Sportballen

Bonden

We werken samen aan een integere en sociaal veilige sportomgeving voor iedereen. Dat doen we door bijvoorbeeld de Basiseisen sociale veiligheid te ondersteunen bij clubs, door de Code goed sportbestuur, of door ons in te spannen aan de hand van de Minimale Kwaliteitseisen. Voor sportbonden is er veel documentatie en ondersteuning beschikbaar op het onderwerp integriteit en sociale veiligheid. 

Handreiking integriteit voor sportbonden

Integriteit in de sport bevorderen en bewaken vraagt doorlopende en samenhangende aandacht, met een goed georganiseerde integriteitsaanpak. Dat is maatwerk voor elke sport en sportbond. Tegelijkertijd raakt elke integriteitsaanpak dezelfde aandachtsgebieden, vragen en verplichte onderdelen vanuit wet- en regelgeving. Deze onderdelen zijn samengebracht in de handreiking Met een structurele integriteitsaanpak naar een veilige, eerlijke en schone sport (oktober 2022). Hiermee kunnen sportbonden werk maken van de gedeelde integriteitsambitie en bijdragen aan de ambitie dat we het sportiefste land ter wereld worden.

  1. Lees de handreiking (pdf)

Zorgvuldig omgaan met signalen rondom integriteit en registratie AVG

Leidraad Zorgvuldig omgaan met signalen rondom integriteit
Wat kan (of moet) een sportbond doen naar aanleiding van signalen van (mogelijke)
integriteitsschendingen? In de leidraad 'Zorgvuldig omgaan met signalen rondom integriteit' wordt het volledige proces beschreven waar een sportbond mee te maken kan krijgen. Vanaf het eerste signaal dat er (mogelijk) iets aan de hand is, tot de uiteindelijke afdoening hiervan en eventuele preventieve stappen die hieruit kunnen volgen.

Vanwege de complexiteit van dit proces, zijn de stappen niet te beschrijven in een vaststaand stroomschema dat altijd gevolgd kan worden. Het kan per situatie net weer anders zijn, samenlopen of tussentijds veranderen. De leidraad gaat daarom in op de belangrijkste hoofdlijnen en biedt handvatten voor een zorgvuldige omgang met signalen.

Leidraad: Registratie van signalen
rondom integriteit & AVG

Goede registratie van signalen (en de opvolging ervan) is belangrijk. Het geeft inzicht in de tijdlijn, genomen besluiten en de onderbouwing ervan. Een dergelijk dossier moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe zorg je daarvoor? In de leidraad: Registratie van signalen rondom integriteit & AVG zijn de meest belangrijke handvatten opgesomd.

  1. Leidraad: zorgvuldig omgaan met signalen rondom integriteit
  2. Leidraad: Registratie van signalen rondom integriteit & AVG

Basiseisen sociale veiligheid

Een veilige sport begint bij een goede basis. Om sportaanbieders hierbij te helpen, hebben de VSG, NOC*NSF en sportbonden samen de Basiseisen sociale veiligheid ontwikkeld. Dit zijn vier eisen die sportaanbieders helpen bij het creëren van een stevig fundament voor sociale veiligheid op de club. Dit zijn:

  • het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers die werken met kwetsbare doelgroepen (zoals kinderen en sporters met een beperking);
  • het invoeren van de gedragscode;
  • het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon; 
  • het vakkundig scholen van trainer-coaches.

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de uitvoering en handhaving van de basiseisen bij lokale clubs. Maar ook sportbonden kunnen clubs bewust maken van de basiseisen en hen ondersteunen door hier actief over te communiceren of deze te verplichten vanuit de bond.

In 2024 is er aandacht aan de Basiseisen sociale veiligheid besteed door middel van de campagne de 4 v's voor veiligheid. Via de campagnepagina lees je meer over de campagne, de Basiseisen sociale veiligheid en wat bonden, gemeenten en clubs kunnen doen om hier aandacht aan te besteden.

  1. Lees meer over de Basiseisen sociale veiligheid

Code Goed Sportbestuur voor bestuurders en toezichthouders

Goed sportbestuur helpt de sportsector vooruit. Daarom is er sinds 2005 de Code goed sportbestuur voor bestuurders en toezichthouders in de sport. Van alle sportorganisaties in Nederland wordt verwacht dat zij aan die code voldoen. Zo dragen zij bij aan hun eigen legitimiteit en de integriteit van de sportsector. Aan de hand van de vier essentiële principes verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie geven sportorganisaties via de code invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers.

De Code goed sportbestuur is in 2021 voor het laatst herzien. De samenleving verandert immers continu en de sportsector professionaliseert steeds verder. In de herziene versie ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke en organisatorische kwaliteit.

  1. Lees de Code goed sportbestuur