NOC NSF Beeldbank Rugby 2023 2 2817

Gemeenten

Een inclusieve sport bereiken we alleen door samen te werken, zowel met sport- als lokale partijen. Gemeenten en lokale partijen kunnen sportclubs ondersteunen aan de hand van financiering, advies, materiaal of prioritering. Op die manier spelen gemeenten en lokale partijen een grote rol in een inclusiever sportaanbod op lokaal niveau. NOC*NSF biedt ondersteuning en advies om dit te realiseren.

Meer informatie

Onze club is van iedereen: diversiteit op de club

Onze samenleving wordt steeds diverser, en die diversiteit zie je ook terug op de sportclub. Dat is mooi, want sport heeft de kracht om mensen te verbinden. Op de sportclub komen we samen en delen we een gezamenlijke hobby. Maar, een diverse groep leden kan ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengen, zoals het omgaan met internationale feestdagen, het schenken van alcohol, leden die verschillende talen spreken, en vragen over gender.

Om clubs en (ondernemende) sportaanbieders hierin te ondersteunen, kunnen zij gebruik maken van het aanbod van “Onze club is van iedereen”. Dit programma bevat verschillende interventies gericht op het omgaan met diversiteit. Via “Onze club is van iedereen” worden clubs gekoppeld aan een trajectbegeleider. Samen met de club bekijkt deze begeleider wat er nodig is zodat alle leden zich prettig, gehoord en gezien voelen.

Aanmelding via de lokale clubondersteuner
Clubs en aanbieders kunnen zich aanmelden via de lokale clubondersteuner. De lokale clubondersteuner kan de aanvraag dan indienen via de NOC*NSF Portal. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, neemt een trajectbegeleider het contact over met de sportclub en bepalen zij samen het vervolg. Het is natuurlijk wel fijn dat de clubondersteuner op de hoogte is van het proces Hoe de volledige aanvraagroute eruit ziet, kan je hier zien.

Achtergrond
NOC*NSF en de sportbonden zetten zich samen in voor een sportomgeving waarin iedereen zich fijn en prettig voelt. Dat betekent dat we willen dat alle mensen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken, kunnen genieten van sport in een veilige, inclusieve omgeving zonder vooroordelen. “Onze club is van iedereen” is een project dat gericht is op het bevorderen van inclusiviteit in de sportomgeving. Dit is een van de manieren waarop de sport hieraan werkt.

 1. Aanvraagroute voor clubondersteuners
 2. Beschikbare interventies

Handreiking gender- en seksediverse personen in de sport

Gender- en seksediverse personen voelen zich aantoonbaar vaker niet thuis in de sport. Om dat te verbeteren, kunnen we nog veel stappen zetten, zowel in beleid als in de praktijk. De 'Handreiking gender- en seksediverse personen' gaat in op de drempels die gender- en seksediverse personen mogelijk ervaren binnen de sport en hoe sportbonden, -clubs, professionals en vrijwilligers deze kunnen wegnemen. Vaak maken kleine, praktische ingrepen al een verschil. De handreiking is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van gender- en seksediverse personen, bonden en verenigingen, advies van belangenorganisaties en wetenschappelijk onderzoek en wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. 

De handreiking bevat:

 • uitleg over veelgebruikte begrippen;
 • aanbevelingen op het gebied van beleid en leiderschap;
 • praktische tips voor het ontwikkelen van een inclusieve sportomgeving;
 • toelichting op de regels in de nationale en internationale topsport;
 • de belangrijkste conclusies uit het Research document on Sex, Gender and Elite Sport (pdf, Engels)
 • bronnen voor meer informatie.

Extra informatie en contact

Een handreiking zoals deze is voortdurend in ontwikkeling. Inzichten en kennis veranderen met de tijd en zijn dus aan verandering onderhevig. Mocht je opmerkingen of vragen hebben over de handreiking of wil je meedenken over verdere uitwerking, neem dan contact op.

 • Sportbonden die een eigen richtlijn willen implementeren of meer informatie willen over de deelname van gender- en seksediverse personen aan sport, kunnen hiervoor contact opnemen;
 • Sportclubs die vragen hebben of meer informatie willen over de deelname van gender- en seksediverse personen aan sport, kunnen met vragen terecht bij hun sportbond;
 • Sporters die meer informatie willen of vragen hebben, kunnen terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de eigen sportclub en/of sportbond;
 • Sportbonden, -professionals, -clubs en sporters kunnen voor advies ook contact opnemen via Centrum Veilige Sport Nederland.

De handreiking is voor het eerst gepubliceerd in 2020 en is herzien in 2023.

 1. Lees hier de handreiking Gender- en seksediverse personen in de sport
 2. Lees hier de handreiking in het Engels

District Spots

Iedereen verdient de kans om te sporten in zijn eigen wijk en omgeving. Daarom is NOC*NSF in 2022, samen met de Johan Cruyff Foundation, de Richard Krajicek Foundation en sportbonden, gestart met het project District Spots. Deze vorm van community-based sporten biedt jongeren in 23 Nederlandse gemeenten waar het opleidingsniveau en inkomen gemiddeld lager liggen, een plek om te sporten in hun eigen wijk.

Van 2023 tot 2026 worden er minimaal 20 spots doorontwikkeld. Zij worden ondersteund door NOC*NSF om te zorgen dat het aanbod op de spots zo goed en duurzaam mogelijk blijft aansluiten op de lokale jongeren en de spots de komende jaren kunnen verzelfstandigen.

Deze spots zijn: Rotterdam (Crooswijk, Afrikaanderwijk en Pendrecht), Amsterdam (Nieuw-West, Bijlmermeer, Osdorp, Staatsliedenbuurt en Reigersbos), Den Haag (Schilderswijk en Moerwijk), Alkmaar (Overdie), Ede (Essenburg) Goes (de Goese Polder), Uden, Groningen (Beijum), Almelo (Goossenmaat), Roermond Donderberg, Utrecht (Overvecht), Schiedam, Zaanstad (Poelenburg), Lelystad (Atolwijk), Harderwijk (Stadsdennen) en Zeewolde (Centrum).

 1. District Spots: sportplekken voor en door jongeren (onderzoek Mulier Instituut, 2023)
 2. District Spots als onderdeel van Game Changer Parijs

Aangepast sporten

De sportparticipatie van mensen met een beperking blijft achter. Daarom werken sportbonden, NOC*NSF en een groot aantal andere partijen samen om de sportdeelname bij deze groep te verhogen. Dit gebeurt door lokale sportaanbieders sportactiviteiten te laten organiseren voor mensen met een beperking, zowel in aangepast vorm als inclusief binnen reguliere groepen, en de drempels om te gaan sporten zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld door sportactiviteiten te organiseren dichtbij huis, met toegang tot de juiste sporthulpmiddelen en ondersteuning bij de toeleiding naar deze sportactiviteiten. Samenwerking tussen lokale en regionale partijen is hierbij van essentieel belang.

 1. Sportbonden en gemeenten: bevorderen samenwerking op aangepast sporten

Ouderensport

Gemeenten hebben de taak en verantwoordelijkheid om te werken aan een gezonde generatie en preventie, waarbij sport en beweging cruciale onderwerpen zijn. Dit biedt sportclubs en sportaanbieders kansen om een passend sport- en beweegaanbod te creëren voor alle doelgroepen. Hierdoor kunnen zij niet alleen vitale ouderen stimuleren om vitaal te blijven, maar ook minder fitte en/of kwetsbare ouderen ondersteunen om langer zelfredzaam te blijven. Sporten of sportief bewegen wordt steeds meer gezien als een middel om vitaal ouder te worden en/of diverse maatschappelijke doelen te bereiken, in plaats van slechts een doel op zich.

In Gouda zijn ze erin geslaagd om sporten en bewegen nauw te verbinden met de doelen van het GALA. Door deze cofinanciering is de lokale samenwerking tussen sport- en zorgorganisaties versterkt.

Lokale verbinder 50plussport 
NOC*NSF is in 2021 gestart met het pilotproject ‘Lokale verbinder 50-plussport’. Deze pilot vond plaats in drie gemeenten (Heemskerk, Deventer en Alphen aan den Rijn). Doel van dit project is om een passend sportaanbod te vinden voor inwoners in de leeftijdsgroep 50-plus die nu niet of weinig sporten. De lokale verbinder vormt de spil van dit project en beweegt zich tussen de sportaanbieders, welzijnsorganisaties en de gemeente. Deze persoon weet matches te realiseren tussen bestaand sportaanbod en de groep 50-plussers, en bestaande matches in stand te houden. De opbrengsten, belemmeringen en succesfactoren kan je hier lezen.

Momenteel bevindt dit project zich in een tweede fase, waarbij er nog eens zeven gemeenten aan de slag gaan met een Lokale Verbinder. Meer informatie hierover kan je per mail opvragen.

Volwassenenfonds 
Ruim 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld om deel te nemen aan sport en culturele activiteiten. Het Volwassenenfonds gelooft dat sport, bewegen of cultuur juist belangrijke ingrediënten zijn voor een gelukkig leven. Het Volwassenenfonds biedt, in samenwerking in aangehaakte gemeenten, mogelijkheden voor volwassenen, senioren of ouderen om toch te sporten of bewegen. Meer weten over de mogelijkheden van het Volwassenenfonds? Kijk dan op de website.
 
Week van de motoriek
Elk jaar organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenwerking met haar partners de Week van de Motoriek. Tijdens de Week van de Motoriek brengen experts uit het sport- en beweegwerkveld wetenschap, beleid en praktijk samen aan de hand van inspirerende webinars bomvol kennis, nieuwe inzichten en praktische tips. Voor iedereen die zich inzet voor beweegstimulering en/of actief is binnen sport en bewegen, waarbij uiteraard aandacht is voor de doelgroep senioren en/of ouderen. 

 1. Pilot Lokale verbinder 50plussport
 2. Het Volwassenenfonds
 3. Week van de Motoriek

Alliantie Gelijkspelen

De Alliantie Gelijkspelen is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties dat zich inzet om LHBTI acceptatie in de sport te bevorderen. Want sporten doe je samen. De Alliantie Gelijkspelen heeft als doelstelling: volledige acceptatie van LHBTIQ+’ers in de sport vóór 2028. Iedereen welkom in sport.

 1. Meer informatie over de Alliantie Gelijkspelen