Volwassenensport

Volwassenensport
Elke levensfase kent eigen specifieke sportbehoeftes. Daarom wordt in de Sportagenda van NOC*NSF en sportbonden ook voor de groep volwassenen onderscheid gemaakt in verschillende levensfases: de jongvolwassenen, oudere volwassenen en gepensioneerden. We streven ernaar dat voor elk van deze levensfases specifieke sportactiviteiten worden georganiseerd die aansluiten op de wensen van deze groepen.
Om de volwassenen te bereiken worden vanuit de sport, verbindingen gelegd met terreinen als welzijn, zorg, ouderenorganisaties en bedrijven. Denk daarbij aan bedrijfssport of zorgverleners die sport stimuleren en doorverwijzen naar bestaand sportaanbod.
De meeste sporttakken zijn al uitermate geschikt, zoals golf (NGF), jeu de boules (NJBB), wandelen (KNBLO-NL), tennis (KNLTB) en fietsen (NTFU). Aanvullend ontwikkelen sportbonden steeds meer speciale sport en beweegprogramma’s. Voorbeelden hiervan zijn Fithockey (KNHB), Denken en Doen (Bridge Bond), Body&Mind (Aikido Nederland), Valpreventie (Judo Bond Nederland) en 7 tegen 7-voetbal (KNVB).

Jongvolwassenen ( ongeveer 24-45 jaar)
In deze leeftijdsfase maken veel mensen gebeurtenissen mee die hun leven ingrijpend veranderen. Denk aan verhuizen, samenwonen, een nieuwe baan of kinderen. Vooral de combinatie van werk en jonge kinderen laat weinig vrije tijd over, waardoor sporten niet meer vanzelfsprekend is.

Oudere volwassenen ( ongeveer 45-65 jaar)
De meeste oudere volwassenen hebben in het verleden wel gesport, maar in deze leeftijdsfase is hun sportdeelname relatief laag: 60 procent sport minimaal 12 keer per jaar. Velen gaan in deze levensfase minder werken. Ook de zorgtaken voor kinderen nemen af. Dat biedt mensen in deze leeftijdscategorie doorgaans meer vrije tijd om te sporten. Wel hebben ze vaak nog een baan en een druk sociaal leven.

Gepensioneerden ( ongeveer 65-plussers)
De meeste 65-plussers zijn met pensioen en hebben betrekkelijk veel vrije tijd. Ze willen graag sporten met leeftijdsgenoten, maar minder dan de helft van hen sport regelmatig. Voor 75-plussers ligt het percentage sporters zelfs nog lager (<30 procent). Sport kan bij deze doelgroep ingezet worden om sociale contacten te onderhouden en fysiek gezond te blijven.

Ambitie
“Voor verschillende doelgroepen volwassenen (jong volwassenen, ouder volwassenen en gepensioneerden) is er geschikt en aantrekkelijk sportaanbod. Sportaanbieders besteden aandacht aan deze doelgroep, zowel wat betreft de (soort) sport die ze aanbieden, goede begeleiding als een welkome ontvangst! Zowel sportaanbod, kader als sportaccommodatie dragen in samenhang bij aan een optimale (beleving van) sportbeoefening. Het aanbod wordt zodanig georganiseerd dat het aansluit op de motieven en capaciteiten, bij elke levensfase. Gezelligheid, fitheid en comfort zijn belangrijke aspecten. De nog niet sporters worden vanuit verschillende kanten geattendeerd en geënthousiasmeerd om (weer) te gaan sporten, bijvoorbeeld vanuit vrienden, werkgever of zorgverlener. Zowel sportaanbieders als intermediairs (ook uit andere branches) zijn bewust/ actief in het promoten en doorverwijzen naar sportaanbod dat past bij de wensen, per persoon.”
Contactpersoon Volwassenensport

Contactpersoon Volwassenensport

Peet.Mercus@nocnsf.nl