Uitvoeringsstrategie Header

Wat we gaan doen?

In deze Sportagenda beschrijven we onze uitvoeringsstrategie op hoofdlijnen. Aan de hand van acht actielijnen gaan we de komende jaren aan de slag om onze ambitie en streefdoelen te realiseren.

Binnen elke actielijn stellen we prioriteiten. De actielijnen zorgen voor koersvastheid en die prioriteiten binnen de actielijn bieden flexibiliteit in de focus die we aanbrengen. Deze prioriteiten kunnen veranderen als de situatie daarom vraagt.

We werken intensief en effectief samen, binnen en buiten de sector

Samenwerken, binnen en buiten de vereniging, binnen en buiten de sector. Wat ons betreft een van de belangrijkste fundamenten van de Sportagenda 2032. Het realiseren van de ambities en de streefdoelen willen en kunnen we simpelweg niet alleen.

Met zo’n 40.000 sportaanbieders (verenigingen, ondernemers en stichtingen) en honderden ondersteunende organisaties zoals sportbonden, foundations, organisatoren van evenementen, lokale sportbedrijven en sportservices, commerciële topsportteams en belangenverenigingen vormt de sportsector een veelzijdig landschap. Een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties komt de sporter en de sportaanbieder ten goede. Samen zijn we in de staat om de ambitie te realiseren dat iedereen in Nederland dagelijks sportplezier beleeft en dat thema’s als gezondheid, veiligheid en duurzaamheid op een effectieve manier worden aangepakt.

Samenwerken dus, in de breedste zin van het woord, ieder vanuit zijn eigen kracht en expertise. Zowel binnen onze vereniging, binnen de sportsector als met overheden, het onderwijs, de zorgsector en het bedrijfsleven.

Programma’s zoals de Gezonde Generatie en de Rijke Schooldag zijn hier goede voorbeelden van. Net zoals de start van het zgn. ‘sector-overleg’ waarin diverse vertegenwoordigende organisatie binnen de sector structureel met elkaar in gesprek gaan.

Prioriteiten:

 • Verdiepen van sport-generieke samenwerking binnen de vereniging NOC*NSF en de sportsector

 • Verdiepen van samenwerking met overheden

 • Langdurige en inhoudelijke partnerships met het onderwijs, de zorgsector en het bedrijfsleven

We versterken de organisatiekracht van sportorganisaties op maat

Sportorganisaties vormen een belangrijk onderdeel van een sterke sportsector. Deze sportorganisaties hebben voldoende capaciteit en kwaliteit nodig om sportclubs te ondersteunen en sporters te stimuleren om te sporten en sportief te bewegen.

Maatwerk in de ondersteuning is noodzakelijk, want iedere (lokale) context heeft zijn eigen dynamiek. Deze actielijn richt zich primair op de lokale organisatiekracht van sportclubs, de ondersteunende netwerken, platformen en sportorganisaties (waaronder sportbonden). Zelfredzaamheid en toekomstbestendigheid zijn sleutelbegrippen als het gaat om het versterken van deze organisaties.

Om dit te realiseren is intensieve samenwerking met gemeenten, lokale sportbedrijven, sportservices en andere relevante stakeholders van essentieel belang. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden is hierbij een belangrijk strategisch vraagstuk. Om zo vanuit gezamenlijkheid sportclubs te inspireren en te versterken.

Prioriteiten:

 • lokaal en landelijk versterken van organisatiekracht en distributieketen

 • professionaliseren en structureren van clubondersteuning

We werken aan voldoende en bekwame vrijwilligers en professionals in de sector

De vrijwilligers en professionals zijn een drijvende kracht in de sector. Door de toenemende complexiteit en het belang van de maatschappelijke waarde van sport wordt er steeds meer van hen gevraagd. Zowel het aantal vrijwilligers en professionals als de kwaliteit van het zogenoemde menselijk kapitaal vraagt om aandacht.

In deze actielijn gaan we hier mee aan de slag en geven we prioriteit aan het opleiden en begeleiden van vrijwilliger kader, meer aantrekkelijke en kwaliteitsvolle betaalde banen in de sport en het versterken van de competenties van professionals in de werkorganisaties.

Prioriteiten:

 • Opleiden en begeleiden van vrijwillig kader

 • Meer aantrekkelijke en kwaliteitsvolle betaalde banen in de sport

 • Versterken van de competenties van professionals in werkorganisaties

We organiseren aantrekkelijk sportaanbod, waaronder wedstrijden en evenementen

Het organiseren van sportaanbod is een belangrijke kerntaak van sportbonden en sportclubs. Aantrekkelijke wedstrijden, (top)competities en evenementen vormen hiervoor de basis.

Van belang is het optimaliseren van het aanbod en het versterken van de match tussen de vraag en het aanbod van sporter en sportaanbieder. Het vergroten van de flexibiliteit en de diversiteit krijgt hierbij aandacht. Met de sporter als uitgangspunt werken we aan het ontwikkelen van aantrekkelijk sportaanbod voor alle doelgroepen.

Ook voor supporters is het belangrijk dat het sportaanbod aansluit op hun behoeften. Daarom stimuleren we de organisatie van toonaangevende topsportevenementen en ondersteunen we (top)sportverenigingen met aantrekkelijke (top)competities. We werken samen met sportclubs, bonden en gemeenten om sterke competities te ontwikkelen en te innoveren. We bevorderen deskundigheid bij (top)sportverenigingen om bij te dragen aan een sterke nationale competitie.

Tot slot helpen we (top)sportverenigingen om hun zichtbaarheid te verbeteren door middel van evenementen en de inzet van social media.

Prioriteiten:

 • Optimaliseren sportaanbod: versterken van de match tussen vraag en aanbod

 • Organiseren van aantrekkelijke wedstrijden, (top)competities en events voor deelnemers en supporters

 • Organiseren van toonaangevende topsportevenementen

We organiseren een optimaal en succesvol topsportklimaat in Nederland

 

Om bij de tien beste topsportlanden van de wereld te horen, moeten we een optimaal en succesvol topsportklimaat in Nederland organiseren. Alleen dan kunnen we de kracht van topsport ook beter benutten voor maatschappelijke vraagstukken en Nederland inspireren om het sportiefste land ter wereld te zijn.

Daarom organiseren we kansrijke en verantwoorde topsport- en opleidingsprogramma’s, waarin we onze sporters zo optimaal mogelijk faciliteren. We erkennen dat topsport een volwaardig beroep is en zorgen voor passende voorzieningen voor topsporters, tijdens en in de transitie na hun topsportcarrière.

TeamNL presteert mondiaal gezien goed. Om dat ook in de toekomst te blijven doen, is het belangrijk te zorgen voor een toekomstbestendige strategie en een duurzaam financieringsmodel.

Prioriteiten:

 • Vaststellen toekomstige topsportstrategie -en financieringsmodel

 • Organisatie van kansrijke en verantwoorde topsport- en opleidingsprogramma's

 • Bredere erkenning van topsporter als volwaardig beroep en realiseren van passende (inkomens)voorzieningen

We werken aan toegankelijke sportaccommodaties en een sportvriendelijke openbare ruimte

Een sportaccommodatie die breed beschikbaar en toegankelijk is, vergroot zijn maatschappelijk rendement. Er is nog veel werk te verzetten om sportaccommodaties duurzamer en beter geschikt te maken voor bijvoorbeeld gymlessen of culturele activiteiten. Met sportaccommodaties bedoelen we zowel de beschikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit van de veldsport- en binnensportaccommodaties als een sportvriendelijke openbare ruimte.

Een open sportaccommodatie nodigt uit tot spelen, sporten en sportief bewegen naast het trainings- en wedstrijdaanbod van de sportaccommodatie. Dit draagt bij aan de gezondheid, sociale cohesie en sportplezier. Bovendien verdienen duurzaamheidsinvesteringen zich sneller terug als een (top) sportaccommodatie een bredere maatschappelijke functie heeft.

Naast het stimuleren van een toegankelijke en duurzame sportaccommodatie zetten we ons in voor de belangenbehartiging van een meer sportvriendelijke openbare ruimte. Het aantal mensen dat sport en sportief beweegt in de openbare buitenruimte groeit en het is belangrijk dat alle inwoners van Nederland een leven lang kunnen sporten en sportief kunnen bewegen met de juiste voorzieningen.

Door de toenemende drukte in de openbare ruimte is het belangrijk dat we samen zorgen voor een uitnodigende, toegankelijke en veilige sportruimte. Alleen zo zorgen we voor meer sportplezier.

Prioriteiten:

 • Beter benutten van (top)sportaccommodaties waardoor ze toegankelijk en rendabel zijn

 • Belangenbehartiging voor en realisatie van de sportvriendelijke openbare ruimte

We promoten de waarde van sport en sportief bewegen voor iedereen

Wij zijn overtuigd van de waarde van sport en sportief bewegen. Wat sport teweeg kan brengen als onderdeel van het dagelijks leven en wat de inspirerende en verbindende waarde van topsport is. Voor zowel sporters als niet-sporters.

Om onze ambitie te realiseren is het dus belangrijk .dat iedereen overtuigd is van deze waarde. Campagnes en strategische communicatie zijn belangrijke onderdelen om de waarde van sport en sportief bewegen zichtbaar te maken. Via verschillende campagnes en uitingen werken we in samenwerking met de sector (en daarbuiten) aan bewustwording over de kracht van sport en sportief bewegen en aan gedragsverandering om te zorgen voor meer sportbeoefening en een gezonde, veilige en duurzame sportomgeving.

Communiceren over en via de inspirerende en verbindende waarde van topsport draagt hieraan bij.

Prioriteiten:

 • Verleiden en inspireren van (niet-)sporters door gerichte marketing en communicatie acties

 • Campagnes ten behoeve van de vanzelfsprekendheid van sportief bewegen als onderdeel van het dagelijks leven

 • Actief benutten van de inspirerende en verbindende waarde van topsport

We innoveren op het gebied van prioritaire thema's

Naast de focus op intensief en effectief samenwerken en de aandacht voor de kerntaken zijn er aantal prioritaire thema’s waar we als sportsector mee aan de slag moeten. Namelijk het verduurzamen van de sport, een inclusieve, integere en sociaal veilige sportcultuur en het versterken van data- en datamanagement in de sport. De komende jaren zullen we op deze thema’s innoveren en vooruitgang boeken door middel van een integrale aanpak.

We werken aan een breed gedragen actieplan om de sport te verduurzamen. Ook op het gebied van een inclusieve, integere en sociaal veilige sportcultuur is een breed gedragen en samenhangende aanpak van belang. Via collectieve voorzieningen waar het kan, thematisch, verdiepend en lokaal waar het gewenst of nodig is.

Voor sportclubs, sportbonden, topsportprogramma’s en gemeenten in Nederland is werken met data het middel om efficiënt en onderbouwd sportbeleid te maken. Hoge kwaliteit van de brondata en duidelijke sportbrede datadefinities zijn randvoorwaardelijk voor het versterken van het data- en datamanagement in de sport.

Dit betekent dat de huidige dataproducten en diensten gecontinueerd en doorontwikkeld worden en dat we de volgende stap zetten in ondersteuning van de sector op het gebied van data- en datamanagement. Zowel op de data-infrastructuur in de sport, als op het niveau van de producten en diensten en op kennis –en organisatieniveau.

Prioriteiten:

 • Verduurzamen van de sport door een breed gedragen actieplan

 • Inclusieve, integere en sociaal veilige sportcultuur onder andere door de 'visie sport en integriteit'

 • Verbinden van data en datamanagement in de sport