Algemene Vergadering van NOC*NSF

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van NOC*NSF. De AV houdt toezicht op het bestuur van NOC*NSF en stelt het instrumentarium (Sportagenda, Bestedingsplan en Richtlijnen) voor het strategisch beleid van NOC*NSF vast.

De Algemene Vergadering van NOC*NSF komt twee keer per jaar bijeen, in mei en november. Buiten dit statutair bepaalde schema bestaat de mogelijkheid Extra AV’s te organiseren.

De eerstvolgende AV vindt plaats op 16 mei 2022 

-> Convocatie Algemene Vergadering NOC*NSF van 16 mei 2022

-> Uitnodiging Algemene Vergadering NOC*NSF van 16 mei 2022

-> Totaalbestand alle stukken

Bekijk hier de stukken:

0. Agenda

1. Opening en mededelingen

2.0. Sportagenda 2032 - Notitie AV 16 mei 2022
2.1. Sportagenda 2032 - Schematische weergave

3. Terugblik Olympische en Paralympische Spelen Beijing 2022

4.0. Veranderagenda notitie
4.2. Veranderagenda - over bestuursmodel t.b.v. 16 mei 2022

5. Sport en integriteit

6. Rapportage NOC*NSF
6.a.1 Jaarverslag NOC*NSF 2021 - notitie
6.a.2. Jaarverslag NOC*NSF 2021 (als digitaal magazine of pdf)
6.a.3. Jaarrekening NOC*NSF 2021 met controleverklaring
6.b. Advies Financiële Commissie bij Jaarverslag 2021
6.c. Décharge bestuur NOC*NSF
6.d.1. Rapportage Vaststellingen 2020 en toekenningen 2022
6.d.2. Bijlage verantwoording vaststellingscyclus 2020
6.d.3.0. Bijlage verantwoording toekenningscyclus
6.d.3.1. Bijlage bij toekenningen 2022 programma's bonden en topsportcentra

7. Bestedingsplan Sportagenda 2023
7.a. Advies Bestedingsplan 2023
7.b.1. Richtlijnenboek 2023
7.b.2. Concept doorrekening basisfinanciering
7.c. Advies CRBS

8. Herbenoeming accountant

9.1. Vaststelling Reglement Toelatingseisen NOC*NSF - update
9.2. Reglement Toelatingseisen NOC*NSF AV 25 juni 2014 - update

10. Samenstelling bestuur NOC*NSF
10.1. Voordracht Inge Janssen (voorzitter AC)
10.2.0. Samenstelling bestuur NOC*NSF
10.2.1. Bijlage Rooster van aftreden 16 mei 2022

11.1. Verslag Algemene Vergadering 15 november 2021
11.2. Verslag Algemene Vergadering 15 november 2021 bijlage Begroting 2022

12.Rondvraag

13. Sluiting