Algemene Vergadering van 15 mei 2023

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van NOC*NSF. De AV houdt toezicht op het bestuur van NOC*NSF en stelt het instrumentarium (Sportagenda, Bestedingsplan en Richtlijnen) voor het strategisch beleid van NOC*NSF vast.

De Algemene Vergadering van NOC*NSF komt twee keer per jaar bijeen, in mei en november. Buiten dit statutair bepaalde schema bestaat de mogelijkheid Extra AV’s te organiseren.

Bekijk hier de stukken van de AV van 15 mei 2023: 

-> Convocatie Algemene Vergadering NOC*NSF van 15 mei 2023

-> Uitnodiging Algemene Vergadering NOC*NSF van 15 mei 2023

-> Totaalbestand stukken agendapunten 1 t/m 5
-> Totaalbestand stukken agendapunten 5 t/m 9

Bekijk hier de overige stukken: 

0. Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 15 mei 2023

1. Opening en mededelingen

2. Veranderagenda
2.1 Wrap up Veranderagenda
2.2 Bijlage bij verslag - presentatie AV 21 november 2022

3. Rapportage NOC*NSF
3.a.1 Jaarverslag NOC*NSF 2022
3.a.1.1 Risicoparagraaf - Jaarverslag
3.a.2 Jaarrekening NOC*NSF 2022
3.a.3 Jaarrekening NOC*NSF 2022 met verklaring
3.b Advies Financiële Commissie jaarrekening 2022
3.d.1 Notitie rapportage vaststelling 2021 en toekenning 2023
3.d.2 Notitie verantwoording vaststellingscyclus 2021
3.d.3 Notitie verantwoording toekenningscyclus 2023

4. Bestedingsplan Sportagenda 2024
4.a. Advies Bestedingsplan 2024
4.b. Richtlijnenboek 2024
4.c. Advies Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda

5. Normenkader grensoverschrijdend gedrag
5.0 Notitie Normenkader grensoverschrijdend gedrag
5.1 Bijlage 1, inleiding 'Over de grenzen'
5.2 Bijlage 2, overzicht recente inspanningen sociale veiligheid integriteit
5.3 Bijlage 3, Blauwdruk grensoverschrijdend gedrag

6. Lidmaatschappen
6.0 Notitie toetreding Esther Vergeer Foundation als geassocieerde
6.1 Akte van statutenwijziging Stichting Esther Vergeer Foundation
6.2 Uittreksel handelsregister april 2023
6.3 Jaarrekening 2021 - Stichting Esther Vergeer Foundation
6.4 Brief verzoek NOC*NSF-bestuur

7. Samenstelling commissies
7.a. Voordracht CRBS
7.b.1 Reglement CRBS
7.b.2 Advies wijziging reglement CRBS

8. Samenstelling bestuur NOC*NSF
8.a.1 Herverkiezing voorzitter
8.a.2 Bijlage 2, proces evaluatie functioneren voorzitter
8.a.3 Bijlage 3, bestuur NOC*NSF - evaluatie 2023
8.b.1 Notitie herijkingprofiel algemeen bestuurslid
8.b.2 Bijlage 1, herijkt bestuursprofiel

9. Verslag Algemene Vergadering 21 november 2022
9.1 Conceptverslag AV NOC*NSF 21 november 2022
9.2 Bijlage bij verslag - presentatie AV 21 november 2022

10. Rondvraag en sluiting