Het beleid van NOC*NSF: Sportagenda en Jaarplan

In 2004 namen NOC*NSF en de aangesloten sportbonden het initiatief voor een gezamenlijke beleidsagenda, de Sportagenda, de telkens vier jaar beslaat. Het huidige beleid van NOC*NSF is vastgelegd in de Sportagenda 2017+. Deze is in mei 2016 tijdens de Algemene Vergadering vastgesteld.

In 2020 werken we verder aan een meerjarenvisie voor de sport in de Sportagenda 2020+.

Sportagenda geeft richting aan

Deze agenda is het fundament voor het strategisch plan, het jaarplan, de meerjarenbegroting en de jaarbegroting van NOC*NSF en geeft de richting aan die de georganiseerde sport samen met haar partners in wil slaan.

Sportagenda 2017+

De Sportagenda 2017+ bestaat uit vier hoofdonderdelen:

I)  De ambitie en uitdagingen van sportbonden en NOC*NSF

Alles begint bij ambitie. Waar gaan we voor? Wat willen we bereiken? In dit deel laden en specificeren we onze 2 hoofdambities:

 • Een zeer groot bereik van de sport onder de bevolking, o.a. een hoge actieve
  sportparticipatie

 • Excellente topsportprestaties, waarin Nederlandse talenten acteren en presteren op wereldniveau, hetgeen bijdraagt aan de positionering en innovatiekracht van Nederland (binnen de wereld) en de Nederlandse bevolking inspireert

II) De bouwstenen van de Sportagenda 2017+

De twee hoofdambities vertalen we naar een aanpak met de beschrijving van diverse inspanningen. Deze aanpak ordenen we langs vier bouwstenen:

 • Ontwikkeling van (de) sport(sector)
 • Topsport (winnen)
 • Sportparticipatie  (meedoen)
 • Financiering van de sport

III) Uitgewerkte inspanningen per bouwsteen

Voor elke bouwsteen zijn de (hoofd)inspanningen gedetailleerd beschreven. Bij elke inspanningen worden doelstellingen, resultaten, betrokken partijen, financieringsbronnen en (eventuele) samenhang met andere bouwstenen en inspanningen geduid.

IV) Sport in Nederland
Hierin wordt een beschrijving en onderbouwing gegeven op de betekenis, positionering en  ontwikkeling van sport in Nederland. Dit deel vormt de onderbouwing en legitimatie van de hoofdambities voor de sport in Nederland.

Jaarplan NOC*NSF voor 2020

Het jaar 2020 is voor de sport in Nederland en daarmee ook voor ons een belangrijk jaar. Voor velen is dat omdat we in 2020 met Olympische en Paralympische teams naar Tokyo afreizen.

Belangrijk in 2020 wordt ook het effect van de lokale uitrol van het in 2018 met de rijksoverheid en gemeenten afgesproken nationale sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Wij verwachten dat veel sportverenigingen daar in 2020 hun voordeel mee kunnen doen. En de tweede helft van 2020 staat mede in het teken van de verkiezingen van maart 2021 voor de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer.

Onze 12 belangrijkste speerpunten voor 2020

 1. Het herijken van onze meerjarenvisie voor de sport in een nieuwe Sportagenda 2020+

 2. Het optimaal voorbereiden en uitzenden van TeamNL naar de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo 2020. Daarbij speelt het anticiperen op het klimaat in Tokyo een belangrijke
  rol;

 3. Samen met onze leden zorgen voor een succesvolle uitvoering van de sportlijn van het Sportakkoord en het Preventieakkoord van de Rijksoverheid, de VSG en onszelf. We maken hierbij gebruik van de samenwerking binnen ‘Eén voor allen, allen voor één’, met de Adviseur Lokale Sport en met het breed opgezette en verder te ontwikkelen netwerk van sportprofessionals. Om zo de dienstverlening van sportbonden, regionale en lokale sportnetwerken aan sportclubs te versterken;

 4. Succesvolle sportpromotie activiteiten met conversie naar sportbonden en sportclubs door Olympic Festival, Olympic Moves en de 17e Nationale Sportweek;

 5. Het voor sportbonden, sportbedrijven en gemeenten realiseren van Toepasbare Sport Intelligence en inzichten over (potentiële) sporters en sportclubs, samen met onder meer het Topteam Sport. Hieronder valt onder mee de uitrol van het Athlete Management Systeem: één centraal data- en informatiesysteem ter ondersteuning van topsporters, talenten, coaches en experts;

 6. Voor de NOC*NSF Academie voor Sportkader een excellente uitvoering en klanttevredenheid 

 7. Het evalueren en verbeteren van het statusbeleid en voorzieningen voor A-, HP- en
  Selectiesporters en het implementeren van een passend voorzieningenaanbod voor geïdentificeerde talentvolle sporters. Waaronder het verstevigen van voorzieningen voor talenten die opgroeien in een financieel mindere situatie;

 8. Het samen met onze sportbonden en het onderwijs doorontwikkelen van een structuur en opleiding voor een doorlopende leerlijn in de sport van kader, trainers, coaches en bestuurders;

 9. Het intensiveren en verder ontwikkelen van het thema sport en integriteit. Door een verdere ontwikkeling van het Centrum Veilige Sport, de ontwikkeling en implementatie van de code Goed Sportbestuur en het verhogen van de effectiviteit van het tegengaan van doping, matchfixing en financiële malversaties in de sport.

 10. Het uitvoeren van de campagne Tweede Kamerverkiezingen 2021 gericht op een voor de sport en de Nederlandse samenleving optimaal regeerakkoord.

 11. Het samen met andere goede doelen vormgeven aan wetgeving kansspelen en loterijvisie en tegelijkertijd verhogen van de effectiviteit van de aanpak van matchfixing en financiële integriteit in de sport.

 12. Het uitvoeren van onze internationale strategie door internationaal de Nederlandse kennis m.b.t. goed sportbestuur, sportontwikkeling en organisatorische sportinfrastructuur en de kennis over sociaal maatschappelijke aspecten van sport in te zetten.

Begroting NOC*NSF voor 2020

Onze begroting voor 2020 is onderdeel van het Jaarplan voor 2020 en moet in samenhang hiermee te worden beschouwd.