Werkwijze TeamNL Experts

Samen staan we aan de lat om een veilige, verantwoorde en prestatie gedreven (topsport) trainingsomgeving te organiseren, altijd met als einddoel om (talentvolle) sporters van TeamNL zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen en op het hoogste podium te laten presteren. Vanuit de zes expertdomeinen, draagt TeamNL experts verantwoordelijkheid voor het vakmanschap die ‘onze’ experts kunnen toevoegen aan topsport-, opleidingsprogramma’s en topsportcampagnes van bonden.

TeamNL werkwijze 2025-2032 

We onderscheiden zeven randvoorwaarden en uitgangspunten in onze werkwijze: 

 1. Een gecentraliseerde trainingsomgeving
  We geloven in de beste sporters, coaches en specialistische begeleiding in een gecentraliseerde trainingsomgeving vanaf 8 jaar voor het podium. Hiervoor werken we samen met vijf (topsport)organisaties die door NOC*NSF zijn geaccrediteerd als TeamNL centrum.

 2. Professioneel binden en begeleiden van experts
  We werken -zoveel als mogelijk- vanuit één collectief HR-beleid voor de inzet van specialistische begeleiding, voor meer uniformiteit in voorwaarden en financiële afspraken. NOC*NSF draagt hierbij verantwoordelijkheid voor marktconforme financiële afspraken voor de dagelijkse trainingssituatie en voor experts die meegaan on the road tijdens een toernooi, uitzending of trainingen in het buitenland.

  Experts die werken voor TeamNL worden gefaciliteerd bij hun kennisontwikkeling, passend bij de topsportcontext en bij hun interdisciplinaire manier van werken. Dit wordt gefaciliteerd door de TeamNL academie, waaronder ook de Masterclasses. Alle experts werken met het Atleet Management Systeem Teamworks en worden ondersteund met (nieuwe) technologie en innovaties. 

 3. Hoge kwaliteitsstandaard voor de topsportcontext
  TeamNL streeft een hoge kwaliteitsstandaard na voor de inzet van specialistische begeleiding op programma’s en campagnes van bonden. Werken in de topsportcontext vraagt daarnaast om specifieke competenties. De hoofdexperts van de zes expertdomeinen stellen daarom (kwaliteits)eisen en competenties op, waaraan experts dienen te voldoen. Indien een expert niet voldoet aan deze eisen, kan NOC*NSF besluiten de betreffende expert niet te (co-)financieren.

 4. Verbondenheid met TeamNL
  Alle experts kennen en volgen de TeamNL visie, strategie, doelstellingen en werkwijze. Zij volgen het aanbod van de TeamNL academie en doorlopen bij aanvang van hun opdracht voor TeamNL een onboardingsprogramma. 

 5. Interdisciplinair werken
  Begeleidingsteams staan idealiter altijd onder leiding van een coach. We stellen experts alleen aan indien er beschikbaarheid is voor een interdisciplinaire werkwijze als onderdeel van dit team. Alle experts werken (verplicht) met het Atleet Management Systeem Teamworks, indien bonden hiertoe de keuze hebben gemaakt, ter ondersteuning van de interdisciplinaire aanpak in de begeleiding van sporters.

 6. Ruimte voor maatwerk
  De behoefte van een bond aan inzet in programma’s en campagnes is altijd het uitgangspunt bij onze aanpak. Er is ruimte voor verschillen tussen programma’s en campagnes: we komen tot de beste experts per leeftijdsgroep, bond en per discipline. Er is aanbod voor sporters én coaches, waar relevant. 

 7. Sporters staan centraal
  In alles wat we doen staat de ontwikkeling en verbetering van (talentvolle) sporters centraal. We streven naar zelfstandige sporters die in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen en zelf keuzes kunnen maken. Om dit te bevorderen, geloven we in een vraag-gestuurde aanpak. Experts zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid voor de fysieke, mentale, sociale en cognitieve gezondheid van sporters over een langere termijn, altijd met oog voor een duurzame ontwikkeling. 

 

De hoofdexperts hebben de volgende verantwoordelijkheden:

Een toonaangevende visie en strategie

Hoofdexperts beschikken over vakkennis, volgen de ontwikkelingen op het eigen expertdomein op de voet en passen deze toe in programma’s en campagnes. Ze hebben toegang tot een (internationaal) toonaangevend netwerk en ontsluiten deze voor experts en coaches werkzaam op programma's.


Binden en begeleiden van de beste experts

Hoofdexperts zijn eindverantwoordelijk voor de werving, selectie en binden van de allerbeste experts op hun vakgebied. Bonden en TeamNL centra kunnen (regionale) experts voordragen.

Om de kwaliteit van experts te vergroten en maximale invloed uit te oefenen op de aanstelling en functioneren van experts, hebben hoofdexperts (kwaliteits)eisen voor experts vastgesteld.

Daarnaast bewaken hoofdexperts de kwaliteit van de inzet door evaluaties te voeren met betrokkenheid van de bond, prestatiemanagers van NOC*NSF en TeamNL centra. Hoofdexperts hebben deze verantwoordelijkheid voor experts in de dagelijkse trainingssetting en on the road, waarbij zij ook een rol (kunnen) spelen bij vervanging bij afwezigheid.

TeamNL experts heeft de opdracht om te zorgen voor een uniform HR-beleid en passende, marktconforme financiële afspraken voor experts. Per functiegroep zijn er salarisschalen en tarieven vastgesteld op basis waarvan we experts (laten) betalen. Experts kunnen worden aangesteld door bonden, TeamNL centra of NOC*NSF.

In nauwe samenwerking met de TeamNL academie, zijn hoofdexperts verantwoordelijk voor kennisontwikkeling, intervisie en inspiratie, zodat experts het verschil kunnen blijven maken in programma's.


Versterken van de maatschappelijke waarde van topsport

Voor het versterken van de maatschappelijke waarde van topsport én de samenhang tussen topsport en breedtesport, wordt kennis, expertise en infrastructuur vanuit de expertdomeinen ontsloten in samenwerking met TeamNL centra.


Vragen over de werkwijze van TeamNL Experts?

Vragen over de werkwijze van TeamNL Experts?

marieke.faber@nocnsf.nl