Algemene Vergadering van 21 november 2022

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van NOC*NSF. De AV houdt toezicht op het bestuur van NOC*NSF en stelt het instrumentarium (Sportagenda, Bestedingsplan en Richtlijnen) voor het strategisch beleid van NOC*NSF vast.

De Algemene Vergadering van NOC*NSF komt twee keer per jaar bijeen, in mei en november. Buiten dit statutair bepaalde schema bestaat de mogelijkheid Extra AV’s te organiseren.

Bekijk hier de stukken van de AV van 21 november 2022. 

-> Convocatie Algemene Vergadering NOC*NSF van 21 november 2022

-> Uitnodiging Algemene Vergadering NOC*NSF van 21 november 2022

-> Totaalbestand alle stukken

Bekijk hier de stukken:

0. Agenda

1. Opening en mededelingen

2.0 Concept Verslag Algemene Vergadering 16 mei 2022

2.1 Verslag Algemene Vergadering 16 mei 2022 - bijlage

3. Sportakkoord II

4. Sportagenda

5.1 Bestedingsplan 2023

5.2 Bestedingsplan 2023 concept doorberekening basisfinanciering 2023

6. Jaarplan en begroting NOC*NSF 2023

a. Jaarplan 2023

b. Begroting 2023

c. Advies Financiële Commissie

d. Vaststelling contributie 2023

7. Integriteit

8. Samenstelling commissies

a. Financiële Commissie

b. CRBS

9.1 Samenstelling bestuur NOC*NSF

9.2 Samenstelling bestuur NOC*NSF - rooster van aftreden

10. Rondvraag en sluiting

Ter informatie
11.1 Herijking kwalificatiestructuur sport (KSS)

11.2 Herijking kwalificatiestructuur sport (KSS) - bijlage

12. Rapportage Commissie Registratie Persoonsgegevens KISS