Algemene Vergadering van NOC*NSF van 20 november 2023

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van NOC*NSF. De AV houdt toezicht op het bestuur van NOC*NSF en stelt het instrumentarium (Sportagenda, Bestedingsplan en Richtlijnen) voor het strategisch beleid van NOC*NSF vast.

De Algemene Vergadering van NOC*NSF komt twee keer per jaar bijeen, in mei en november. Buiten dit statutair bepaalde schema bestaat de mogelijkheid Extra AV’s te organiseren.

Bekijk hier de stukken van de AV van 20 november 2023: 

-> Convocatie Algemene Vergadering NOC*NSF van 20 november 2023

-> Uitnodiging Algemene Vergadering NOC*NSF van 20 november 2023

-> Totaalbestand AV NOC*NSF 20 november 2023 - deel 1 

-> Totaalbestand AV NOC*NSF 20 november 2023 - deel 2 

Bekijk hier de overige stukken:

0. Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Duurzaamheid

3. Voortgang Sportagenda

4. Tweede Kamerverkiezingen

5. Contouren Topsportstrategie 2025+

6. Vooruitblik Olympische en Paralympische Spelen 2024 Parijs

7. Jaarplan en begroting 2024

7.a. Jaarplan 2024

7.b. Begroting 2024

7.c. Advies Financiële Commissie

7.d. Vaststelling contributie 2024

8. Reglementen

8.a. Expertpanel Topsport

8.a.1. Oplegger Reglement Expertpanel Topsport

8.a.2. Reglement Expertpanel Topsport 

8.b. Reglement Topsportdisciplines 

8.b.1. Oplegger Reglement Topsportdisciplines

8.b.2. Reglement Topsportdisciplines

8.c. Statusreglement 

8.c.1. Oplegger Statusreglement Topsporters

8.c.2. Statusreglement Topsporters 

9. Samenstelling commissies

9.a. CRBS

9.a.1. Voordracht commissielid CRBS

9.a.2. Bijlage 1 CV Rosetta Kooistra

9.b. Commissie Registratie Persoonsgegevens KISS

9.b.1. Voordracht commissielid KISS

9.b.2. Bijlage 1 CV Steven Vierhout 

9.c. Expertpanel Topsport

9.c.1. Voordracht leden Expertpanel Topsport

9.c.2. Bijlage 1 CV Erik Cornelissen

10. Toetreding geassocieerden

10.a. Branchevereniging E-sports Nederland (BEN)

10.a. Notitie BEN geassocieerde

10.a.1. Notitie BEN

10.a.2. Uittreksel handelsregister

10.a.3. Afschrift statuten Branchevereniging Esports Nederland

10.a.4. Jaarrekening 2022 Esports

10.a.5. Branchevereniging Esports Nederland

10.b. Achterhoek in Beweging

10.b. Notitie Achterhoek in Beweging

10.b.1.Brief NOC*NSF - geassocieerd lidmaatschap

10.b.2. Uittreksel handelsregister Achterhoek in Beweging

10.b.3. Afschrift - Digitaal Oprichting St Achterhoek in beweging

10.b.4. Jaarrekening 2022 Achterhoek in Beweging

10.b.5. Overzicht deelnemende gemeenten en partners Achterhoek in Beweging

11. Samenstelling bestuur NOC*NSF

11.a. Voordracht vacature algemeen bestuurslid

11.a.1. Samenstelling bestuur NOCNSF - benoeming algemeen bestuurslid 

11.a.2. Bijlage 1 CV Erik Versnel

11.b. Herijking profiel penningmeester bestuur NOC*NSF

11.b.1. Notitie herijkingprofiel financial-voorzitter auditcommissie

11.b.2. Herijkt profiel bestuurslid financial-voorzitter auditcommissie

12. Verslag Algemene Vergadering 15 mei 2023

12.1. Conceptverslag AV NOCNSF 15 mei 2023

12.2. Presentatie AV 15 mei 2023

13. Rondvraag en sluiting

 Ter informatie 

14. Rapportage Commissie Registratie Persoonsgegevens KISS