Het beleid van NOC*NSF: Sportagenda

In 2004 namen NOC*NSF en de aangesloten sportbonden het initiatief voor een gezamenlijke beleidsagenda, de Sportagenda, die telkens vier jaar beslaat. Het huidige beleid van NOC*NSF is vastgelegd in de Sportagenda 2032. Deze is in mei 2022 tijdens de Algemene Vergadering vastgesteld.

In 2021 werken we verder aan een meerjarenvisie voor de sport in de Sportagenda 2020+.

Sportagenda geeft richting aan

Deze agenda is het fundament voor het strategisch plan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting van NOC*NSF en geeft de richting aan die de georganiseerde sport samen met haar partners in wil slaan.

Sportagenda 2032: Nederland het sportiefste land ter wereld

In 2032 heeft iedereen, in alle levensfasen en op alle ambitieniveaus, dagelijks sportplezier. Bovenal door zelf en samen te sporten, te excelleren in sport of sportief te bewegen, maar ook als vrijwilliger, professional en supporter in een sociaal veilige, gezonde en duurzame omgeving. Verrijkt door waardevolle topsport.

Deze integrale ambitie vormt de basis van de Sportagenda 2032.