Het beleid van NOC*NSF: Sportagenda en Jaarplan

In 2004 namen NOC*NSF en de aangesloten sportbonden het initiatief voor een gezamenlijke beleidsagenda, de Sportagenda, die telkens vier jaar beslaat. Het huidige beleid van NOC*NSF is vastgelegd in de Sportagenda 2017+. Deze is in mei 2016 tijdens de Algemene Vergadering vastgesteld.

In 2021 werken we verder aan een meerjarenvisie voor de sport in de Sportagenda 2020+.

Sportagenda geeft richting aan

Deze agenda is het fundament voor het strategisch plan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting van NOC*NSF en geeft de richting aan die de georganiseerde sport samen met haar partners in wil slaan.

Sportagenda 2017+

De Sportagenda 2017+ bestaat uit vier hoofdonderdelen:

I)  De ambitie en uitdagingen van sportbonden en NOC*NSF

Alles begint bij ambitie. Waar gaan we voor? Wat willen we bereiken? In dit deel laden en specificeren we onze 2 hoofdambities:

  • Een zeer groot bereik van de sport onder de bevolking, o.a. een hoge actieve
    sportparticipatie

  • Excellente topsportprestaties, waarin Nederlandse talenten acteren en presteren op wereldniveau, hetgeen bijdraagt aan de positionering en innovatiekracht van Nederland (binnen de wereld) en de Nederlandse bevolking inspireert

II) De bouwstenen van de Sportagenda 2017+

De twee hoofdambities vertalen we naar een aanpak met de beschrijving van diverse inspanningen. Deze aanpak ordenen we langs vier bouwstenen:

  • Ontwikkeling van (de) sport(sector)
  • Topsport (winnen)
  • Sportparticipatie  (meedoen)
  • Financiering van de sport

III) Uitgewerkte inspanningen per bouwsteen

Voor elke bouwsteen zijn de (hoofd)inspanningen gedetailleerd beschreven. Bij elke inspanningen worden doelstellingen, resultaten, betrokken partijen, financieringsbronnen en (eventuele) samenhang met andere bouwstenen en inspanningen geduid.

IV) Sport in Nederland
Hierin wordt een beschrijving en onderbouwing gegeven op de betekenis, positionering en  ontwikkeling van sport in Nederland. Dit deel vormt de onderbouwing en legitimatie van de hoofdambities voor de sport in Nederland.

Jaarplan NOC*NSF voor 2021

Begroting NOC*NSF voor 2021

Onze begroting voor 2021 is onderdeel van het Jaarplan voor 2021 en moet in samenhang hiermee te worden beschouwd.