Toelatingseisen voor leden NOC*NSF

Nieuwe leden komen in eerste instantie uitsluitend in aanmerking voor een aspirant lidmaatschap. Het aspirant-lidmaatschap heeft een eigen set rechten en plichten, inclusief een gezamenlijk te bepalen ontwikkelperspectief.

Bij aanmelding als aspirant-lid dient in beginsel al te zijn voldaan aan de criteria voor een gewoon lidmaatschap, zoals in het Reglement Toelatingseisen is omschreven. Na een periode van twee jaar besluit de Algemene Vergadering van NOC*NSF of het aspirant lidmaatschap wordt omgezet in een gewoon (volledig) lidmaatschap.

Geassocieerden

Geassocieerden zijn geen lid (in de zin als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) van NOC*NSF en hebben als aangeslotenen beperkte rechten en plichten. De rechten en plichten van de leden van de NOC*NSF en geassocieerden zijn opgenomen als bijlage bij het Reglement Toelatingseisen en maken hiervan onverbrekelijk deel uit.

Statuten en reglementen van NOC*NSF

-> Reglement Toelatingseisen NOC*NSF

-> De statuten van NOC*NSF

-> Bestuurs-en directiereglement (vastgesteld op 13 juni 2019)

-> Nominatie en Remuneratiecommissiereglement (vastgesteld op 16 maart 2023)

-> Minimale kwaliteitseisen