NOC*NSF Sportbonden Organisatie

Begroting en Jaarplan NOC*NSF goedgekeurd

16 november 2020
Begroting en Jaarplan NOCNSF goedgekeurd

NOC*NSF gaat het door de gevolgen van het coronavirus gedomineerde jaar 2020 naar verwachting financieel verantwoord afsluiten. Voor 2021 gaat de sportkoepel uit van een gedekte begroting van totaal 129 miljoen euro. Dat maakte NOC*NSF maandagavond bekend tijdens de algemene vergadering, waarin tevens de Veranderagenda 'Naar een vereniging 3.0' werd vastgesteld.

Minister Tamara van Ark had bij voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg aangegeven de vergadering graag toe te spreken en stak de sport een hart onder de riem. Ze erkende de "enorme bijdrage van sport aan het vitaal houden van de Nederlandse samenleving." Ze zegde toe de sport te steunen en in nauw contact te blijven met NOC*NSF om te kijken hoe de sport weer voorzichtig opgestart kan worden: "We hopen natuurlijk dat er zo snel mogelijk weer gesport kan worden. En dan kunnen we ook kijken wat er eventueel bij een volgende keer anders kan. Hoe we misschien dan tot meer maatwerk kunnen komen bijvoorbeeld."

Prognose 2020 en begroting 2021

De coronacrisis en het uitstel van de Olympische en Paralympische Spelen heeft financiële gevolgen voor NOC*NSF, "maar we verwachten het jaar 2020 financieel verantwoord en binnen de kaders af te sluiten”, meldde penningmeester Annette Mosman maandagavond in de online ledenvergadering.

Over 2020 verwacht NOC*NSF een tekort van een kleine drie miljoen euro, welke wordt gefinancierd vanuit de daartoe gevormde bestemmingsreserve. Het tekort ontstaat met name door de voorbereidingskosten voor de Olympische en Paralympische Spelen 2020, waar door het uitstel van de Spelen geen inkomsten tegenover staan. Sommige kosten moeten nogmaals worden gemaakt in 2021. Met een personeelsstop, een verplichtingenstop en het versoberen en niet door laten gaan van evenementen zijn tijdig maatregelen genomen.

Corona noodfonds

"En voor 2021 kunnen we een gedegen begroting presenteren", zei Mosman. Voor komend jaar gaat NOC*NSF uit van een begroting van 129 miljoen euro. Als uitgangspunten hanteert NOC*NSF onder andere dat de afdracht van de Nederlandse Loterij zoals voorgaande jaren stabiel blijft, de subsidies al jaren een betrouwbare factor blijken en de Spelen van Tokio 2021 doorgaan.

NOC*NSF had in de algemene vergadering van mei een bedrag van vijf miljoen euro gereserveerd voor een noodpakket voor de bonden. De Nederlandse Loterij vulde dit in 2020 aan met een bedrag van één miljoen euro. Gebruikmakend van deze zes miljoen euro worden voor 2021 de uitkeringen voor de bonden aangevuld met 4,5 miljoen euro. Daarnaast werd 1,3 miljoen euro gereserveerd voor innovatie en twee ton voor de opstart van het Fonds voor de Sport. Met dit fonds gaan sportbonden de 'geefmarkt' ontsluiten.  

-> lees hier ons persbericht 'Extra steun voor sportbonden'
-> bekijk de begroting voor 2021

Veranderagenda aangenomen

De coronacrisis, met consequenties voor 2020, 2021 en 2022, versnelt de transitie van de toch al in een hoog tempo veranderende samenleving, concludeerde voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg. "Het toont eens te meer de noodzaak van flexibele en wendbare sportorganisaties aan". De in co-creatie met de sportbonden opgestelde en maandag aangenomen Veranderagenda 'Naar een vereniging 3.0' moet de organisatie en financiering van de sport borgen en versterken.

Centraal in de Veranderagenda staan behalve een aanvulling op het model voor de verdeling van de gelden, het stimuleren van samenwerking tussen bonden en verenigingen, meer aandacht voor sportparticipatie en het onderzoek naar nieuwe besturingsmodellen voor de eigen organisatie.

De NOC*NSF-voorzitter constateerde dat corona-uitbraak wat dit betreft nog iets positiefs heeft opgeleverd omdat NOC*NSF en de bonden meer dan ooit genoodzaakt waren gezamenlijk in te spelen op de maatregelen tegen de verspreiding van corona en alles op elkaar af te stemmen. Van Zanen: "We hebben meer dan ooit met elkaar gesproken, weliswaar digitaal, maar met grote inzet en bereidheid met elkaar op te trekken."

-> Zie Veranderagenda: naar de Vereniging 3.0

Jaarplan 2021

Algemeen directeur Gerard Dielessen lichtte enkele belangrijke onderwerpen uit het goedgekeurde Jaarplan voor 2021 uit: de uitgestelde Olympische en Paralympische Spelen van Tokio, het klaarmaken van onze interne organisatie in het kader van de uitvoering van de Veranderagenda, de verkiezingen van de Tweede Kamer, de vernieuwing van het commerciële model, het verder ontwikkelen van de integriteit en het onder controle houden van de financiën in verband met de gevolgen van het coronavirus.

"We willen bijdragen leveren aan weerbaarheid en vitaliteit, aan inclusiviteit en aan duurzaamheid. Maar als we alle integriteitskwesties - zoals grensoverschrijdend gedrag en discriminatie - niet oplossen heeft het een beperkte waarde", zei Anneke van Zanen-Nieberg.

-> Het Jaarplan 2021 is hier te lezen

Centrum Veilige Sport

Gerard Dielessen ging in op het vorige week door Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) gepresenteerde eerste jaarverslag en het prevalentie onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport. “De cijfers geven aan dat het belangrijk is dat het Centrum er is, maar het is wel een vangnet achteraf. We moeten ons blijven inzetten op de maatregelen ter voorkoming, waarbij we ook meer nadruk gaan leggen op emotioneel grensoverschrijdend gedrag.” 

De gymnastiekunie KNGU riep in reactie op de behandeling van het jaarverslag van het CVSN bij monde van directeur Marieke van der Plas op om tot een structurele gemeenschappelijke aanpak te komen. En niet te blijven steken in te veel tijdelijke projecten of tools. “Het is nu tijd voor de next level Veilig Sport Klimaat”. Van Zanen-Nieberg gaf aan het daar mee eens te zijn en deze oproep ter harte te zullen nemen.

Leden NOC*NSF en samenstelling bestuur

De Nederlandse Gewichthefbond treedt als ze volledig voldoen aan de minimale kwaliteitseisen per 31 december 2020 toe als volwaardig lid van NOC*NSF. De Stichting Sport en Transplantatie trad toe als geassocieerd lid.

Penningmeester Annette Mosman werd voor een tweede termijn van vier jaar herkozen.

De overige agendapunten werden conform de voorstellen van het bestuur behandeld, klik hier voor de stukken.

Deel dit artikel op social media: