Pexels Sides Imagery 3697601 sportagenda

Onze streefdoelen

Onze ambitie - om in 2032 het sportiefste land ter wereld te zijn - is vertaald naar concrete en meetbare streefdoelen. Alle streefdoelen zijn of worden onderbouwd met data. Op basis van de trends van de afgelopen jaren, en met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen, stellen we ambitieuze maar realistische doelen.

Een aantal streefdoelen is echter moreel gedreven. Zo streven we ernaar dat iedereen (100%) zich welkom voelt in een sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving en dat 100% van de sportende jeugd een aantoonbaar bekwame official, instructeur, trainer en/of coach heeft. Met minder dan 100% zijn we simpelweg niet tevreden.

12 miljoen mensen sporten ​en sportief bewegen ​minimaal 3x per week​

De maatschappelijke waarde van sport en sportief bewegen is groot. Daarom streven we ernaar dat er in 2032 maar liefst 12 miljoen mensen minimaal 3x per week sporten en sportief bewegen. Met dit streefdoel sluiten we aan bij de doelstelling uit het Rijksbeleid om 75% van de bevolking in beweging te krijgen.

Om extra focus aan te brengen in onze ambitie introduceren we daarbij een nieuwe term: sportief bewegen. Met sportief bewegen stimuleren we mensen om naast het sporten, verspreid over diverse dagen per week, voldoende matig intensieve inspanning te verrichten, zoals wandelen en fietsen. Onder sportief bewegen vallen niet alle vormen van bewegen, zoals tuinieren of stofzuigen.

Meten is weten
Het monitoren van de streefdoelen start met een nulmeting. Voor dit streefdoel maken we gebruik van de data van 2019, dus voor de start van coronacrisis. Destijds is er geen onderscheid gemaakt tussen sporten en sportief bewegen. Deze verdiepingsslag wordt gemaakt in de toekomstige dataverzameling. In 2019 sportte inwoners van Nederland:

 • In 2019 sportte inwoners van Nederland:
  1x per week of vaker: 10,2 miljoen mensen (65%)

 • 2x per week of vaker: 7,3 miljoen mensen (47%)

 • 3x per week of vaker: 5,4 miljoen mensen (35%)

 • 4x per week of vaker: 4 miljoen mensen (26%)

14 miljoen mensen genieten wekelijks van wedstrijden, competities en evenementen als deelnemer of supporter​

Het sportaanbod, zoals wedstrijden, competities en evenementen, vormt een belangrijk fundament voor zowel het beoefenen van sport als voor het beleven van sportplezier. Iedere week worden tienduizenden sportwedstrijden gespeeld, nemen duizenden mensen deel aan sportevenementen en genieten talloze supporters van sportbeoefening en -prestaties van familie, vrienden of hun favoriete (top)club.

Meten is weten
Dit belangrijke fundament gaan we beter in kaart brengen. We ontwikkelen een dashboard waarbij we gaan monitoren hoeveel mensen wekelijks genieten van wedstrijden, competities en evenementen als deelnemers of supporter. De volgende feiten en cijfers zijn hierover bekend (2022):

 • Het aantal Nederlanders dat sport volgt via de media ligt de afgelopen jaren tussen de 55 en 60%. Dit betekent dat ca. 9,3 miljoen Nederlanders in de leeftijd van 6 jaar of ouder eens per week een sportevenement volgt via de media.

 • Nederland was tot 2018 met 21% (3,2 miljoen personen) koploper in het aantal inwoners van 12 jaar of ouder die maandelijks of vaker een sportevenement bezocht.

TeamNL behoort tot de tien meest succesvolle topsportlanden ter wereld

Topsport heeft een belangrijke inspirerende en verbindende waarde voor de samenleving en is onmisbaar bij het realiseren van onze ambitie.

Het leveren van topsportprestaties en het excelleren in sport, vormt hierbij een belangrijk fundament, maar is ook een doel op zichzelf. We streven er daarom naar om met TeamNL structureel tot de tien beste topsportlanden ter wereld te behoren.

Meten is weten
Als het gaat om olympische sporten, dan staat Nederland sinds 2014 in de top 10 op de internationale medaillespiegel. Voor paralympische sporten is er sinds 2014 sprake van een stijgende lijn. De positie van Nederland varieert hier van een 16e tot een 7e plek. Het aantal mondiale medailles dat we als land halen in niet-olympische sporten is stabiel.

Of er aanvullend op de mondiale medaillespiegel(s) nog andere (prestatie) indicatoren zijn die weergeven of TeamNL tot de tien meest succesvolle topsportlanden ter wereld behoren gaan we onderzoeken. Als dit het geval is, voegen we deze indicatoren toe.

80% van de jeugd ​heeft een goede beweegvaardigheid​

Sport en sportief bewegen vormt een belangrijke basis voor een sportieve en gezonde generatie. Al op jonge leeftijd wordt de basis gelegd voor een leven lang sport- en beweegplezier.

Het heeft namelijk een positief effect op de sport- en beweegparticipatie als iemand op jonge leeftijd kennismaakt met sport en sportief bewegen. Daarbij voorspelt het beweeggedrag van kinderen op jonge leeftijd in hoge mate de toekomstige levensstijl op latere leeftijd.

Het gaat echter niet goed met de fysieke competenties van de Nederlandse jeugd. Onze jeugd sport en beweegt namelijk te weinig voor een gezonde leefstijl. Willen we de positieve effecten van sport en sportief bewegen blijven benutten, dan moet dit beter.

We streven ernaar dat minimaal 80% van de jeugd een goede beweegvaardigheid heeft. Daarbij staat vast dat plezier in sport en sportief bewegen essentieel is om de jeugd in beweging te krijgen en te houden. Net als motivatie, zelfvertrouwen, kennis en de mate waarin de jeugd zelf een goede beweegvaardigheid ervaart.

Een goede beweegwaardigheid zorgt voor meer sportplezier. We zijn ons er echter van bewust dat naast de fysieke competenties ook andere factoren bijdragen aan sportplezier van jeugd. Daarom kiezen we bij de uitleg van de definitie beweegvaardigheid voor het gebruik van het omvattende begrip ‘fysieke alfabet’.

We moeten er namelijk voor zorgen dat kinderen de motivatie, het zelfvertrouwen, de kennis én de fysieke competenties (=basisvormen van bewegen) krijgen en ervaren.

In eerste instantie leggen we de focus op het realiseren van een goede beweegvaardigheid, maar altijd in relatie tot het fysieke alfabet. Dit brengen we in de praktijk via een zgn. kind centraal benadering. Hiermee kunnen we een trendbreuk in de jeugdsport veroorzaken en leggen we een belangrijk fundament om een leven lang sporten en sportief bewegen mogelijk te maken.

Een verdere verdiepingsslag met betrekking tot de doelgroep jeugd maken we in het jeugdsportplan.

Meten is weten
Over het sport- en beweeggedrag van onze jeugd zijn onder andere de volgende feiten en cijfers bekend:

 • Ruim 39% van de kinderen (4 t/m 11 jaar) haalt in 2020 de beweegrichtlijn niet.

 • Een meerderheid van de kinderen scoort op de meeste elementen van motorische fitheid onder de Nederlandse normwaarden.

 • Slechts 10% van de kinderen gebruikt wekelijks de openbare ruimte om te sporten.


Er is op dit moment nog geen aantoonbaar onderbouwde kernindicator die de ervaren beweegvaardigheid van jeugd zelf monitort. Wel monitoren verschillende onderzoeksmethoden de fysieke ontwikkeling bij de jeugd op verschillende leeftijden, deze zeggen echter niets over de ervaren beweegvaardigheid.

De ervaren beweegvaardigheid is onderdeel van het fysieke alfabet en vormt een belangrijk fundament voor een sportieve en gezonde generatie. Daarom gaan we aan de slag om dit goed in beeld te brengen.

100% van de sportende jeugd ​heeft een official, trainer en/of coach die aantoonbaar bekwaam is​

Het begeleiden van de jeugd bij sporten en sportief bewegen is onmisbaar voor een verantwoorde ontwikkeling en plezier in sport. Daarom streven we ernaar dat in 2032 100% van de sportende jeugd een official, instructeur, trainer en/of coach heeft die aantoonbaar bekwaam is en op een positieve manier bijdraagt aan de ontwikkeling van de jeugd. De ontwikkelmogelijkheden en -behoeften van de jeugd zijn hierbij altijd leidend.

Meten is weten
Er is er nog geen eenduidige monitor die bekwaamheid van official, instructeur, trainer en/of coach meet. Deze monitor gaan we ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat 93% van de sporttechnische kaderleden aangeeft dat ze een opleiding hebben gevolgd waar ze profijt van hebben gehad bij het uitvoeren van hun functie.

In veel gevallen gaat dit om sporttechnische-/tactische opleidingen en niet over het bijspijkeren van pedagogische vaardigheden. Het volgen van een opleiding zegt daarbij nog niet direct iets over de mate waarin iemand aantoonbaar bekwaam is.

100% van de mensen voelt zich welkom in een sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving​

Een sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving is een belangrijke randvoorwaarde voor het beleven van sportplezier. We willen en kunnen dan ook niet anders dan naar een 100% sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving te streven. Met minder nemen we simpelweg geen genoegen. In een 100% sociaal veilige sport staan we voor een veilige, eerlijke en schone sport, met een aanpak die integriteit bevordert én bewaakt. Voorkomen is hierbij altijd beter is dan genezen. Als het nodig is spreken we elkaar aan, kunnen we signalen veilig en laagdrempelig melden en treden we op met eerlijke en zorgvuldige handhaving. We versterken het fundament van de (top)sport, door te borgen dat de (top)sport in Nederland op een maatschappelijk verantwoorde manier georganiseerd wordt.

Naast sociaal veilig vinden we dat de sportomgeving gezond moet zijn. Sporten leidt tot een toename van fitheid, dus waarom niet een prettige gezonde plek creëren waar ook de andere elementen van een gezonde leefstijl worden gestimuleerd? Zo creëren we meer en meer sportplekken waar mensen graag komen, waar gezond gedrag de norm is en waar jongen geen ongezond gedrag aanleren.

Tot slot streven we er ook naar dat de sportomgeving zo is ingericht dat er een inclusieve cultuur wordt ervaren. We willen iedereen in Nederland de kans bieden om sportief op te groeien. We streven naar inclusieve sportomgevingen waar kwaliteitsvol aanbod afgestemd op ieders wensen en behoeften, waar je mensen ontmoet, die gastvrij wordt ervaren en waar je gewaardeerd wordt om wie je bent of wat je doet.

Sporters, vrijwilligers, supporters en professionals geven hun sportplezier een 8 of hoger​​

We zijn ervan overtuigd dat sportplezier een cruciale rol speelt bij het starten, continueren, excelleren in en genieten van sport. Sportplezier is essentieel om de kracht van sport te ervaren en te benutten. Als sporter, vrijwilliger, supporter en professional. Sportplezier vormt de basis. Daarom streven we ernaar dat sporters, vrijwilligers, supporters en professionals hun sportplezier een 8 of hoger geven. Het gaat hierbij om de individuele waardering.

 

Meten is weten

De mate van sportplezier onder sporters wordt al enige tijd gemeten. Het sportplezier van vrijwilligers, supporters en professionals meten we nog minder frequent en eenduidig. Dit starten we op. De huidige waardering van sportplezier is een gemiddelde van 2016 tot maart 2020 (i.v.m. start coronacrisis).

Sportplezier wordt gemiddeld met een 8,2 gewaardeerd. Het sportplezier in groepsverband hoger wordt gewaardeerd (8,5), evenals lid van een sportvereniging (8,4) en als deelnemer aan sportevenement (8,4).Dit zijn echter gemiddelde waarden. We streven er naar dat alle vrijwilligers, sporters en professionals in iedere gemeente en op iedere sportclub hun sportplezier een 8,0 of hoger geven.

Sporters waarderen hun sportomgeving met een 8 of hoger o.g.v. beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit ​

Om alle inwoners van Nederland een leven lang te kunnen laten sporten en bewegen hebben we beschikbare, toegankelijke, betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle sportruimte nodig die voldoet aan de vraag en de behoefte van de sporters. De waardering en de perceptie van de sporter vinden we hierbij van belang.

De sportomgeving wordt dit moment gewaardeerd met een 7,8 gemiddeld. Dit is gebaseerd om een meting van 2016 t/m maart 2020. Een verdieping op grond van de beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit van de sportomgeving wordt op dit moment nog niet gemeten. Hiervoor ontwikkelen we een monitor.

De samenleving waardeert de inspirerende en verbindende kracht van topsport bij de aanpak van urgente maatschappelijke vraagstukken met een 8 of hoger

We geloven in de waarde van topsport en topsportprestaties voor de samenleving. Deze waarde willen we vergroten en zichtbaarder maken, zodat ook de samenleving de verbindende kracht van topsport ervaart en waardeert.

We werken hierbij vanuit een strategisch kader om de maatschappelijke waarde van topsport te vergroten. Onderdeel daarvan is dat we de kracht van topsport inzetten om een bijdrage te leveren aan het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.

Meten is weten
Nederlanders zijn gemiddeld genomen positief over de maatschappelijke waarde van topsport in ons land. De maatschappelijke waarde van topsport wordt vooral gevonden in factoren als geluk, plezier en verbondenheid. Ook zijn veel Nederlanders positief over de commerciële waarde van topsport. Zorgen over de maatschappelijke waarde van topsport zijn er met betrekking tot werkgelegenheid, grensoverschrijdend gedrag en de impact van topsport op het milieu.

Er is echter nog geen eenduidige set van indicatoren die de maatschappelijke waarde van topsport meet. Deze wordt ontwikkeld in de verdere uitwerking van deelakkoord 6 van het Nationaal Sportakkoord. Twee elementen worden echter wel gemeten, namelijk de mondiale prestaties en de perceptie van de Nederlandse bevolking van de maatschappelijke waarde van topsport.

waar we naar streven

Op basis van een nulmeting per streefdoel monitoren we de voortgang. Ieder jaar bepalen we met elkaar of we op koers liggen, of er voldoende voortgang is geboekt, of we impact maken en of we nog steeds juiste strategie hanteren of deze moeten bijstellen. Zo blijven we doelgericht, koersvast en kunnen we tegelijkertijd flexibel inspelen op een veranderende context of een minder effectieve strategie. Niet alleen aan het einde van een beleidsperiode, maar ieder jaar.

In het werkdocument ‘Concept uitwerking streefdoelen Sportagenda 2032’ maken we een start met de uitwerking en de verdieping van de streefdoelen. Dit document is een document in ontwikkeling en hierin beschrijven we gedetailleerd onze streefdoelen. Ook geven we meer inzicht in de data die benodigd is voor het monitoren van de doelen.