Sportdeelname

Prinsjesdag 2019: maatschappelijk belang sport onderstreept

18 september 2019
Prinsjesdag 2019: maatschappelijk belang sport onderstreept

De op Prinsjesdag 2019 door koning Willem-Alexander uitgesproken troonrede gaf direct bij de opening blijk van waardering voor ons land als een land van vrijwilligers en van verstandige compromissen. Met een stevig sociaal netwerk van familie, vrienden, geloofsgemeenschapen en verenigingen. En de oproep om te bouwen aan een samenleving waarin mensen zich zeker voelen en vertrouwen in de toekomst kunnen hebben, houden of herwinnen. Deze woorden spreken NOC*NSF zeer aan. “Als er één sector is die het belang van sociale netwerken in Nederland weerspiegelt is het de sport wel,” aldus algemeen directeur Gerard Dielessen.

Na de troonrede presenteerde het kabinet de begroting voor 2020 van ieder ministerie. Ook in de toelichting op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn Sport komt het maatschappelijk belang van sport naar voren: 'Aan dit sportbeleid ligt vooral de maatschappelijke betekenis van sport ten grondslag. Sport en bewegen dragen in belangrijke mate bij aan een betere gezondheid, aan het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid, sociale samenhang en integratie, aan het verbeteren van schoolprestaties en het verminderen van schooluitval. Daarnaast erkent de minister de intrinsieke waarde van sport en het belang van sportevenementen.'

Nationaal Sportakkoord

In de VWS-begrotingen speelt het nationale sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' vanaf 2019 een grote rol. De budgetten van de eerdere beleidsprogramma’s 1. Passend sport- en beweegaanbod, 2. Uitblinken in sport en 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling zijn vrijwel geheel overgeheveld naar het in 2018 afgesloten Sportakkoord. 'Met dit Sportakkoord wordt samen met de sport(verenigingen), gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineengeslagen om de kracht van sport de komende jaren beter te kunnen benutten: om alle Nederlanders te verenigen via sport en bewegen,' aldus de  toelichting in de begroting van VWS.

NOC*NSF staat daar geheel achter, maar maakt zich met de G40 (de veertig grootste gemeenten van Nederland) zorgen over financiële mogelijkheden van de lokale overheden om aan de oproep om de lokale sport te ondersteunen tegemoet te kunnen komen.

ANP Nocnsf Prinsjesdag 2019 Wopke Hoekstra

Inzetten op handhaven en uitbouwen huidig topsportbeleid

De komende maanden wordt pijler 6, Topsport die inspireert, van het sportakkoord ingevuld. De VWS-begroting geeft dat ook aan: 'Dit deelakkoord schetst de gezamenlijke visie en ambities voor de topsport in Nederland. Daarin staat het meeleven met onze sporters op de Olympische en Paralympische Spelen of het ervaren van topsportevenementen in eigen land centraal. Deze hebben een sterke inspirerende en verbindende werking in de Nederlandse samenleving die verder uitgebouwd kan worden.'

Mede op basis van de recent uitgekomen Topsportklimaatmeting en naar aanleiding van een oproep daartoe van een aantal belangrijke topsportbonden zal NOC*NSF daarbij vooral inzetten op het belang van het handhaven en uitbouwen van het succesvolle huidige topsportbeleid waarbij het stimuleren van topprestaties voorop staat. Alleen met uitgesproken goede resultaten kan de Nederlandse topsport het gewenste maatschappelijke effect hebben.

Deel dit artikel op social media: