeester in functie wordt gekozen. Er kan dan bijvoorbeeld worden bepaald dat de penningmeester benoemd wordt door de raad van commissarissen of de algemene ledenvergadering.

Veel verenigingen leggen statutair vast dat de penningmeester in functie wordt gekozen (en dus niet door het bestuur zelf). Dit komt het vertrouwen in de penningmeester ten goede.