Lockers

Dopingvrije sport

Bij de Nederlandse sportieve ambitie om tot de beste tien sportlanden ter wereld te horen, past een effectief en efficiënt antidopingbeleid, dat gericht is op het tegengaan van gebruik, verstrekking en handel in dopinggeduide middelen. NOC*NSF streeft naar een dopingvrije sport om zo eerlijke sport te bevorderen, de integriteit van de sport te bewaken en (de gezondheid van) de sporters te beschermen.

In Nederland dragen NOC*NSF, de sportbonden, de rijksoverheid (het ministerie van VWS) en de Dopingautoriteit gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het antidopingbeleid. NOC*NSF zet zich samen met de sportbonden en andere partijen in om dit beleid te borgen en uit te voeren.

Lees het Nationaal Dopingreglement

Regelgeving

World Anti-Doping Code

Het antidopingbeleid wordt internationaal bepaald en vastgesteld door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). De sport en de overheden hebben beleid en regelgeving op het gebied van doping vastgelegd  in de World Anti-Doping Code (Code). Hierin is onder meer de definitie van doping opgenomen, maar ook  welke sanctie(s) gehanteerd worden, en welke  verplichtingen er zijn rondom voorlichting en informatie.

Hiermee wordt gestreefd naar standaardisatie van regelgeving. In principe maakt het voor sporters dus niet uit in welk land ze wonen , welke sport ze beoefenen of aan welk evenement ze meedoen: voor alle sportbonden die de Code hebben geaccepteerd en geïmplementeerd gelden dezelfde dopingregels.

The acceptance of the World Anti-Doping Code form

In 2003 heeft NOC*NSF 'The acceptance of the World Anti-Doping Code form' ondertekend, waarmee de Nederlandse sport zich heeft verplicht in overeenstemming te zijn met de Code. NOC*NSF heeft daarna in haar toelatingscriteria opgenomen dat sportbonden verplicht zijn een dopingbeleid en dopingreglement te hebben dat voldoet aan de van toepassing zijnde voorwaarden uit de Code.

Nationaal Dopingreglement

De Dopingautoriteit heeft de Code voor Nederland vertaald naar het Nationaal Dopingreglement, dat door alle sportbonden moet worden vastgesteld. Hierdoor zijn alle sporters, lid van een sportbond, direct verbonden aan het Dopingreglement en het daarbij bijbehorende tuchtreglement.

In de Code zijn elf  typen dopingovertredingen opgenomen:

 • aanwezigheid van een verboden stof in een urine- of bloedmonster;
 • gebruik (of poging tot gebruik) van een verboden stof en/of verboden methode;
 • gebrekkige medewerking;
 • gebrekkige informatieverstrekking door een sporter;
 • manipuleren (of poging tot manipuleren);
 • bezit;
 • handel (of poging tot handel);
 • toediening (of poging tot toediening);
 • medeplichtigheid (aan (het begaan van) een dopingovertreding);
 • verboden samenwerking (met geschorst begeleidend personeel);
 • ontmoedigen of benadelen van melders van mogelijke dopingovertredingen.

Handhaving en sanctionering

In Nederland valt de dopingregelgeving onder het tuchtrecht. Tuchtrecht maakt deel uit van het verenigingsrecht en gaat over het straffen van gedrag in een specifieke groep. Dopinggebruik in Nederland valt niet onder het strafrecht. Hierin verschilt Nederland van andere landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk. In Nederland kan je alleen op basis van het tuchtrecht worden gestraft wanneer je een dopingovertreding hebt begaan.

De sportbond is verplicht om de tuchtrechtelijke afhandeling van dopingzaken bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) onder te brengen. Het ISR spreekt dan recht namens de bond. Voor meer informatie over het ISR kun je terecht op isr.nl.

Het dopingbeleid werkt met een unieke én uniforme sanctionering. De standaard sanctieperiode is vier jaar. Bij verzachtende omstandigheden kan eventueel sprake zijn van strafvermindering en bij verzwarende omstandigheden van strafvermeerdering. Topsporters die beschuldigd worden van een dopingovertreding, kunnen, indien nodig, ondersteuning krijgen.

Preventie en voorlichting

Naast het uitvoeren van het Nationaal Controle Programma, bestaande uit jaarlijks ongeveer 3000 dopingcontroles, heeft het antidopingprogramma in Nederland een preventieve kant. Voorlichting van sporters en begeleiders is een belangrijk preventiemiddel, dat gericht is op bewustwording en gedragsverandering. Het helpt bij het voorkomen van overtredingen. Daarnaast is het noodzakelijk dat sporters en begeleiders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten uit de World Anti-Doping Code (Code). 

Sportbonden zijn verantwoordelijk voor goede voorlichting van hun sporters en begeleiders. De Dopingautoriteit organiseert hiervoor voorlichtingsbijeenkomsten en heeft voor verschillende doelgroepen voorlichtingsmaterialen en -tools ontwikkeld. Zo zijn er diverse E-learnings voor sporters en coaches beschikbaar. Daarnaast is de Dopingwaaier App onmisbaar. Met deze gratis app kun je direct alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen controleren op de aanwezigheid van doping, maar je kunt ook voedingssupplementen checken.

Een belangrijk aspect van de voorlichtingsbijeenkomsten is het leren voorkomen van onbewuste dopingovertredingen. Sporters en begeleiders worden er bijvoorbeeld bewust van gemaakt dat zowel het gebruik van voedingssupplementen, als het gebruik van medicijnen en drugs kan leiden tot een positieve dopingtest.

 1. Dopingwaaier
 2. Video dopingregels: de basics