De Nederlandse topsport is een groot goed. Bovendien wordt er mondiaal gezien goed gepresteerd. Topsport en topsportprestaties zijn van waarde voor de samenleving. Het organiseren van topsport creëert altijd maatschappelijke waarde (positief of negatief), maar de maatschappelijke opinie over het verantwoord organiseren hiervan, verandert in de tijd.

De norm hoe talentvolle- en topsporters worden opgeleid of hoe er binnen de topsport wordt omgegaan met het verleggen van grenzen, is anders dan tien jaar geleden. We zien het als onze verantwoordelijkheid om iedereen bewust te maken van de positieve waarde van topsport, de dilemma’s en de mogelijke valkuilen. Door topsport verantwoord te organiseren, in lijn met de huidige maatschappelijke context, verhogen we de kwaliteit, geven we meer glans aan topsport en de prestaties die hieruit voortvloeien en verhogen we haar maatschappelijke waarde.

Integriteit
NOC*NSF staat voor een eerlijke, veilige, open sport, met integriteit als onmisbaar fundament. Hoe we met elkaar om (willen) gaan in de sport, kent fundamentele uitgangspunten. Daarom is de Visie Sport & Integriteit binnen elke sportcontext en op elk niveau van toepassing.

Kijk je specifiek naar topsport als beroep, dan gaat het om continue ontwikkeling, om het morgen nog beter te doen dan vandaag. Dat geldt voor de sporter, de coach en hun omgeving. Maar grensverleggend gedrag verschilt fundamenteel van grensoverschrijdend gedrag.

Er is, zeker de afgelopen jaren, veel aanleiding om met elkaar na te denken over integriteit binnen de (top)sport en daarop actie te ondernemen. Bij verschillende bonden, opleidings- en topprogramma’s, sporters, coaches, experts en TeamNL centra komen vraagstukken naar voren die kritisch moeten worden bekeken en waar gesproken moet worden over de manier waarop we topsport (willen) bedrijven.

Preventie en handhaving
Een essentieel onderdeel van integriteit is de preventie en handhaving op integriteitsschendingen, zoals doping, matchfixing en grensoverschrijdend gedrag. Dit vormt de basis van waaruit we verder kunnen denken.

Maar het borgen van een verantwoorde topsportcultuur is een breder vraagstuk. De dialoog moet doorlopend worden gevoerd over gedrag en omgangsvormen die positief werken op de kwaliteit van hoe we met elkaar omgaan, met daarbij horende dilemma’s en uitdagingen die zich zullen voordoen. Door continu aandacht te hebben voor de drie elementen van integriteit, wordt bijgedragen aan het versterken van het fundament van topsport.

Toelichting op het model:

  • Schendingen
    Het voorkomen (kennis en bewustwording vergroten) en handelen (processen inregelen van handhaving en correctie) rondom integriteitsschendingen

  • Dilemma’s
    Het bespreekbaar maken van verschillende spanningsvelden. Waarbij verschillende vraagstukken en perspectieven als vertrekpunt dienen voor discussie, reflectie en implementatie.

  • Positieve bijdrage
    Waarden, gedrag en omgangsvormen die positief werken voor de kwaliteit van hoe we met elkaar omgaan en de prestaties

Contact

NOC*NSF faciliteert, ondersteunt en adviseert bij het in kaart brengen, creëren en borgen van een verantwoorde topsportcultuur en daarbij gewenste omgangsvormen en passend gedrag. Kijk op ‘topsportcultuur en omgangsvormen’ voor meer informatie of neem contact op met Marit Gijsbers (marit.gijsbers@nocnsf.nl).