De samenwerkingsverbanden voor passend beweeg- en sportaanbod zijn opgezet om mensen met een beperking een passend sport- en beweegaanbod te laten vinden. Mensen die op zoek zijn naar aangepast sportaanbod en sportaanbieders kunnen contact opnemen met een regiocoördinator.

Elk samenwerkingsverband heeft een regiocoördinator. De samenwerking tussen partijen die in contact staan met de doelgroep enerzijds en sport- en beweegaanbieders anderzijds leidt tot het beter kunnen koppelen van de sportvraag en het sportaanbod. Indien een gemeente niet onder een samenwerkingsverband valt, kan contact worden gezocht met de provinciale consulent aangepast sporten.

NOC*NSF en de sportbonden hebben de ambitie om de sportparticipatie onder mensen met een beperking te verhogen. Dit kan worden gerealiseerd door intensief op regionaal niveau samen te werken. Denk daarbij aan samenwerking tussen sportaanbieders (verenigingen, sportbonden, commerciële aanbieders), het (speciaal) onderwijs, organisaties uit de zorg (revalidatiecentra, wooninstellingen, ziekenhuizen en praktijken), de overheid en het bedrijfsleven.

Vanuit diverse gemeentes en regio’s is gebleken dat het centraal stellen van een herkenbaar sportservicepunt positieve effecten heeft op de verhoging van sportparticipatie van mensen met een beperking en de grootte en verspreiding van het sportaanbod. Het sportservicepunt fungeert als spin in het web en heeft de taak om alle partijen die betrokken zijn bij gehandicaptensport in een regio bij elkaar te brengen. Daarnaast treedt het sportservicepunt als het informatie- en begeleidingspunt naar buiten toe. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen met een beperking die willen gaan sporten, maar ook voor verenigingen of organisaties die een sportaanbod voor personen met een beperking willen aan gaan bieden.

NOC*NSF spreekt voortdurend met gemeentelijke en provinciale sportraden over het verhogen van de sportparticipatie onder mensen met een handicap en de rol die al bestaande lokale sportraden of provinciale sportservicecentra daarin kunnen spelen.

 Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen

inclusiefsporten@nocnsf.nl