Herziene Code Goed Sportbestuur

De Code Goed Sportbestuur biedt een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur. Het gedeelde fundament op basis waarvan de sportsector wil functioneren. Zo zorgen we met elkaar voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

De Code Goed Sportbestuur is in 2021 geactualiseerd. De samenleving verandert continu en de sportsector professionaliseert. In de nieuwe Code Goed Sportbestuur ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. Gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. De Code heeft het karakter ‘pas toe én leg uit’ en nodigt bestuurders en toezichthouders in sportorganisaties uit om de principes te vertalen naar hun eigen situatie.

Check de tool van de herziene Code Goed Sportbestuur

De vier principes van goed sportbestuur

Van alle sportorganisaties in Nederland wordt verwacht dat zij aan de Code voldoen. Zo dragen zij bij aan hun eigen legitimiteit en de integriteit van de sportsector. Aan de hand van de vier essentiële principes verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie geven sportorganisaties via de Code invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Deze vier principes zijn in onderstaande blokken uiteengezet.

Verantwoordelijkheid

Principe #1

Een sportorganisatie heeft een bestuursstructuur waarin bestuurders eindverantwoordelijk zijn voor een heldere visie op de sport, de sportorganisatie, de verschillende rollen en taken, het naleven van wet- en regelgeving en het organiseren van voldoende tegenspraak.

Daarbij maken zij keuzes die sociaal en moreel verantwoord zijn. Het is belangrijk dat bestuurders toegerust zijn en blijven op hun taken. Besturen zijn verantwoordelijk voor de bestuurlijke inrichting van de sportorganisatie en voor het organiseren van de kaders en het processen waarbinnen de sport tot stand komt.

De bestuurlijke inrichting is gericht op effectieve, efficiënte en gedragen besluitvorming en zorgvuldig toezicht. Afhankelijk van de rechtspersoonlijkheid en het besturingsmodel wordt toezicht gehouden door een toezichthoudend bestuur, een RvT/RvC, de ALV of ledenraad.

  1. Bekijk de video over principe 1
  2. Volg de e-learning 'Code Goed Sportbestuur'
Lees meer

Principe #1

Goed Sportbestuur

Democratie

Principe #2

Een sportorganisatie heeft te maken met allerlei belanghebbenden. Besturen is positie kiezen tussen de verschillende belangen. De inbreng en inspraak van belanghebbenden is cruciaal om tot gedragen besluitvorming te komen.

Het bestuur weet wat er leeft in de samenleving en meer specifiek bij de eigen stakeholders en laat zien wat zij daarmee doet.

  1. Bekijk de video over principe 2
  2. Volg de e-learning 'Code Goed Sportbestuur'
Lees meer

Principe #2

Goed Sportbestuur

Maatschappij

Principe #3

Sport is veel meer dan alleen plezier en spel. Sportorganisaties zijn hiervan bewust en laten zien op welke wijze zij bijdragen aan hun maatschappelijke rol. Verantwoording hierover draagt bij aan de legitimiteit van bestuur en organisatie, omdat het vertrouwen van de buitenwereld wordt versterkt.

Een sportorganisatie heeft een belangrijke rol in de maatschappij en heeft daarover contact met andere sportorganisaties, overheden en maatschappelijke organisaties.

  1. Bekijk de video over principe 3
  2. Volg de e-learning 'Code Goed Sportbestuur'
Lees meer

Principe #3

Goed Sportbestuur

Transparantie

Principe #4

Transparantie verhoogt het vertrouwen in de organisatie en stimuleert bestuurders en medewerkers om beter te presteren. Het bestuur van een sportorganisatie is bereid om zich regelmatig naar haar omgeving te verantwoorden.

Het afleggen van verantwoording is essentieel voor goed sportbestuur en is verbonden aan het dragen van verantwoordelijkheid. Het maakt controle mogelijk, creëert draagvlak en helpt doofpotsituaties voorkomen.

  1. Bekijk de video over principe 4
  2. Volg de e-learning 'Code Goed Sportbestuur'
Lees meer

Principe #4

Goed Sportbestuur

Naleving van de Code Goed Sportbestuur

Het naleven van de Code Goed Sportbestuur is gebaseerd op het ‘pas toe én leg uit’-principe. De Code biedt daarmee ruimte voor flexibiliteit naar eigen context. Daarmee biedt de Code een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur van elke sportorganisatie in Nederland. Bestuurders en toezichthouders van deze sportorganisaties in Nederland leggen tijdens de algemene vergadering en in het jaarverslag verantwoording af over de naleving van de Code.