NOC*NSF Organisatie Sportbonden

Nieuwe Code Goed Sportbestuur en Visie Sport en Integriteit vastgesteld

17 mei 2021
Nieuwe Code Goed Sportbestuur en Visie Sport en Integriteit vastgesteld

Integriteit was maandagavond een sleutelwoord op de Algemene Vergadering van NOC*NSF. In de vergadering werd een nieuwe Code Goed Sportbestuur en de Visie Sport en Integriteit vastgesteld. Ook ging de vergadering akkoord met een nieuwe manier van middelenverdeling over de leden: naast het ledental wordt met ingang van 2022 de omzet een criterium hierbij. NOC*NSF sloot het coronajaar 2020 af met een positief resultaat van ruim 300.000 euro.

De vergadering vond door de maatregelen tegen het coronavirus niet op Papendal maar online plaats. Het was de laatste editie met Gerard Dielessen als algemeen directeur. Dielessen gaat met pensioen en wordt opgevolgd door Marc van den Tweel, die hij de komende maanden zal inwerken.

Dielessen keek kort terug en gaf aan tevreden te zijn over “hoe we de verenigingsdemocratie zeker in het afgelopen jaar levend hebben weten te houden en hebben vernieuwd.” Ook noemde hij de vernieuwing van de wijze van het verdelen van de collectieve middelen over de leden een mooi succes en benadrukte hij het belang van “integriteit, integriteit en integriteit. Ik ben er trots op dat mijn opvolger en de sport straks verder kan met een vernieuwde Code Goed Sport Bestuur en de Visie Sport en Integriteit”.

Sport en corona

Voorzitter Anneke van Zanen opende de bijeenkomst met het positieve bericht dat het kabinet eerder vandaag besloot niet op de pauzeknop te drukken. De vorige week aangekondigde versoepelingen van coronamaatregelen voor met name de binnensport kunnen per 19 mei doorgaan. Ze zette wel vraagtekens bij de leeftijdsgrens die nog voor buitensporters wordt gehanteerd en benadrukte dat er nog heel veel moet gebeuren om de dramatische sportdeelnamecijfers weer omhoog te kunnen krijgen.

Met een preview van het op 20 mei te verschijnen jaarlijkse rapport Zo Sport Nederland besprak Gerard Dielessen de enorme weerslag die de coronacrisis op het sporten en bewegen van de Nederlanders heeft: “Een belangrijk deel van Nederland beweegt niet meer. Dat is een enorm probleem en het wordt een hele uitdaging om deze sporters terug te krijgen.”

Afbeelding1

Manieren van sportdeelname over 2020 (5-80 jaar) in beeld. Uit het rapport Zo Sport Nederland, dat op 20 mei zal verschijnen.

Jaarcijfers

De coronacrisis had ook bijzondere impact op de jaarcijfers, zo bleek uit het jaarverslag en de jaarrekening van NOC*NSF, die beide door de vergadering werden goedgekeurd. “De begroting kon in de prullenbak toen wij geconfronteerd werden met Covid-19”, keek penningmeester Annette Mosman terug. In de najaarsvergadering van 2020 zette Mosman de pijnpunten van de coronacrisis al uiteen, maandag presenteerde ze over 2020 een positief resultaat van 347.000 euro.

“Dat financieel resultaat geeft dan een raar beeld”, zegt Mosman. “Het is veel positiever dan begroot. Dat komt deels door de niet gemaakte kosten voor de Olympische en Paralympische Spelen, die we door konden schuiven naar 2021. En op Papendal hebben we door besparingen en bezuinigingen het verlies flink kunnen beperken.” Zakelijk directeur John Bierling noemde ook de hogere afdracht van de Nederlandse Loterij, de bedrijfspartners en de overheidssubsidies als betrouwbare pijlers.

-> bekijk hier het jaarverslag en de jaarrekening

Bestedingsplan en Veranderagenda

Tijdens de AV van november 2020 werd de Veranderagenda goedgekeurd, waarin NOC*NSF zich ontwikkelt tot een toekomstbestendige ‘Vereniging 3.0’. Centraal in de Veranderagenda staan een aanvulling op het model voor de verdeling van de gelden, het stimuleren van samenwerking tussen bonden en verenigingen, meer aandacht voor sportparticipatie en het onderzoek naar nieuwe besturingsmodellen voor de eigen organisatie. De leden werden door Gerard Dielessen en vanuit een werkgroep bijgepraat over de voortgang.

De nieuwe verdeling van de gelden in het Bestedingsplan van 2022 werd, na een uitgebreide discussie, met grote meerderheid aangenomen en is de uitkomst van een proces waarin de bonden het voortouw hebben genomen. De omzet is daarbij nu, naast het ledental, als tweede financieringsgrondslag toegevoegd. Dit moet de bonden tot meer ondernemerschap aanzetten, zo is de gedachte. In 2024 volgt dan met Social Return On Investment, de sociale impact, een derde criterium.

Gerard AV Mei 2021 760X456 2

De na Tokyo 2020 afzwaaiende Gerard Dielessen tijdens zijn laatste AV als algemeen directeur van NOC*NSF

Sport en Integriteit

De verenigingsdemocratie moet een verdere impuls krijgen met de vaststelling van de vernieuwde Code Goed Sportbestuur, waarmee de leden maandagavond akkoord gingen. Integriteit is daarbij het toverwoord en de Code is ‘principle based’: met verantwoordelijkheid, democratie, maatschappelijke ontwikkelingen en transparantie als de vier principes. Min of meer in het verlengde hiervan werd ook de Visie Sport en Integriteit vastgesteld. In deze visie zijn professionaliteit, structurele borging en financiering en integraliteit de hoofdlijnen. Over de  in de code opgenomen maximale zittingstermijnen voor bestuurders wordt in de loop van het jaar een beslissing genomen.

De overige punten werden conform de voorstellen van het bestuur behandeld, klik hier voor de stukken.

Deel dit artikel op social media: